جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :31/8/71 شماره دادنامه 467/16 فرجامخواه .... فرجامخوانده : بانک صادرات ایران فرجامخواسته دادنامه شماره 9107/3/71 صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران تاریخ ابلاغ دادنامه بفرجامخواه :23/4/71 تاریخ وصول دادخواست فرجامی 6/5/71 مرجع رسیدگی شعبه 16دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس 000عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 27/1/69 اداره حراست بانک صادرات ایران به دادسرای عمومی تهران اعهلام نموده (الف ) فرزند.00 کارمند بانک صادرات شعبه .... مبالغ معتنابهی وجوه از حسابهای مشتریان شعبه مذکور به صورت غیرقانونی برداشت و اختلاس نموده است. اداره حراست فتوکپی و برگ اقرارنامه (الف ) را که موید تصرف غیرقانونی وجوه سپرده مشتریان بانک می باشد پیوست نموده است. همچنین گزارش دوازده صفحه ای اداره بازرسی بانک که نشان دهنده تخلفات و سوءاستفاده مشتکی عنه از چندین حساب مشتریان بانک می باشد پیوست گردیده و خانم (د) دارنده حساب پس انداز شماره 2362 نسبت به سوءاستفاده از دفترچه خود اعلام شکایت نموده است. متهم در تحقیقات مورخ 27/11/71 صریحا" اقرار نموده که حسابی به شماره 2265 به نام (ب ) که وجود خارجی نداشته افتتاح نموده و شوهر خواهرش به نام (ج ) از شعب دیگر به نام (ب ) پول ارسال می داشته و او برداشت می کرده است. متهم اضافه نموده که حاضر است وجوه برداشت شده را پرداخت نماید. پرونده به شعبه 37 بازپرسی ارجاع شده و با تفهیم اتهام به (الف ) به اتهام اختلاس از بانک صادرات به مبلغ شش میلیون وپانصد هزار تومان در تاریخ 29/11/69 قرار بازداتش متهم صادر شده است که بموافقت دادسرا و به تایید دادگاه کیفری 2 تهران رسیده است. آقای بازپرس از اداره حراست بانک درخواست نموده که نماینده ای مطلع معرفی و اصول انساد مجعول ارائه شود.حراست بانک بموجب نامه شماره 4248/222ف 1321/12/69 به آقای بازپرس شعبه 37اعلام نموده که (الف ) کل مبالغ مورد نظر حسابرسان بانک را که بالغ بر مبلغ 644000 ریال بوده به بانک مسترد داشته و خانم (د) وخانم (و) هم به حقوق خود رسیده و اعلام رضایت کرده اند و بانک در موارد اعلام شده شکایت ندارد، لکن چنانچه درآینده مشخص شودتوسط نامبرده در حسابهای دیگری برداشت شده ، بانک حق تعقیب را برای خود نگه می دارد، با عهلام رضایت بانک قرار بازداشت موقت متهم به وثیقه تبدیل می شود و با تودیع وثیقه متهم از زندان آزاد می گردد. آقای بازپرس با احضار نماینده قضایی و حسابرسان بانک و اخذ توضیح از آنها در خصوص چگونگی جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و اختلاس از شعبه .... بانکک صادرات.00 به متهم تفهیم اتهام نموده و با اخذ آخرین دفاع در تاریخ 10/11/70 قرار مجرمیت :(الف ) به اتهام 6 فقره اختلاس جمعا" به مبلغ 4725000 ریال توام با جعل اسناد و اوراق بانکی صادره گردیده و در مورد سایر اعلامات بلحاظ فقد دلیل قرار منع پیگرد متهم صادر شده است که این قراربه موافقت معاوت دادسرا رسیده وکیفرخواست مورخ 21/11/70 علیه متهم تنظیم و به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 46و47 قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات (الف ) شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران ارجاتع و شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و احضار شاکی و متهم و با انجام دادرسی و استماع مدافعات متهم با اعلام ختم رسیدگی و با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ورعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ذیل ماده اشعاری بلحاظ وضع خاص متهم از حیث نداشتن سابقه کیفری و مسترد نمودن وجوه مورد اختلاس قبل تنظیم کیفرخواست : (ال ) را به یک سال حبس تعزیری و شش ماه انفصال موقت از خدمت دولتی محکوم نموده است ،النهایه محکومیت محازات یکسال حبس را به مدت دو سال معلق نموده و متذکر شده که رای شماره 11107/3/71 در موردانفصال موقت متهم اجرا شود. رای مرقوم ابلاغ شده و محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده و چون آقای رئیس دادگاه به عقیده و رای خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس ازقرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده و ابرام دادنامه شماره 107 9/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به محتویات اوراق پرونده ، اظهارات و مطالب عنوان شده از سوی تجدیدنظرخواه تکرار مدافعات قبلی است که دردادگاه کیفری یک تهران مورد توجه واقع شده با عنایت به اینکه رای صادره با رعایت موازین و منطبق با قوانین و خالی از خدشه می باشد. با رد اعتراضات آقای (الف ) رای معترض عنه شماره 9107/3/71 شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران تنفیذ وابرام می شود.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
57
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
467
تاریخ تصویب :
1371/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :