جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 2270/ت 24486ه 14/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2670/42/4/1 مورخ 20/1/1380 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خوزستان تصویب نمود:
1- روستای عین دو از دهستان جها، بخش حمدیه شهرستان اهواز منتزع و به دهستان اسماعیلیه بخش مرکزی همین شهرستان ملحق گردد
2- روستای ام دبس از دهستان الله اکبر بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگان منتزع و به دهستان بستان بخش همین شهرستان محلق گردد.
3- روستای گنج آباد و مزارع ومکانهای سرفاریاب ، قبه ،ملک آباد، جزه (جهادآباد) از دهستان میداود بخش مرکزی شهرستان باغملک منتزع و به دهستان حومه شرقی مرکزی شهرستان رامهرمز الحاق گردند.
4- مرز بین شهرستانهای آبادان و خرمشهر مطابق نقشه 000/250/1 پیوست تغییر و تعیین گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/07
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :