جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 2/6/76 شماره دادنامه :305/2 فرجامخواه متهم آقای (الف ) فرزند.00 فرجامخواسته دادنامه شماره 15151/4/71 صادره از شعبه 128 دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقای .... رئیس و000 عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت اوراق پرونده و کیفرخواست شماره 225/11/71 دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) فرزند.00 51 ساله کارمند بانک مسئول سابق باجه .... به اتهام اختلاس مبلغ 200/294/89 ریال (هشتادو نه میلیون و دویست و نود و چهار هزارو دویست ریال ) تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به شکایت بانک مزبور و گزارش کلانتری و نظریه آقایان بازرسان و کارشناسان بانک واقرارمتهم بزه انتسابی را محرز اعلام و تاریخ ارتکاب جرم از 4/6/70 لغایت 20/9/70 قید گردیده و مستندا" به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و متهم اضافه بر اقرار در تحقیقات دادسرا و غیره در جلسه دادگاه نیز اقرار دارد که با سند اضافه از مبالغ آن بنفع خود برداشت می نموده : نماینده بانک شاکی در جلسه دادگاه نیز توضیح ماجرا را بیان داشته است و شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 15152/4/71 پس از ذکر مشخصات متهم و شرح اتهام به این مضمون رای داده است : متهم کارمند بانک و مسئول باجه 000بوده از جمع لیستهای ارائه شده از شرکت به .... منظور پرداخت حقوق و مساعده و بهره وری شرکت مبالغ زیادتر از اسناد بدهکار صادر و جمعا" مبلغ 200/294/89 ریال از حساب شرکت به نفع خود برداشت نموده و در جریان تحقیقات و رسیدگیهای معموله و در دادگاه به صراحت نسبت به آن اقرار و اعتراف دارد و انگیزه این عمل را فشار زندگی و فقر مالی عنوان کرده است لذا بزه انتسابی محرز است و به استناد ماده 5 قانون مورد استناد بارعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم و فقد پیشینه کیفری به تحمل سه سال زندان با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت بمدت دو سال از خدمات دولتی وردوجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل همان وجه درحق دولت محکوم می گردد. بدیهی است که منظور رای دادگاه استرداد وجه مورد اختلاس در حق بانک شاکی و رد معادل آن در حق دولت می باشد. و پس از ابلاغ رای دادگاه متهم طی لایحه ای نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که در لاحیه خود مطلب خاصی عنوان نکرده است ولایحه حین المشاوره قرائت خواهد شد و دادگاه آن را نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 15151/4/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
از ناحیه معترض ایراد خاص و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد بعمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور000 عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
57
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
305
تاریخ تصویب :
1376/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :