جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده 1 - تعیین و اجازه تدریس کلیه کتاب های درسی در دبستان و دبیرستان و در صورت لزوم تالیف این کتابها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است . وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های مذکور در این ماده را خود چاپ کند یا اجازه چاپ و توزیع و فروش آنها را بر طبق قرارداد به شرکت صلاحیتداری از ناشران و کتابفروشان و چاپخانه ها برای مدت معینی واگذار نماید وزارت آموزش و پرورش در آن شرکت نماینده ای خواهد داشت که مسئول نظارت بر حسن اجرای قرارداد در شرکت خواهد بود و اساسنامه شرکت باید با مقررات موضوعه و مفاد این قانون منطبق باشد حقوق و مزایای نماینده مذکور فقط از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.
ماده 2 - در اجرای ماده اول این قانون سازمانی به نام سازمان کتاب های درسی ایران در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می گردد که رییس آن به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش با تصویب هیات وزیران منصوب می شود و امور مالی آن زیر نظر هیاتی به نام هیات امنا به ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت رییس سازمان و سه عضو دیگر که دو نفر از طرف وزیر آموزش و پرورش و یک نفر از طرف وزیر دارایی برای مدت سه سال تعیین می شوند اداره خواهد شد تجدید
انتخاب اعضا هیات امنا بلامانع است .
تشکیلات و طرز اداره و نحوه اجرای وظایف سازمان کتاب های درسی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد کرد که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
ماده 3 - تا زمانی که تمام یا بعضی از کتاب های درسی جدید دبیرستانها از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه یا تعیین نشده است وزارت مذکور می تواند موقتا یک کتاب را برای تدریس هر ماده درسی انتخاب کند و بر طبق مقررات این قانون مورد استفاده قرار دهد حق چاپ و نشر این کتابها مخصوص وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده 4 - همه ساله از بهای فروش کتاب های تالیف شده به وسیله وزارت
آموزش و پرورش 6 درصد و از بهای فروش کتاب های دیگر که مورد استفاده قرار
گرفته است 4 درصد دریافت و در اختیار سازمان کتاب های درسی ایران گذاشته
خواهد شد و از این محل حقوق کلیه مولفان کتاب های تهیه شده از طرف وزارت
آموزش و پرورش و مولفان آزاد با رعایت مفاد آیین نامه ای که به تصویب شورای
عالی آموزش و پرورش می رسد پرداخت خواهد گردید.
ماده 5 - کلیه عواید مذکور در ماده 4 و همچنین هر نوع کمک نقدی دیگری
که به وسیله اشخاص یا موسسات به عمل می آید و کمکی که در صورت لزوم وزارت
آموزش و پرورش به سازمان می کند در حساب مخصوصی در بانک مرکزی ایران
متمرکز خواهد شد و از آن حساب کلیه هزینه هایی که در اجرای وظایف سازمان
پیش می آید با تصویب هیات امنا و به امضای وزیر آموزش و پرورش یا نماینده
او و رییس سازمان پرداخت می گردد. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن
به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب
مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 27/2/1346 در جلسه روز سه شنبه شانزدهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :