جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 22268/ت 24169ه 13/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1380 بنا به پینشهاد شماره 76449/42/4/1 مورخ 15/11/1379 وزارت کشور و به استنادماده (13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمود:
الف - روستاها و مزارع و مکانهای 1- مرق ، 2- سادیان ،3-بنابه 4-قوله ، 5- بلخشاه ، 6- چالباب ،7- باقرآباد،8- شوراب ، 9- کارگاه شن شویی از دهستان کوهپایه بخش مرکزی شهرستان کاشان منتزع و به دهستان برزک ملحق شوند.
ب - نام دهستان بررک به دهستان بابا افضل تغییر یافته مرکز دهستان برزک از روستای بزرگ به روستای مرق تغییر یابد.
ج - دهستان گلاب از ترکی بروستاها و مزارع و مکانهای 1-ازوار 2- ویدوج ، 3- ویدوجا، 4- ورکان ، 5- آرنجن ، 6- پنداس ، 7- تجره ، 8- کمال ، 9- فتح آبادی ،10- نهراب ،11- چاه کوجه ، 12- میرآباد، 13- خاتون آباد، 14- چاه انقلاب 15- چاه اتحاد، 16- چاه گلشن ، 17- ترشاب ، 18- محمودآباد سفلی 19- محمودآباد علیا، 20- چاه اسلام آباد، 21- سینه گردعلیا، 22- سینه گردسفلی ، 23- تلخ آب ، 24- مهاباد، 25- آسه ، 26- درموقه ، 27- چاق ذوالفقارپور28- تجره ، 29- قاسم آباد، 30- قلعه سرخ ، 31- عباس آباد، 32- گل سرخ ، 33- ساق آباد،34- دن گیر 35- چاه قدس ، 36- باورچه ، 37-بیرنه علیا 38-ازمرگان ، 39- دولت آباد، 40- لاسرخ ، 41- مزرعه سید، 42- ثانی آباد، 43- قاسوره ، 44- عشقهان ، 45- چشمه سرخه ، 46- علی آباد زمین ، 47- ویان ده ، 48- صحراکور، 49- دارشک بالا،50- دارشک پائین 51- دری تو، 52- چشمه درازه ،53- جاجشک ، 54- فیض آباد، 55-آقابابا 56-حسن آباد، 57- ملاغفار، 58- اشگفت ، 59- مورچان ، 60- آقای علیا، 61- آقای سفلی ، 62- فتح آباد، 63- چشمه یونس ، 64- دلتان ، 65- آستاران ، 66- محمدآباد علیا، 67- محمدآباد سفلی ، 68- کولکه علیا 69- مورکنده ، 70- کنده ساره ، 71- سیاه کوهه ، 72- مبارک آباد، 73- که ، 74- چشمه قربانعلی ، 75- چاله میانه ، 76- خاوه ،77-روده بر 78- چشمه سرخه ، 79- وشک ، 80- چشمه زیرآب ، 81- سنجل ، 82- جلدک ، 83- زارماه ،84- وهد، 85- زارمان ، 86- سینک ،87- ویده ، 88-هرموده 89- معدن سنگ ، 90- شرکت زرین ساز، 91- سنگبری البرز، 92- حمام ضد کنه ،93- مرغداری توحید، 94- کارخانه پلاستیک ، 95- نیروگاه برق ، 96- معدن خاک صنعتی به مرکزیت روستای ازوار ایجاد وتشکیل گردد.
د- بخش بزرگ از ترکیب دهستانهای باباافضل و گلاب به مرکزیت روستای بزرگ در تابعیت شهرستان کاشان ایجاد و تشکیل گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/07
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :