جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 19/1/70 شماره دادنامه :2/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000 رئیس 000مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند.00 کارمند سازمان بهزیستی به اتهام سوء استافده مالی (اختلاس ) در سالهای 67و68و69 ازطرف دادسرای عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته وبه موجب کیفرخواست شماره 5112/8/69 با توجه به محتویات پرونده و گزارش و شکایت سازمان بهزیستی کشور و اقرا متهم ، به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تقاضای تعیین کیفرمتهم از دادگاه کیفری دو تهران گردیده است.پرونده جهت رسیدگی به شعبه 172دادگاه کیفری دو تهران ارجاع و دادگاه مرجوع الیه طی دادنامه 722/8/69 قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای کیفری یک تهران صادر که پرونده به شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع و دادگاه مذکور پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 5333/10/69 چنین رای می دهد : (در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند.00 کارمند سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اختلاس مبلغ 000/620/1 تومان از حساب شماره 90013 سازمان بهزیستی کشور حسب کیفرخواست شماره 5112/8/69 و دلایل و محتویات پرونده و قرار متهم به استفاده از وجوه فوق الذکر که در مقام دفاع اظهارنموده است من اختلاس نکرده ام و باموافقت مسئولین سازمان استفاده کرده ام و فکرکردم که من به سازمان بدهکارم وبعد از طرح مساله تمام وجه را به سازمان پرداخت کرده ام وبدهی دیگری ندارم که با توجه به اظهارات نماینده قضایی بهزیستی مبنی براینکه چک های امضاء شده د راختیار متهم بوده است که به خانواده های بی سرپرست بپردازد ولی ایشان سوءاستفاده کرده است و مبلغ مندرج در قرار مجرمیت را برداشت کرده و مرتکب اختلاس شده است که با توجه به مجموع اوراق پرونده بزهکاری نامبرده محرز ومسلم است ومستندا" به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره های ذیل آن چون نامبرده کلیه وجوه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست به بانک مسترد داشته است لذا وی رابه دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال از تاریخ صدور حکم و پرداخت دویست هزارریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می نماید) 0 پس از صدور و ابلاغ رای محکوم علیه به موجب لایحه مورخ 22/10/69درخواست تجدیدنظر نموده که دادگاه به تاریخ 23/10/69 اعتراض را وارد نداشته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اقدام شایسته دادنامه شماره .... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید بعمل نیامده با رد اعتراض مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا" ابرام و تایید می شود.
رئیس شعبه .... مستشار 000

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
57
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2
تاریخ تصویب :
1370/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :