جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

شماره 22278/ت 24855ه 13/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 41/4411/01 مورخ 5/2/1380 سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور و تائید شماره 1904/07 س مورخ 30/3/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
پرداخت اضافه کار ساعتی به کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به میزان یکصدو هفتاد وپنج (175) ساعت د رماه مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :