جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

ماده واحده - قراردادهایی که از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفاده کنندگان از آب در هر مورد منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم الاجرا است . در مواردی که بین سازمانها و شرکتها آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آب بها قراردادی با استفاده کنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها به توافق تعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رییس اداره آبیاری - رییس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار. رای هیات مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف به صدور اجرا است . قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
6525
تاریخ تصویب :
1346/03/08
تاریخ ابلاغ :
1346/04/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :