جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 1083-ق 6/5/1380
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 61/24312 مورخ 23/2/1380 دولت در مورد موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/4/1380مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 21210 15/5/1380
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ پنجم تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1083-ق مورخ 6/5/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهوری - سید محمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده ویک پیوست بشرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسنادآن با رعایت اصل یکصد و سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش ارجاع به داوری داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که عضو کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی مورخ شانزدهم آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر1944 میلادی می باشند و از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، به منظور تاسیس و بهره برداری از سرویسهای هوائی منظم فی مابین وماورای سرزمین های خود بشرح زیر موافقت کردند:
ماده 1- تعاریف
1- به جز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، از لحاظ این موافقتنامه :
الف - اصطلاح (مقامات هواپیمائی ) در مورد جمهوری اسلامی ایران به (سازمان هواپیمائی کشوری ) و در مورد دولت جمهوری آفریقای جنوبی به وزیری که مسئولیت هواپیمائی کشوری را دارا می باشد یا در هر دو مورد به هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف خاصی که مربوط به این موافقتنامه می باشد، اطلاق می گردد.
ب - اصطلاح (سرویسهای مورد توافق ) به سرویسهای هوائی بین المللی منظم در مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه که برای حمل و نقل مسافران ، بار همراه ، بار و پست براساس ظرفیت توافق شده مجاز انجام می پذیرد ، اطلاق می گردد.
پ - اصطلاح (موافقتنامه ) به این موافقتنامه ، پیوست (پیوستهای ) تنظیم شده در اجرای آن و هرگونه اصطلاحات این موافقتنامه یا پیوست (پیوستها) اطلاق می گردد.
ت - اصطلاحات (سرویس هوائی )، (سرویس هوائی بین المللی )، (شرکت هواپیمائی ) و (توقف به منظورهای غیر حمل و نقل ) دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است .
ث - اصطلاح (ظرفیت ) در مورد یک هواپیما به میزان بارگیری موثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح (ظرفیت ) درمورد (سرویس توافق شده ) به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می شود.
ج - اصطلاح (کنوانسیون )به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی که در تاریخ شانزدهم آذرماه 1323 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتنوح گردید، اطلاق می شود و شامل ضمائم کنوانسیون که به موجب ماده (90) آن تصویب شده و اصلاحات ضمائم یا کنوانسیون که به موجب مواد(90) و (94) آن به تصویب رسیده تا حدی که موارد مزبور برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء شده است ، خواهد بود.
ج - اصطلاح (شرکت هواپیمائی تعیین شده ) به یک یا چند شرکت هواپیمائی اطلاق می شود که به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه تعیین شوندو اجازه فعالیت به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست ، می باشد.
خ - اصطلاح (سرزمین ) در مورد هر یک از طرفهای متعاهدبه مناطق تحت حاکمیت آنها اطلاق می شود.
د- اصطلاح (هزینه های مصرف کننده ) به هزینه هائی اطلاق می شود که در مورد شرکتهای هواپیمائی برای تامین تسهیلات فرودگاهی یا هوانوردی از جمله تسهیلات و خدمات مربوط به هواپیما، خدمه آن و مسافران وضع می شود.
2- عناوین مواد این موافقتنامه معانی هیچیک از مقررات آن را به نحوی از انحاء محدود نمی کند یاتوسعه نمی دهد.
ماده 2- اعطای حقوق
1- هر طرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوائی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر،
ب - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر حمل و نقل ، و
پ - توقف در سرزمین مذکور به منظور سوار و پیاده کردن مسافر بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین المللی در نقاط مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه 0
2- استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسطه و ماوراء مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشروط به تصویب مقامات هواپیمائی مربوط خواهد بود.
3- هیچیک از مقررات این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که به شرکت هواپیمائی یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید.
4- در صورتی که به دلیل بروز مخاصمات مسلحانه ، رویدادها یا ناآرامی های سیاسی یا موقعیت های غیر عادی و ویژه ، شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد قادر به بهره برداری از سرویس در مسیر عادی آن نباشد، طرف متعاهد دیگر می بایست تمام تلاش خود را به منظور ایجاد تسهیلات برای بهره برداری مداوم از سرویس مذکور از طریق برنامه ریزی مجدد موقت و مناسب مسیرها از جمله اعطاء موقتی حقوق دیگری که طرفهای متعاهد به طور دو جانبه در مورد آنها تصمیم گیری کرده اند، انجام دهد.
ماده 3- تعیین واجاره
1- هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه ای کتبی از طریق دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر یک یا چند شرکت هواپیمائی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین ، و هر شرکت هواپیمائی تعیین شده را حذف کند یا تغییر دهد.
2- پس از دریافت اعلامیه مذکوردر بند(1) مقامات صلاحیتدارطرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تاخیر به شرکت هواپیمائی تعیین شده مزبوراعطا کنند.
3- مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانند از شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولا" به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوائی بین المللی اعمال می گردد دارا باشد،
4- هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپیمائی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن است از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند(2) این ماه امتناع ورزد و یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده (2) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمائی تعیین شده لازم بداند وضع نماید.
5- شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواند در هر زمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند(2) فوق بهره برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط بر آن که نرخی مطابق ضوابط ماده (10) این موافقتنامه در مودر سرویسهای مزبور وضع شده و مجری باشد.
ماده 4- تعلیق و محدودیت مجوز :
1- مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد می توانند در رابطه با شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در هر زمان ازاعطای مجوز موضوع ماده (3) امتناع ورزند یا مجوز مزبور را لغو یا به تعلیق درآورند یا شرایط دائمی یا موقتی را وضع نمایند.
الف - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور به موجب قوانین ومقرراتی که معمولا" توسط مقامات هواپیمائی طرف متعاهددیگر طبق کنوانسیون اعمال می گردد واجد شرایط نباشد یا آنها را رعایت نکند،
ب - چنانچه مقامات هواپیمائی آن طرف متعاهد قانع نشود که مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپیمائی مذکور متعلق دراختیار طرف متعاهدی که شرکت هواپیمائی را تعیین کرده یا اتباع وی می باشد، یا
پ - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور در انجام عملیات بهره برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی کند.
2- حقوق مذکور در بند(1) جز در مواردی که برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و مقررات فوق فوریت داشته باشد، فقط پس از مشورت یا مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر طبق ماده (15)اعمال خواهد شد. این مشورت بین مقامات هواپیمائی پس از دریافت درخواست در اسرع وقع شروع خواهد شد.
ماده 5- شمول قوانین ، مقررات و دستورالعمل ها
1- قوانین ، مقررات و دستورالعمل های یک طرف متعاهد که ناظربه پذیرش ، اقامت موقت یا خروج هواپیماهائی که به امر سرویسهای بین المللی اشتغال دارند یا ناظر به بهره برداری و هوانوردی چنین هواپیماهائی می باشند در مورد هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر به هنگام ورود، خروج و مادام که در طرف متعاهد نخست باشند اعمال خواهد شد.
2- قوانین ، مقررات و دستورالعمل های یک طرف متعاهد که ناظربه پذیرش ، اقامت موقت و خروج مسافران ، بار همراه ، کارکنان و بار یا پست هواپیما می باشد از جمله قوانین ومقررات مربوط به تشریفات ورود و ترخیص ، امنیت هوانوردی ، مهاجرت ، گذرنامه و مقررات گمرکی قرنطینه و بهداشتی یا در مورد پست ، قوانین و مقررات پستی توسط یا از طرف مسافران ، بار همراه ، کارکنان ، بار یا پست شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر به هنگام ورود یا خروج از آن و مادام که در سرزمین طرف متعاهد نخست باشند رعایت خواهدشد
3-مسافران ، اثاثیه مسافران ، بار و پست که از سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد در ترانزیت مستقیم قرار دارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند، بجز در مورد اقدامات امنیتی ، کنترل مواد مخدر یا در موقعیت های خاص مشمول کنترل ساده ای خواهند بود.
4- هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مذکور دراین ماده رادراختیار آن قرارخواهدداد
ماده 6- فعالیتهای بازرگانی
1- شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد مجاز خواهد بود به منظور توسعه و فروش خدمات حمل و نقل هوایی براساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر دفاتر و یا نمایندگی های فروش کل را در سرزمین طرف متعاهد دیگر بر اساس عمل متقابل تاسیس نماید.
2- شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد مجاز خواهد بود در سرزمین طرف متعاهد دیگر در خصوص ورود و نگهداری کارکنان مدیریتی ، بازرگانی ، فنی و عملیاتی خود که در ارتباط با حمل و نقل هوائی مورد نیاز هستند اقدام نماید. شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواند نیازهای پرسنلی مزبور را به اختیار خود از طریق کارکنان خود یا با استفاده از خدمات هر سازمان ، شرکت یا شرکت هواپیمائی دیگری که در سرزمین طرف متعاهد دیگر عملیات پروازی انجام می دهد، و مجاز به انجام سرویسهای مزبور در سرزمین آن طرف متعاهد می باشد مرتفع سازد.
3- هر طرف متعاهد به شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که در سرزمین آن طرف متعاهد مستقیما" یا از طریق نمایندگی ها به صلاحدید خود اقدام به فروش بلیط حمل و نقل هوائی نماید. خرید و فروش حمل و نقل هوائی و پرداخت مخارج در سرزمین طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات مربوط آن طرف متعاهد خواهد بود. همچنین انتقال درآمدهای حاصله پس از مخارج محلی طبق قوانین مقررات مربوط آن طرف متعاهددیگرانجام خواهدشد
ماده 7- معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض
1- هواپیمای شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد که سرویسهای مورد توافق را انجام می دهد، همچنین لوازم مورد نیاز جاری ، مواد سوختی ، روغن موتور، سایر مواد مصرف فنی ، لوازم یدکی ، خوابار موجود و سایر اقلامی که صرفا" در رابطه باعملیات هوانوردی یاخدمات باشد یا به مصرف برسد و بار چنین هواپیمائی باشد به هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی ، سودبازرگانی ، هزینه های بازرسی وسایرعوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود مشروط بر اینکه تجهیزات ، مواد و خواربار مزبور تا زمانی که مجددا" صادر شوند در هواپیما باقی بمانند یا در طول مدت پرواز برفراز آن سرزمین در سرویس مورد توافق به مصرف برسند.
2- همچنین مواد بر اساس عمل متقابل از عوارض و هزینه های مشابه ملی یا محلی ، به استثنای هزینه هائی که براساس بهای خدمات ارائه شده باشد معاف خواهد بود:
الف - خوارباری که در سرزمین یک طرف متعاهد در حدودی که ممکن است به وسیله مقامات مربوط طرف متعاهد مزبور تعیین شود بار هواپیما می شود و به منظور استفاده در هواپیمائی می باشد که توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگرسرویس هوائی بین المللی را انجام می دهد،
ب - لوازم یدکی و تجهیزات جاری که به منظور تعمیر و نگهداری هواپیمائی که سرویسهای مورد توافق را مورد بهره برداری قرار می دهد وارد سرزمین یک طرف متعاهد می شود.
پ - سوخت ، روغن موتور و سایر موارد مصرف فنی که برای استفاده شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد به منظور ارائه به هواپیمائی که سرویسهای مورد توافق را مورد بهره برداری قرار می دهد در نظر گرفته می شود حتی اگر مواد مذکور در قسمتی از مسافرت که بر فراز سرزمین طرف متعاهدی که در سرزمین آن مواد مزبور بار هواپیما شده است مورد استفاده قرار گیرد.
3- مسافران ، اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم قرار دارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند، فقط مشمول کنترل ساده ای خواهند بود.
اثاثیه مسافر و بار تا زمانیکه در ترانزیت مستقیم است از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض معاف خواهد بود.
4- اسناد رسمی حاوی نشانه رسمی شرکت هواپیمائی مانند برچسب چمدان ، بلیط هواپیما، بارنامه ، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود، از کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
5- تجهیزات هوانوردی مورد نیاز جاری و همچنین لوازم یدکی ، خوابار، مواد سوختی ، روغن موتور و سایر اقلام مندرج در بند(1) که به طور معمول در هواپیمائی که به وسیله هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد مورد بهره برداری قرار می گیرد نگهداری می شود،تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین نگهداری می شود، تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است . در این صورت می توان آنها را تا زمانی که طبق قوانین و دستورالعمل هیا گمرکی آن طرف متعاهد مجددا" صادر می شوند و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
6- معافیتهائی که در این ماده پیش بینی شده در مواردی که شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد برای استقراض یا انتقال اقلام موضوع بندهای (1)و(2) در سرزمین طرف متعاهد دیگری ترتیباتی با شرکت یا شرکتهای هواپیمائی دیگری منعقد نماید نیز معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه شرکت هواپیمائی دیگر به طور مشابه از معافیتهای مزبور در طرف متعاهد دیگر بهره مند باشد.
ماده 8- اصول حاکم بر بهره برداری سرویسهای توافق شده
1- شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای متساوی بهره مند باشند.
2- در انجام سرویسهای مورد توافق شرکتهای هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، منافع شرکت هواپیمائی طرف دیگر را مورد نظر قرار خاهد دادتا من غیرحق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یاقسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3- هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد، تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری و پیش بینی شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمائی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می باشد.
4- ظرفیتی که عرضه می شود شامل تعداد سرویسهای مورد استفاده شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق به وسیله مقامات هواپیمائی پس از مشورت بین آنها با توجه به اصول مندرج در بندهای (1)،(2)و(3) این ماده مورد موافقت قرار گرفته و اجراء خواهد شد.
ماده 9- شناسائی گواهینامه ها و پروانه ها
گواهینامه های قابلیت پروازوگواهینامه های صلاحیت وپروانه هائی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه ، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اینکه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها وپروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهائی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می داردکه در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسائی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هائی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شاخته شده خودداری نماید.
ماده 10- نرخهای حمل و نقل هوائی
1- نرخهای مورد اجرا توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد برای حمل به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره برداری ، سود معقول و نرخهای شرکتهای هواپیمائی دیگر وضع می گردد.
2- نرخهای موضوع بند(1) در صورت امکان توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده مربوط دو طرف متعاهد به توافق خواهد رسید و چنین توافقی در صورت امکان از طریق استفاده از دستورالعمل های انجمن حمل و نقل هوائی بین المللی برای تعیین نرخها یا از طریق استفاده از سایر دستورالعمل ها برای وضع نرخهای مذکور که ممکن است توسط طرفهای متعاهدمورد موافقت قرار گیرد به دست خواهد آمد.
3- مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد از نظر حفظ وارتقای رقابت مقررات زیر را برای تصویب نرخهای مورد اجرای شرکتهای هواپیمائی هر طرف متعاهد برای حمل بین یک نقطه در سرزمین یک طرف متعاهد و یک نقطه درسرزمین طرف متعاهددیگراعمال خواهندکرد
الف - نرخ پیشنهادی برای حمل ونقل بین دو کشور می بایست توسط یا از طرف شرکت هواپیمائی تعیین شده مربوط حداقل چهل و پنج روز یا زمان کوتاه تری که ممکن است مقامات هواپیمائی هر دو طرف در مورد آن تصمیم گیری کنند، قبل از تاریخ پیشنهادی شروع بهره برداری از آن نزد مقامات هواپیمائی هر دو طرف به ثبت برسد.
ب - با رعایت بندهای (پ ) و(ت ) هر گونه نرخی تصویب شده تلقی خواهد شد مگر اینکه در خلال سی روز از ثبت نرخ یا در مدت زمان کوتاه تری که ممکن است مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد در مورد آن تصمیم گیری کنند، مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد عدم تصویب نرخ پیشنهادی را به طور کتبی به یکدیگر اعلام یا براساس بند(پ ) تقاضای مشاوره نمایند.
پ - چنانچه به نظر مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد نرخ پیشنهادی که توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر نزد آنها به ثبت رسیده زیاد یا احتمالا" زیاد باشد یا اینکه اجرای نرخ پیشنهادی غیر قابل رقابت بوده و باعث وارد آمدن زیان جدی به شرکت هواپیمائی تعیین شده دیگر شود، می توانند ظرف مدت سی روز از تاریخ ثبت نرخ پیشنهادی خواستار مشاوره بامقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر شوند. چنین مشاوره ای که می تواند از طریق مکاتبه باشد ظرف سی روز از تاریخ درخواست انجام خواهد شد و نرخ در پایان آن مدت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد مگر اینکه مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد به گونه دیگری تصمیم گیری نمایند.
ت - نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین نشده به قوت خود باقی خواهد ماند مشروط بر اینکه استفاده از نرخ موجود به موجب این بند بیشتر از دوازده ماه پس از تاریخی که در آن به گونه دیگری منقضی می شود، به طول نکشد.
ث - شرکتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد نمی توانند نرخهائی را به غیر از آنچه ماطبق مفاد این ماده وضع شده است پیشنهاد یا تبلیغ نمایند.
ماده 11- زمانبندی
1- شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده برنامه های پرواز را برای تصوب مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد نمود. در موردتغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. در موارد خاص می توان این محدوده زمانی را با تصوب مقامات نامبرده کاهش داد.
2- چنانچه شرکت هواپیمائی تعیین شده مایل باشد پروازهائی را به صورت مکمل پروازهای موضوع برنامه پروازی تصویب شده انجام دهد باید مجوز قبلی مقامات هواپیمائی طرف متعاهد مربوط را کسب نماید.
ماده 12- تهیه آمار و اطلاعات
مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد آمار ادواری یا صورت وضعیتهای آماری دیگری را که ممکن است به طور منطقی برای باز نگری بهره برداری از سرویسهای مورد توافق ضرورت داشته باشد از جمله - و نه منحصرا" - صورت وضعیتهای آماری مربوط به حمل ونقل انجام شده توسط شرکت هواپیمائی خود بین ناقطی در سرزمین طرف متعاهد دیگر و سایر نقاط در مسیرهای مشخص شده را بنا برتقاضا برای مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تهیه خواهند نمود یا شرکت هواپیمائی تعیین شده خود را مجبور به تهیه آن خواهد کرد. هرگونه اطلاعات اضافی آماری مورد درخواست مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر منوط به تصویب طرف متعاهد خواهد بود.
ماده 13- تسهیلات و هزینه های فرودگاهی
1- هر یک از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاهی را جهت استفاده شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر تعیین خواهد کرد، و تسهیلات ارتباطی ، هوانوردی ، هواشناسی و سایر خدماتی را که برای بهره برداری سرویسهای مورد توافق لازم است در اختیار شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در قبال استفاده هواپیما های شرکت هواپیمای تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تاسیسات آن هزینه های عادلانه ومعقولی را وضع یا اجازه وضع آن را بدهد، مشروط بر آنکه میزان این هزینه ها از آنچه شرکتهای حمل و نقل هوائی آن که در سرویسهای هوائی مشابه بین المللی تردد می کنند و برای استفاه از چنین فرودگاه و تاسیساتی می پردازند، تجاوز نکند.
ماده 14- امنیت هوانوردی
1- طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل تاکید می نماید که تعهدات آنها در قبال یکدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمائی کشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیر قانونی دارند، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل می دهد.
طرفهای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند، به ویژه طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با14 سپتامبر1963 میلادی ، کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با16 دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با23سپتامبر1971 میلادی و هرگونه موافقتنامه چند جانبه دیگری که ناظر بر امنیت هواپیمائی کشوری بوده و در مورد هر دو طرفق متعاهد الزام آورباشد،عمل خواهندکرد
2- طرفهای متعاهد حسب تقاضا، کلیه مساعدتهای لازم رابه یکدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تاسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمائی کشوری ارائه خواهند کرد.
3- طرفهای متعاهد باید در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین المللی هواپمیائی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که مقرارت امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجرااست عمل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهائی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل کنند.
4- هر طرف می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد که مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند(3) فوق را ک طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده است ، رعایت کنند، هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین آن اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران ، خدمه ، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و خوابار هواپیما پیش از سوار شدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو موثر انجام می شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل آورد، با نظرمساعد مورد توجه قرار دهد.
5- هر گاه هواپیماهای کشوری به طور غیر قانونی تصرف شود ویا اعمال غیر قانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاههایا تاسیسات هوانوردی صورت پذیرد و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی خطر و یا خنثی کردن تهدید مزبور به یکدیگر یاری رسانند.
6- هر طرف متعاهد اقداماتی را تا جائی که قابل اجراء تشخیص دهد انجام خواهد داد تا اطمنیان حاصل نماید که هواپیمای طرف متعاهد دیگر که در شرایط تصرف غیر قثانونی یا سایر اغمال مداخله گرایانه غیر قانونی قرار گرفته و در سرزمین آن فرودآمده روی زمین توقیف می شود مگر اینکه وظیفه اولی حفظ جان مسافران و خدمه آن ، خروج آن را ضروری نماید. اقدامات مزبور تا جائی که امکان داشته باشد براساس مشاوره با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت .
7- چنانچه یک طرف متعاهد دلایل منطقی برای اعتقاد به اینکه طرف متعاهد دیگر از مفاد این ماده اعراض نموده داشته باشد، مقامات هواپیمائی طرف متعاهد نخست می توانند طبق ماده (15) این موافقتنامه از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر درخواست مشاوره فوری نمایند.
ماده 15- مشاوره
1- طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه از طریق مقامات هواپیمائی خود با یکدیگر همکاری لازم معمول خواهندداشت و به این منظور مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانند در هر زمان از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره کنند.
2- مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد ظرف شصت روز از تارخی دریافت تقاضا آغاز خواهد شد، مگر اینکه به صورت دو جانبه به گونه دیگری تصمیم گیری شده باشد.
ماده 16- اصلاح موافقتنامه
1- چنانچه مقامات هواپیمائی هرطرف متعاهد اصلاح یا تغییرمفاد این موافقتنامه را مطلوب تشخیص دهند، اصلاح یا تغییر مزبور طبق مفاد ماده (15) مورد توافق قرار خواهد گرفت و با تبادل یادداشت نافذ خواهد شد و در تاریخی که توسط طرفهای متعاهد تعیین می شود و بستگی به تکمیل الزامات قانون اساسی مربوط دارد، لازم الاجراء خواهد شد.
2- علیرغم مفاد بند(1) اصلاحات یاتغییرات پیوست این موافقتنامه می تواند به طور مستقیم بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، این اصلاحات و تغییرات از تاریخ توافق اعمال خواهد شد و زمانی که از طریق دیپلماتیک تایید گردند، لازم الاجراء خواهد گردید.
ماده 17- مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه
چنانچه کنوانسیون عمومی یا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوائی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء گردد.این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن باید از طریق مذاکره بشرح مندرج در ماده (15) به نحوی اصلاح شود که مفاد آن با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.
ماده 18- حل اختلاف
1- هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2- هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل کنند، می توانند با توافق موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیاتی ارجاع کنند.
3- چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای (1)و(2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری سه نفره ارجاع نمایندهر یک از طرفهای متعاهد یک داور را معین خواهد کرد و دو داورتعیین شده درباره داور سوم توافق خواهندنمود.
هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه درخواست داوری از طریق مجاری دیپلماتیک نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، داور سوم را تعیین خواهندکرد.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خودراتعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یکاز طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری بخواهد که حسب مورد داورطرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک دارد.
4- چنانچه رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری از انجام وظیفه معذور یاتبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیج یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. در هر حال داور سوم باید تابعیت کشور ثالث را دارا باشد و به عنوان رئیس هیات داوری اقدام خواهد کرد.
5- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
6- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
7- مخارج داوری ، شامل هزینه ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هر گونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری در رابطه با تعیین داور سوم یا داور طرف ممتنع بشرح مندرج در بند(3) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه های داوری محسوب خواهد گردید.
ماده 19- ثبت
این موافقتنامه و کلیه اصلاحات آن توسط هر طرف متعاهد برای ثبت به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ارائه خواهد شد.
ماده 20- فسخ
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید
این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بنی المللی هواپیمائی کشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس ازاعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهدشد، مگر آنکه اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت یا تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده 21- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به رف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی خود را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت نموده است ، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
با تائید مفاد این موافقتنامه ، نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که ازطرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشنداین موافقت نامه را در یک مقدمه ، بیست و یک ماده و یک پیوست امضاء نمودند
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 8/11/1379هجری شمسی برابر با27 ژانویه 2001 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد، تنظیم گردید
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آفریقای جنوبی

پیوست
1- مسیرهائی که ممکن است توسط شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.
نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء
نقاطی درایران نقاطی که بعدا" ژوهانسبورگ نقاطی که بعدا"
اعلام خواهدشد اعلام خواهدشد
2- مسیرهائی که ممکن است توسط شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده جمهوری آفریقای جنوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.
نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء
نقای در نقاطی که بعدا" تهران نقاطی که بعدا"
آفریقای جنوبی اعلام خواهد شد اعلام خواهد شد
تذکر:
1- هر شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواندنقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پیوست موافقتنامه را در شرایطی مورد بهره برداری قرار دهد که حق بهره برداری از آزادی پنجم حمل ونقل بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگراینکه مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق نموده باشند
2- از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر یک از مسیرهای مشخص شده می توان به اختیار شرکتهای هواپیمائی تعیین شده در هر پرواز یا کلیه پروازها صرفنظر نمود.
3- تعداد پروازها با توجه به انواع هواپیماهای شرکتهای هواپیمائی تعیین شده منوط به تائید مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد خواهد بود.
4- شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد می تواند علاوه بر نقاط تعیین شده در جدول مسیر، از نقاطی در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر در زمانی که به عنوان متصدی بازاریابی ازطریق ترتیبات بازاریابی مشترک با شرکت (های ) هواپیمائی طرف متعاهد دیگر اقدام می کند، بهره برداری کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/04/05
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :