×

بخشنامه معاونت اداری مالی وزارت دادگستری که متضمن برداشت ازحقوق کارکنان برای افزایش سرمایه شرکت تعاونی ومحروم نمودن کسانی است که بااین تصمیم مخالفند،خلاف قانون بوده وابطال میگردد

بخشنامه معاونت اداری مالی وزارت دادگستری که متضمن برداشت ازحقوق کارکنان برای افزایش سرمایه شرکت تعاونی ومحروم نمودن کسانی است که بااین تصمیم مخالفند،خلاف قانون بوده وابطال میگردد

بخشنامه-معاونت-اداری-مالی-وزارت-دادگستری-که-متضمن-برداشت-ازحقوق-کارکنان-برای-افزایش-سرمایه-شرکت-تعاونی-ومحروم-نمودن-کسانی-است-که-بااین-تصمیم-مخالفند،خلاف-قانون-بوده-وابطال-میگردد-
تاریخ 23/8/71 شماره دادنامه 184 کلاسه پرونده 71/107

رای :چون بخشنامه مذکوردرجلسه مورخ 3/8/71فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استنادماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

* سابقه *
شماره ه/71/107 14/11/1371
تاریخ 23/8/71 شماره دادنامه 184 کلاسه پرونده 71/107

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علی مهاجری ،آقای غلامرضاموحدیان ،آقای علی اکبر بنائی راد.
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 1304/35-17/3/71 معاونت اداری مالی وزارت دادگستری .
مقدمه :شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:نظربه اینکه برداشت هرگونه وجهی ازحقوق کارکنان بایدبموجب قانون باشدومستردنمودن آن پس ازششماه رافع غیرقانونی بودن برداشت اولیه نمی باشدوبخشنامه 1304/35مورخ 17/3/71خلاف ماده یک تصویب نامه راجع به افزایش سهام کارکنان دولت ...مصوب 11/12/70می باشدازطرف دیگرمحروم کردن کسی که عضوشرکت تعاونی بوده وقبلا حق عضویت پرداخته ازتسهیلات ومزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق اونسبت به کسرسه هزارریال ماهانه بایدبموجب قانون باشدازآنجائی که این بخشنامه خلاف عمومات قانونی وخلاف صریح تصویبنامه هیئت محترم وزیران وبه لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمندخلاف شرع می باشدصدورحکم به ابطال آن مورداستدعاست .مدیرکل رفاه وتعاون و تامین اجتماعی وزارت دادگستری درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره 2959/45-16/8/71اعلام داشته اندهمانگونه که ازمطاوی بخشنامه مذکور استنباط می شودکارمندیاکارکنانی که رضایت به کسروجوه مذکورندارند می توانندکتبابه اداره کل رفاه وتعاون عدم رضایت خودرااعلام نمایندبنابر این باملاحظه تصویب نامه هیئت وزیران وسایرمقررات عام موضوعه خلافی انجام نشده است وردشکایت موردتقاضاست .دبیرمحترم شورای نگهبان نیزدر خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت داشتن بخشنامه باموازین شرعی طی نامه شماره 3671-4/8/71اعلام داشته اند:درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1304/35-17/3/71معاونت اداری ومالی وزارت دادگستری درجلسه مورخ 3/8/71فقهاءشورای نگهبان مطرح گردیدوبدین شرح اعلام نظرمی گردد: "بخشنامه مذکورازاین لحاظ که رضایت ذینفع رادربرداشت ازحقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع می باشد."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 313973/12/1371

2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 184

تاریخ تصویب : 1371/08/23

تاریخ ابلاغ : 1371/12/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.