جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 7/8/71 شماره دادنامه :456/2 فرجامخواه متهمان ردیفهای چهارم و ششم آقایان (د) و (و) فرجامخواسته دادنامه شماره 7/22302/5/70 صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشورهیات شعبه آقایان .... رئیس .... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 2660/1/69 دادسرای عمومی آقایان 1 (الف ) فرزند.00 74 ساله 2 (ب ) فرزند.00 60 ساله 3 (ج ) فرزند.00 57 ساله 4 (د) فرزند.00 37 ساله 5 (ه) فرزند.00 58 ساله 6(و) فرزند.00 48 ساله متهمند به شرکت در اختلاس مبلغ ده میلیون و پانصدو هشتاد هزار ریال از شرکت تعاونی درودگران و به این علت تحت تعقیب قرار گرفته اند و توجها به شکایت اعضاء هیات مدیره تعاونی مزبور و نظریه کارشناس و احتساب مکرر وسیله ایشان و اظهارات مطلعین ، بزهکاری آنان را محرز اعلام و تاریخ ارتکاب جرم را سال 68 وطبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و شعبه 7 دادگاه کیفری یک باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره 70/22302/5/70 پس از ذکر مشخصات متهمان اجمالا چنین رای داده است : با توجه به محتویات پرونده و شکایت اعضای هیات مدیره فعلی واظهارات مطلعین و نتیجه حسابرسی های متعدد در مراحل مختلف و دفاعیات غیرموجه بعضی از متهمان بزه انتسابی اختلاس برحسب آخرین حسابرسی درمورخه 1/5/70 بالغ بر000/534/6 ریال به قیمت آزاد اعلام گردیده و محرز و مسلم است لیکن به علت زمان وقوع بزه ، مورد خارج از شمول ماده استنادی دادسرا و مشمول ماده 57 قانون تعزیرات می باشد وبه استناد ماده مورد اشاره متهمان ردیف چهارم و ششم ( (د) و(و) ) که بزه انتسابی درباره آنان مسلم و قطعی است هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و متساویا به استرداد مبلغ 1534000 ریال تمام برحسب حسابرسی انجام شده و براساس قیمت آزاد اجناس موضوع سوءاستفاده در حق اعضاء هیات مدیره شاکی ( شرکت تعاونی صنف درودگران ) محکوم می گردند و سایر متهمان (1و2و3و4و5)به علت عدم دخالت مستقیم در امور شرکت تعاونی شاکی و فقد دلیل اثباتی کافی ازبزه انتسابی تبرئه می گردند. پس از ابلاغ رای دادگاه ، متهمان محکومیت یافته طی لایحه تقدیمی نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد و دادگاه آن رانپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی در مورد دادنامه شماره 70/25302/5/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
دادنامه مورد اعتراض به جهات زیر مخدوش است :
1 آنچه مسلم است دو نفر متهم معترض ، اداره و مسوولیت شرکت تعاونی را پذیرفته ولی کسرنوپان متعلق به اعضاء صنف را اقرار ندارند و نظر به این که کسری کالای مورد اشاره قطعی بوده می توان آنان را حسب مقررات حقوقی ضامن دانست اما از حیث کیفری ارتکاب جرم از قبیل اختلاس یا به تعمیر صحیح خیانت در امانت زمانی قابل احراز و اعلام ثبوت است که از یکی از طرق معهود ( اقرار مرتکب ، شهادت شهود یا علم قرائن و طرق متعارفه ) به اثبات رسیده باشد و نتیجتا" به نظر می رسد که اعتراض آنان از این حیث وارداست که جنبه کیفری قضیه فاقد دلیل اثباتی است هرچند از حیث حقوقی نفی اشتغال ذمه را نمی کند. توضیح اینکه کسر اجناس امکان دارد ناشی از سرقت توسط دیگران و یا حیف و میل توسط شخص یا اشخاص ثالث از قبیل انباردار و غیره صورت گرفته باشد و با وجود شبهه حکم به تعیین مجازات خلاف موازین است 2 همانگونه که در دفاعیات و اعتراضیه متهمان معترض آمده است بزه اختلاس درموردکارمندان دولت و اموال دولتی صادق است و مانحن فیه از این قبیل نیست و بر فرض صرف نظر از ایراد اول مورد مشمول ماده 119قانون تعزیرات واز قبیل خیانت در امانت تلقی می گردد. 3حکم به استرداد مال موضوع شکایت با قیمت آن در حق اعضاء هایت مدیره شرکت موجه نیست بدین جهت که کالای مورد اشاره متعلق به اعضاء شرکت بوده است نه حقوق اعضاء هیات مدیره و باید حکم به استرداد در حق شرکت داده می شد.بنابه جهات مذکور دادنامه مورد اعتراض در خصوص معترضین نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک .... محول می گردد.
رئیس شعبه دوم .... عضو معاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
456
تاریخ تصویب :
1371/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :