جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 22107/ت 23876ه 10/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1546/310-6083/105 مورخ 22/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379- آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - نصایع ارتباطی : صنایعی که با استفاده از دستگاهها، قطعات الکترونیکی یا نوری ونرم افزاها، تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مورد استفاده در مخابرات و با شبکه ها را طراحی و تولید نموده و یا خدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
ب - صنایع اتوماسیون : صنایعی که با اسفتاده از دستگاهها، قطعات الکترونیکی یا نوری ونرم افزارها، تجهیزات سخت افرازی و نرم افزاری مورد استفاده در مخابرات و با شبکه ها طراحی و تولید نموده و یاخدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
ب - صنایع اتوماسیون : صنایعی که با استفاده از دستگاهها، قطعات الکترونیکی یا نوری و نرم افزارها، ابزار و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در مانیتورینگ ، سیستم های کنترلی با اتوماسیون صنعتی و اداری را طراحی و تولید نموده یا خدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
ج - صنایع رایانه ای : صنایعی که با استفاده از دستگاهها، قطعات الکترونیکی یا نوری ، ارتباطات ، نرم افزارها،فن آوری اطلاعات تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم های رایانه ای برخی ذخیره و بازیابی ، پردازش ، تبادل و فن آوری اطلاعات را طراحی و تولید نموده یا خدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
د- صنایع الکترونیک نوری : صنایعی که با استفاده ازدستگاهها و قطعاتی که فن آوری نور توام با الکترونیک در آنها به کارگرفته شده است ، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم را طراحی و تولید نموده یا خدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
ه - صنایع قطعات الکترونیک : صنایعی که عناصر، قطعات و مدارک مجتمع الکترونیکی را اعم از فعال یا غیرفعال و مجزا یا هایبرید، طراحی وتولید نموده یا خدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
و- صنایع الکترونیک عام : صنایعی که با استفاده از دستگاهها، قطعات الکترونیکی با نوری ونرم افزاره،تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مورد استفاده در کاربردهای ویژه وتخصصی خارج از حوزه الکترونیک را طراحی وتولید نموده یا خدمات مبتنی بر آنها را ارائه می کند.
ح - صنایع الکترونیک : به صنایع ارتباطی ،رایانه ای ،اتوماسیون الکترونیک ، نوری ، قطعات الکترونیک ، الکترونیک عام و خاص اطلاق می شود.
تبصره - مصادیق وکدهای استاندارد بین المللی متناظر این صنایع از سوی وزارت صنایع ومعادن اعلام خواهدشد.
ماده 2- به منظور بررسی راهکارهای توسعه صنعت الکترونیک و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستهای توسعه صنعت الکترونیک کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن ، پست وتلگراف وتلفن ، علوم ، تحقیقات وفناوری ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بازرگانی ، نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ریاست وزیر صنایع و معادن و با عنوان (کمیته هماهنگی امورصنعت الکترونیک کشور در وزارت صنایع ومعادن تشکیل ودبیر آن از سوی وزیر صنایع ومعادن تعیین می گردد.
ماده 3- وظایف کمیته هماهنگی مور صنعت الکتورنیک کشور که از طریق ایجاد گروههای کارشناسی در دبیرخانه کمیته یاد شده انجام می شود، بشرح زیر است :
الف - تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت الکترونیک 0
ب - تدوین نظام مهندسی صنعت الکترونیک 0
ج - مطالعه ، تهیه اسناد پشتیبان وطرح احرایی و پیگیری ایجاد منطقه آزاد و ویژه صنایع مبتنی بر فن آوری برتر با تاکید بر صنعت الکترونیک 0
د- کمک به توسعه صادرات صنعت الکترونیک 0
ه - همکاری با شورای عالی استاندارد به منظور تدوین سیاستها و هدایت مسیر تدوین استاندارهای صنعت الکترونیک 0
و - ایجاد شبک اطلاع رسانی صنعت الکترونیک کشور، توسعه و روز آمد کردن آن 0
ز- تهیه و پیشنهاد سیاستهای لازم برای جلب سرمایه گذاری داخلی وخارجی در صنعت الکترونیک 0
ح - تعیین سیاست های لازم برای حمایت از حقوق مالکیت های فکری (معنوی ) در زمینه صنعت الکترونیک کشور0
تبصره 1- اعبتارات لازم برای فعالیتهای جاری کمیته ودبیرخانه آن در قالب بودجه سنواتی وزارت صنایع ومعادن و اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه ها وامور گروههای کارشناسی از محل طرحهای عمرانی دستگاههای عضو کمیته یا سایر منابع پیش بینی و تامین می شود.
تبصره 2- وزیر صنایع ومعادن مظوف است در پایان هرسال ، گزارش عملکرد کمیته یاد شده را به اطلاع هیات وزیران برساند.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است اعتبارات لازم برای تدوین و پیشبرد سیاستهای راهبردی و حمایتی برای توسعه صنعت الکترونیک کشور، از قبیل ایجاد شهرکها ومجتمع های الکترونیک ایجاد مناطق آزاد و ویژه صنایع مبتنی بر فناوری برتر با تاکید بر صنعت الکترونیک ، پارکهای فناوری را در بودجه های سنواتی طی برنامه سوم توسعه پیش بنی و پینشهاد نماید.
ماده 5- وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز شبکه اطلاع رسانی الکترونیک را در اختیار دبیرخانه کمیته هماهنگی امور صنعت الکترونیک کشور قرار دهند و وزارت صنایع و معادن موظف است امکانات لازم را برای روزآمد کردن شبکه اطلاع رسانی صنعت الکترونیک فراهم سازد.
ماده 6- اطلاعات مربوط به تمام موارد ارجاع کار دستگاههای دولتی در زمینه صنعت الکترونیک ونتایج مربوط به انتخاب طرفهای قراردادو همچنین وضعیت پیشرفت وعملکرد آنها علاوه بر اعلام از راههای مرسوم ، باید در موعد مقرر در اختیار شبکه اطلاع رسانی صنعت الکترونیک کشور نیز گذاشته شود تا به اطلاع همگان رسانیده شود. بدین منظور، دبیرخانه کمیته هماهنگی امور صنعت الکترونیک کشور، دستورالعملی تهیه می کند و پس از تصویب هیات وزیران برای دستگاههای دولتی لازم الاجرا می باشد.
ماده 7- به منظور پشتیبانی از فعالتیهای صنایع الکترونیک کشور، تضمین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در مورد قراردادهای مربوط به صنایع الکترونیک که نیاز به ارایه تضمین از سوی طرف قرارداد با دستگاهها و شرکتهای دولتی داشته باشد، کفایت می کند. صندوق مزبور باید پوشش اعتباری و بیمه ای لازم را برای تضمین های جاری یاد شده فراهم آورد. اجرای این ماده در سالهای بعد منوط به پیش بینی حکم مشابه بند(ل ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور در قوانین مربوط است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/03
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :