جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 3161/ت 24527ه 8/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3487-814/105 مورخ 29/1/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو به اسنتاد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه اجرائی ماده (53) قانون یاد شده را بشرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1- کار گروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه و عضویت وزیران کار وامور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد .
تبصره - دبیرخانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرج وظایف دبیرخانه ونحوه تشکیل جلسات کار گروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب کار گروه می باشد.
ماده 2- وزرای امور خارجه در چهارچوب وظایف خویش موارد ذیل را انجام می دهد.
الف - تهیه گزارش از نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه های آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای خارجی و ارائه آن به کارگروه یاد شده و مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم .
ب - مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار و کسب سهمی از بازار کار بین المللی وارائه نتایج آن به کمیسیونهای مشترک .
پ - حمایتهای کنسولی از نیروی کار اعزامی .
تبصره - در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد ، اجرای بند (الف ) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد .
ماده 3- وزارت کار وامور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف - تشویق ، تقویت ، ایجاد تسهیلات و حمایت از دفاترکاریابی غیر دولت .
ب - تقویت و حمایتهای لازم از متقضایان تشکلهای کاریابی غیر دولتی .
پ - ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی .
ماده 4- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای حذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم ، از طریق موسسات اعتباری ، شعب بانکها و سایر مبادی مربوط فراهم نماید .
ماده 5- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف ) ماده (3) حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیتهای مالیاتی اعطایی موضوع بند(ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود .
ماده 6- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده درزمینه اعزام نیروی کار ونتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماهه تهیه و به کار گروه یاد شده جهت ارائه به هیات دولت گزارش نماید.
ماده 7- کلیه دستگاههای اجرائی در ارتباط با قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با کشورهای خارجی ، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کار ایرانی را با هدف ایجاد اشتغال ، کسب دانش فنی ، مدیریت تولید و فراگیری مهارتهای لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند .
ماده 8- دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها ، شرکتهای متقاضی نیروی کار خارجی ، اتحادیه های کارفرمایی ، اطاقهای بازرگانی و صنعتی و موسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار وامور اجتماعیی جهت جمع آوری ، ثبت و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/04/24
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت امور خارجه
موضوع :