جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 22110/ت 24972 ه 10/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3364ه/ب مورخ 14/4/1380 تصویب نمود:
الف - در ماده (4) تصویب نامه شماره 59893/ت 24384 ه مورخ 28/12/1379، موضوع آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (24)قانون بودجه سال 1380 کل کشور، عبارت (ضوابط دولت ) به عبارت (قوانین و مقررات مربوط) تغییر می یابد.
ب - ماده (5) تصویب نامه مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 5- فروش طرحها یا پروژه ها، مصالح وتجهیزات مازادطرحهای خاتمه یافته و همچنین فروش اموال غیر منقول غیر قابل استفاده و یا مازاد موضوع ماده (2) آئین نامه که قیمت پایه آن تا مبلغ یک میلیارد ریال است به صورت نقدی خواهد بود و در مورد اموال با قمیت پایه بیش از یک میلیارد ریال ، یک میلیارد ریال قیمت فروش به صورت نقدی دریافت و با تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بیست درصد از قیمت فروش مازاد یک میلیارد ریال به صورت نقد اخذ خواهد گردید و باقیمانده به صورت اقساط ششماهه حداکثر در ده قسط با احتساب سود بانکی مترتب به بخش ذیربط با توجه به زمان اقساط پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/07
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :