جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.فصل اول - برنامه

ماده 1 - دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در این قانون ظرف مدت
پنج سال و نیم که از اول مهر ماه 1341 شروع می شود مبلغ دویست و سی
میلیارد ریال در اختیار سازمان برنامه بگذارد که طبق جدول کلی پیوسته به
این قانون به مصرف اجرای برنامه عمرانی سوم برساند.
ماده 2 - اعتبار فوق شامل سرمایه گذاری کلیه موسسات دولتی در دوره
برنامه سوم و همچنین هزینه نگاهداری و اداره تاسیساتی که در اثر اجرای
برنامه به وجود می آید خواهد بود و هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات و
شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت به استثنای دستگاه های انتظامی و
شهرداریها مجاز نیستند بدون موافقت هیات عالی برنامه مبادرت به
سرمایه گذاری بنمایند.
تبصره - منظور از سرمایه گذاری در این قانون تخصیص اعتبار و مصرف آن
برای یکی از امور تولیدی و عمرانی است که ضمن صورت فصول و بندهای برنامه
تعیین می شود.
ماده 3 - هیات عالی برنامه می تواند بنا بر احتیاجات طرح ها در داخل هر
فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بیست درصد اعتبار همان بند کاهش یا
افزایش بدهد. کاهش یا افزایش اعتبار هر فصل تا حدود بیست درصد اعتبار
همان فصل موکول به موافقت هیات عالی برنامه و تصویب کمیسیون های برنامه
مجلسین خواهد بود.
ماده 4 - تقسیم سنواتی اعتبار موضوع ماده یک بر اساس فصول و بندهای
برنامه به قرار زیر تعیین می شود:
نیمه دوم سال 1341 30/7 میلیارد ریال
نیمه دوم سال 1342 85/18 میلیارد ریال
نیمه دوم سال 1343 60/30 میلیارد ریال
نیمه دوم سال 1344 25/40 میلیارد ریال
نیمه دوم سال 1345 00/60 میلیارد ریال
نیمه دوم سال 1346 00/73 میلیارد ریال
سازمان برنامه می تواند با موافقت هیات عالی برنامه و تصویب کمیسیون های
برنامه مجلسین تغییراتی را که در تقسیم سنواتی فوق ضروری بداند بدهد بدون
این که در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.
فصل دوم - درآمد برنامه
ماده 5 - سهمی از درآمد نفت که در هر سال (یا قسمتی از سال ) طی دوره
برنامه عاید دولت می شود به محض وصول طبق جدول زیر در حساب مخصوصی به نام
(حساب درآمد برنامه ) در بانک مرکزی سپرده خواهد شد.
نیمه دوم سال 1341 55 درصد درآمد نفت
(با رعایت قانون بودجه سال 1341)
نیمه دوم سال 1342 60 درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال 1343 65 درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال 1344 70 درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال 1345 75 درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال 1346 80 درصد درآمد نفت
در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه طرح های عمرانی مستمر دولت
که ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزینه نگاهداری و اداره تاسیساتی که
در اثر اجرای برنامه به وجود آمده است بر اساس اعتبارات عمرانی مصوب و به
ترتیبی که بین وزارت دارایی و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط
مزبور کسر خواهد گردید.
تبصره 1 - درآمد نفت مذکور در این ماده عبارت است از جمع وجوهی که به
موجب قرارداد نفت مصوب ششم آبان ماه 1333 (اعم از مالیات بر درآمد و
پرداخت مشخص ) عاید دولت ایران می شود (اقساط بدهی دولت به شرکت سابق نفت
ایران و انگلیس تموضوع ماده یک قسمت دوم قرارداد مزبورت که در موقع خود
پرداخت گردیده از این رقم موضوع می گردد) و همچنین هر درآمد دیگری که دولت
ایران از منابع نفت طبق قراردادهای موجود یا قراردادهایی که بعدا منعقد
خواهد نمود به دست می آورد.
تبصره 2 - علاوه بر درآمدهای مذکور در این ماده درآمدهای متفرقه
سازمان برنامه که ناشی از اجرای طرح های تولیدی و عمرانی می باشد و همچنین
دریافتیهای بابت وامهای پرداختی سازمان برنامه نیز به حساب درآمد منظور
خواهد شد.
ماده 6 - دولت مجاز است به منظور جبران کمبود درآمد مذکور در ماده 5
نسبت به اعتبارات برنامه سوم حداکثر تا میزان مندرج در تبصره یک ماده
واحده مصوب 18 خرداد ماه 1345 در مدت پنج سال و نیم اجرای برنامه از
اعتبارات خارجی استفاده نماید. وجوه حاصل از وامهای فوق در تحساب درآمد
برنامه ت متمرکز خواهد گردید. اصل و بهره وامهای مذکور در دوره برنامه سوم
از محل درآمد برنامه و پس از آن از محل درآمد عمومی کشور قابل پرداخت
خواهد بود.
ماده 7 - برداشت وجه از تحساب درآمد برنامه ت منحصرا در اختیار سازمان
برنامه خواهد بود و وجوه برداشتی در موارد زیر به مصرف خواهد رسید:
الف - پرداخت هزینه عملیات عمرانی و هزینه های اداری سازمان برنامه .
ب - پرداخت اقساط اصل و بهره وامهایی که برای اجرای برنامه دوم تحصیل
شده است و وامهایی که دولت طبق ماده 6 این قانون تحصیل خواهد نمود.
ج - پرداختهایی که سازمان برنامه به موجب ماده 32 این قانون به عمل
خواهد آورد.
فصل سوم - سازمان برنامه
ماده 8 - سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظایف
آن عبارت است از:
اول - بررسی و تصویب طرح های مربوط به فصول و بندهای برنامه و محول
کردن اجرای آنها به دستگاه های اجرایی و نظارت در اجرای صحیح طرح ها طبق
فصل ششم این قانون .
دوم - پرداخت هزینه اجرای طرح های مصوب و نگاهداری حسابها و ممیزی
اسناد.
سوم - تنظیم گزارشهای اجرای برنامه و حساب عملیات و تسلیم آن به
مقامات مربوط طبق مواد بیست و پنج و بیست و هشت این قانون .
چهارم - تمرکز امور کمکهای خارجی بلاعوض (اعم از مالی و جنسی و فنی ) و
وامهای خارجی و هماهنگ ساختن آن با برنامه و نمایندگی دولت در مذاکرات
مربوط به وامها.
پنجم - بررسی و تهیه پیشنهاد به دولت در مورد وضع قوانین درباره هر
نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه لازم شناخته شود.
ششم - تسویه حساب برنامه هفت ساله دوم و پرداخت دیون و وصول مطالبات
آن طبق ماده سی و دو این قانون .
هفتم - تهیه برنامه عمرانی چهارم و تسلیم آن به مقامات مربوط حداقل 6
ماه قبل از پایان برنامه سوم .
هشتم - تهیه گزارش اقتصادی سالانه با همکاری وزارت دارایی و وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی ایران و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی برای هر سال
برنامه .
نهم - تشکیل دفتر بودجه به منظور تهیه و تنظیم و تمرکز بودجه عادی و
عمرانی کل کشور با توجه به قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور مصوب
تیر ماه 1345.
ماده 9 - مسئولیت امور سازمان برنامه با نخست وزیر است . سازمان برنامه
تحت نظر یک مدیر عامل اداره می شود که در مقابل نخست وزیر مسئول می باشد.
مدیر عامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به موجب فرمان
همایونی برای تمام مدت برنامه منصوب می شود. مدیر عامل سازمان برنامه
موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد
یا سمت دولتی دیگر داشته باشد. حقوق و مزایای مدیر عامل از طرف هیات دولت
تعیین می شود. اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به قرار زیر است :
1 - اداره امور سازمان برنامه بر اساس وظائفی که این قانون به سازمان
مزبور محول نموده است .
2 - تعیین تشکیلات سازمان برنامه و اداره امور استخدامی طبق آیین نامه
استخدامی سازمان برنامه .
3 - امضا اسناد و اوراق بهادار و نامه ها و عقد قراردادهای مربوط به
برنامه .
4 - تهیه آیین نامه های مذکور در این قانون و تسلیم آن برای تصویب به
مقامات صلاحیتدار.
5 - نمایندگی سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه ها و موسسات دولتی و
کمیسیون های برنامه و سایر کمیسیون های مجلسین و افراد و موسسات خصوصی
داخلی و خارجی و محاکم با حق توکیل غیر. مدیر عامل می تواند با مسئولیت
خود هر قسمت از اختیارات خود را که لازم بداند کتبا به هر یک از کارمندان
سازمان برنامه تفویض نماید.
فصل چهارم - هیات عالی برنامه
ماده 10 - از نظر هماهنگ کردن فعالیت های اقتصادی دستگاه های مختلف دولت
و نیز به منظور تامین حسن اجرای برنامه هیاتی به نام (هیات عالی برنامه )
تحت ریاست نخست وزیر و عضویت 6 نفر اشخاص زیر تشکیل می شود: وزیر دارایی -
وزیر اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی ایران . سه نفر شخصیت مطلع که برای تمام
مدت برنامه به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران
انتخاب می شود و حق حضور آنان در صورتی که از صندوق دولت حقوقی دریافت
نمی دارند با تصویب هیات دولت تعیین خواهد شد. جلسات هیات عالی برنامه با
حضور لااقل 5 نفر رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای لااقل 4
نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدیر عامل سازمان برنامه حداقل
ماهی یک بار با حضور او تشکیل می شود و در غیاب مدیر عامل معاونی که از
طرف او تعیین شده است حضور خواهد یافت .
ماده 11 - وظایف هیات عالی برنامه به قرار زیر است :
1 - توصیه نسبت به اتخاذ سیاست های اقتصادی و مالی و اداری و اجتماعی
دولت و مقررات مربوطه با توجه به گزارش اقتصادی سالانه مذکور در بند 8
ماده هشتم .
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشی اجرای برنامه و نوع حدود عملیات
سالانه .
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که وزارتخانه ها ضمن اجرای
برنامه با آن مواجه می شوند.
4 - تصویب اعتبارات عمرانی هر سال .
5 - اظهار نظر نسبت به پیشنهادات سازمان برنامه در مورد تغییر اعتبار
برنامه .
فصل پنجم - هیات عامل برنامه
ماده 12 - تهیات عامل برنامه ت مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با
سمت ریاست هیات و چهار نفر عضو که از اشخاص با تجربه و بصیر در رشته های
مختلف مربوط به برنامه برای تمام مدت برنامه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و
تصویب هیات وزیران منصوب می شوند. در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوت یا
استعفای هر یک از اعضای هیات عامل جانشین او به همان ترتیب برای بقیه مدت
منصوب خواهد شد. چهار نفر عضو هیات عامل موظفا انجام خدمت نموده و جز
انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیر دولتی دیگر
داشته باشند (به استثنای موسسات خیریه آنهم غیر موظف ) و از نظر تشکیلاتی و
امور استخدامی تبه جز نحوه عزل و نصب ت تابع سازمان برنامه و آیین نامه
استخدامی آن خواهند بود. حقوق و مزایای هیات عامل توسط هیات وزیران تعیین
خواهدشد.
ماده 13 - وظایف هیات عامل برنامه به قرار زیر است :
1 - تصویب طرح های اجرایی و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هیات عالی
برنامه .
2 - تصویب قراردادها - هیات می تواند برای فعالیت های مشابه در رشته های
مختلف طرح قراردادهای نمونه تصویب نماید.
3 - تصویب پیشنهادهای ترک مناقصه و مزایده .
4 - تصویب پیشنهادهای ارجاع به داوری و تعیین داور و تفویض اختیار
صلح و تصویب پیشنهادهای مربوط به صلح و اصلاح دعاوی .
تبصره - در مورد تغییر یا رد موضوعهای پیشنهادی هیات عامل موظف است
پس از استماع توضیحات نماینده دستگاه مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 14 - جلسات هیات عامل با حضور لااقل سه نفر که یکی از آنها مدیر
عامل یا معاون او خواهد بود رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه
لااقل رای سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم - تهیه و اجرای طرح های عمرانی و نظارت بر آنها
ماده 15 - سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی
سال بعد را با توجه به ماده 4 با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه و پس از
تصویب هیات عالی برنامه به مرحله اجرا خواهد گذارد.
ماده 16 - سازمان برنامه اجرای طرح های عمرانی را پس از رسیدگی و تصویب
به عهده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مسئول و موسسات عمومی و
عام المنفعه محول خواهد نمود و مساعدت های لازم را به منظور تجهیز و آماده
نمودن این دستگاه ها به عمل خواهد آورد. برای اجرای طرح هایی که جزو فعالیت
هیچیک از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی موجود نباشد و اداره کردن
تاسیساتی که در اثر اجرای آن به وجود می آید دستگاه های مناسبی با تصویب
هیات دولت تحت نظر یکی از وزارتخانه ها یا سازمان برنامه ایجاد خواهد
گردید.
تبصره - سازمان برنامه می تواند اجرای طرح هایی را که در دوره برنامه
دوم مستقیما به عهده داشته است تا خاتمه عملیات این طرح ها به همان نحو
ادامه دهد.
ماده 17 - برنامه های عمرانی استانها و فرمانداریهای کل را سازمان
برنامه با توجه به نظر استانداران و فرمانداران کل تهیه می نماید و هر سال
طرح هایی از قبیل راه های فرعی و آموزشگاه ها و درمانگاه ها و امور اجتماعی
شهرها و روستاها و آبیاری و کشاورزی را که اجرای آنها در محل بدون احتیاج
به مراجعه به مرکز امکان پذیر باشد پس از تصویب به استانداران و
فرمانداران کل ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرا نمایند.
برای آن که استانداران و فرمانداران کل بهتر بتوانند احتیاجات عمرانی
منطقه خود را پیش بینی نموده و در اجرای آنها مجهز شوند سازمان برنامه
کارمندان فنی در اختیار آنها خواهد گذاشت که زیر نظر آنها انجام وظیفه
نمایند.
ماده 18 - در مورد فعالیت های عمرانی شهرداریها و موسسات وابسته به
آنها و موسسات عمومی و عام المنفعه ای که طبق قوانین کشور تشکیل شده است
سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهایی که از جهت اقلیمی و جغرافیایی و
درآمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت در وضع نامساعدی قراردارند و
همچنین با در نظر گرفتن جدول اولویت طرح های مربوط به تامین آب مشروب و
برق و طرح های حفاظتی و بهداشتی و تهیه مسکن و تلفن با اعطای وام و کمکهای
رایگان فنی و غیر فنی مبادرت خواهد نمود. طرز اجرای این ماده و همچنین
وام و کمک بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف
سازمان برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - قراردادهایی که سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت
ساله دوم برای اجرای بعضی طرح ها با شهرداریها منعقد نموده تا خاتمه
عملیات این طرح ها به قوت خود باقی خواهد بود و سازمان برنامه می تواند به
منظور کمک به شهرداریها اقساط معوقه بدهی و مانده سهمیه آنها را از هزینه
اجرای طرح ها که طبق قراردادهای منعقده باید تا آخر شهریور ماه 1341 به
حساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجرای بقیه عملیات طرح ها تقسیط و
دریافت دارد.
ماده 19 - برای تشویق و به کار انداختن سرمایه گذاری خصوصی در
فعالیت های عمرانی و تولیدی که در جهت هدفهای برنامه سوم باشد سازمان
برنامه می تواند مستقیما یا از طریق موسسات اعتباری وجوه لازم را به صورت
وام در اختیار افراد و موسسات خصوصی بگذارد و یا در سرمایه گذاری با این
موسسات مشارکت نماید همچنین سازمان برنامه می تواند کمکهای فنی لازم را
برای تهیه طرح های عمرانی و تولیدی خصوصی که منطبق با برنامه سوم باشد به
عمل آورد.
ماده 20 - هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی باید به منظور
تهیه طرح های عمرانی دفتری برای طرح ریزی ایجاد نماید. سازمان برنامه
می تواند تهیه طرح های عمرانی را مستقیما عهده دار گردد و یا به وزارتخانه ها
و دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و عام المنفعه محول و در صورت ضرورت در
تهیه طرح ها به آنها کمک نماید.
ماده 21 - دستگاه های اجرایی مکلفند در پیشرفت طرح های عمرانی عملیات
مستمر و غیر مستمر مراقبت دائم به عمل آورند و منظما گزارشهایی به سازمان
برنامه بدهند سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعملها و مقررات برنامه و
پیشرفت طرح ها طبق برنامه کار پیش بینی شده و تطبیق عملیات با مشخصات تعیین
شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود. نظارت در اجرای
طرح هایی که توسط اشخاص و موسسات خصوصی انجام می شود و سازمان برنامه طبق
ماده 19 از راه موسسات اعتباری به آنها وام می دهد به نمایندگی از طرف
سازمان برنامه توسط موسسات اعتباری مزبور به عمل خواهد آمد و سازمان
برنامه در موارد لازم مستقیما نظارت خواهد نمود.
ماده 22 - برای انجام مطالعات فنی و تهیه برآوردها و نقشه ها و نظارت
فنی در اجرای طرح ها در مواردی که ضرورت ایجاب می کند سازمان برنامه و
دستگاه های اجرایی می توانند با مهندسین مشاور و دیگر کارشناسان (اعم از
افراد یا موسسات ایرانی و خارجی ) قرارداد منعقد نماید. تشخیص صلاحیت
مهندسین مشاور یا کارشناسان باید با موافقت قبلی هیات عالی برنامه به عمل
آید.
ماده 23 - سازمان برنامه و دستگاه های اجرایی در مورد اجرای طرح های
عملیات عمرانی غیر مستمر تابع آیین نامه های حسابداری و معاملاتی خواهند بود
که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در
مورد طرح های عملیات عمرانی مستمر از نظر تبعیت از آیین نامه های حسابداری و
معاملاتی سازمان برنامه و یا مقررات جاری وزارت دارایی نحوه عمل طبق توافق
بین سازمان برنامه و وزارت دارایی خواهد بود.
تبصره - سازمان برنامه می تواند در مورد طرح هایی که به تشخیص سازمان
ماهیت و طرز اجرای آن ایجاب می کند تبعیت از آیین نامه ها و مقررات خاص
دستگاه های اجرایی را تصویب نماید.
ماده 24 - سازمان برنامه هر سه ماه گزارشی از پیشرفت عملیات برنامه را
تسلیم نخست وزیر خواهد نمود. سازمان برنامه منتهی تا سه ماه پس از پایان
هر سال گزارش جامعی از فعالیت های عمرانی که از شروع برنامه سوم تا پایان
سال مزبور صورت گرفته به انضمام صورت حسابی از درآمدها و پرداخت های دوره
مزبور برای تقدیم به مجلسین به نخست وزیر تسلیم می نماید. در این گزارش
توجه خاصی نسبت به این موضوع که هدفهای برنامه تا چه حد تحقق یافته است
خواهد شد.
ماده 25 - دستگاه های اجرایی مکلفند منظما کلیه ارقام و اطلاعاتی را که
برای تهیه گزارشهای موضوع مواد 24 و 27 این قانون ضروری است به سازمان
برنامه تسلیم دارند و کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به اجرای
طرح ها را در اختیار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسیدگی دقیق از
هر حیث فراهم سازند. در صورت تخلف دستگاه های اجرایی از مقررات این ماده و
ماده 21 و تاخیر و مسامحه در انجام کار سازمان برنامه اقدامات لازم را
معمول و در صورت اقتضا از پرداخت وجه برای اجرای بقیه عملیات طرح ها به
دستگاه های مزبور خودداری می نماید و این عملیات را به نحوی که مقتضی بداند
به اتمام خواهد رسانید و مراتب را به دولت گزارش خواهد داد. در مواردی که
پرداخت هزینه های عملیات عمرانی توسط وزارت دارایی به عمل می آید سازمان
برنامه موارد تخلف و نظرات خود را به وزارت دارایی اطلاع خواهد داد تا
اقدامات لازم از طرف آن وزارت به عمل آید.
فصل هفتم - هیات حسابرسی برنامه
ماده 26 - تهیات حسابرسی برنامه ت مرکب خواهد بود از سه نفر حسابرس با
تجربه و بصیر که دو نفر از آنان از طرف مجلس شورای ملی از میان فهرست 6
نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از میان فهرست سه نفری که دولت
پیشنهاد می نماید برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تا انتخاب جانشین خود
به این سمت باقی خواهند ماند و در صورت فوت یا استعفا هر یک از اعضا هیات
مزبور جانشین او به ترتیب مقرر در فوق از طرف مجلس شورای ملی یا مجلس سنا
انتخاب خواهد شد. حقوق و مزایای اعضای هیات حسابرسی برنامه از طرف هیات
وزیران تعیین و از محل بودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد. اعضای
هیات حسابرسی موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ
نوع شغل یا سمت دولتی و یا غیر دولتی دیگر داشته باشند.
ماده 27 - سازمان برنامه حساب های نهایی عملیات مالی هر سال خود را
شامل اقلام کلیه درآمدها و اعتبارات مصوب و کلیه هزینه ها به تدریج که
اسناد مربوط ممیزی می شود به منظور حسابرسی تسلیم هیات حسابرسی برنامه
می نماید و آن قسمت از اسناد هزینه را که هیات مزبور بخواهد ارسال می دارد.
تسلیم صورت حسابها و اسناد و مدارک فوق باید به نحوی باشد که تمام آنچه
مربوط به هر سال است حداکثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هیات حسابرسی
برنامه تسلیم گردد هیات مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبیق
هزینه ها با اعتبارات و طرح های مصوب و مقررات مربوط رسیدگی نموده چنانچه
ایراد و اشکالی دید نظر خود را به مدیر عامل سازمان برنامه بدهد. در
صورتی که بین مدیر عامل سازمان برنامه و هیات حسابرسی اختلاف نظری باقی
بماند مرجع رسیدگی به آن نخست وزیر می باشد. حساب های نهایی هر سال که به
ترتیب فوق رسیدگی می شود حداکثر تا 15 اسفند ماه سال بعد به وزارت دارایی
ارسال تا ضمن لایحه تفریغ بودجه تقدیم مجلس شورای ملی می گردد هیات حسابرسی
موظف است یک نسخه از گزارش و نظرات خود را به کمیسیون های برنامه مجلسین
تقدیم دارد.
ماده 28 - به منظور اینکه هیات حسابرسی برنامه بتواند به نحو احسن
انجام وظیفه نماید سازمان برنامه باید کارکنان و وسائل و تسهیلات لازم را
در حدود بودجه سالانه مصوب در اختیار هیات مزبور بگذارد. هزینه حسابرسی
برنامه و تعداد کارکنان مورد نیاز ضمن بودجه اداری هر سال سازمان برنامه
به طور مشخص تعیین می شود و اعتبار مربوط طبق مقررات و آیین نامه های سازمان
برنامه به مصرف می رسد.
فصل هشتم - مقررات مختلف
ماده 29 - هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر
و بایر) و ابنیه و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی پیدا شود به
طریق زیر عمل خواهد شد.
1 - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات بین مقامات
اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها به وسیله هیاتی مرکب از وزیر
کشور، دادستان کل ، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر
کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رای هیات قطعی است .
2 - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات
مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح .
3 - پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تاسیسات به مالک آن بر اساس قیمت
عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در محل ساکن باشد
علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر
اعاشه او منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر از این
بابت به او پرداخت خواهد گردید.
4 - در مورد املاک مزروعی علاوه بر آنچه طبق بندهای 2 و 3 فوق به مالک
پرداخت می شود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند 2 فوق بین
زارعین و خوش نشینان و برزگرانی که محل را ترک می نمایند به نسبت تعداد
عائله تحت تکفل آنها به وسیله فرماندار محل تقسیم خواهد شد.
5 - در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک
داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و به ذوی الحقوق پرداخت و
بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
6 - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده
به مالک یا تودیع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به املاک موقوفه ای که
فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن استفاده
خواهد شد.
7 - در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از
تودیع قیمت ملک در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد
نظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.
8 - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا
فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار
می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویب نامه هیات وزیران معین خواهد
شد از طرف دولت مورد استفاده واقع می شود و از بابت این حق ارتفاق وجهی
پرداخت نخواهد شد و در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر
اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود
موسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این
قانون بپردازند و یا خسارات وارده را به کلیه ذوی الحقوق جبران کنند.
ماده 30 - اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط مقامات
اجراکننده طرح اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و
همچنین شهرداریها در املاک خصوصی واقع در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل
مالک حاصل می گردد مشمول مقررات زیر خواهد بود. اضافه ارزش عبارت است از
تفاوت بین قیمت ملک اعم از دائر و یا بایر در سال قبل از تاریخ تصویب طرح
و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده .
1 - هرگاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک از پرداخت
حق اضافه ارزش معاف است و از مازاد بیست درصد نصف آن متعلق به دولت یا
شهرداری محل خواهد بود.
2 - اعیانی و اراضی زراعتی که در آغاز برنامه عمرانی سوم سابقه زراعت
داشته تا وقتی که زراعت می شود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از
آن می نماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که مالک اراضی
زراعتی و باغات از آبی که در اثر عملیات عمرانی به دست آمده به مقدار
بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبی خواهد پرداخت . برای تعیین حدود اراضی
که مشمول پرداخت حق اضافه ارزش می شود و تشخیص اضافه ارزش و میزان آن
کمیسیونی مرکب از نماینده دادگستری محل و رییس ثبت و رییس کشاورزی یا
نمایندگان آنها با حضور مالک یا نماینده او و در صورت عدم حضور مالک یک
نفر معتمد محل و نماینده مقامی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل
خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود. مالک می تواند اضافه ارزش
تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی سالانه پرداخت کند یا مقداری
از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش است تحویل دهد. هرگاه مالک
از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع کند دادستان
شهرستان محل به تشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از
اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش باشد
برای واگذاری به دولت یا شهرداری امضا خواهد کرد.
3 - انجام عملیات لوله کشی آب آشامیدنی - برق - موسسات فرهنگی و
بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن
عملیات نخواهد بود.
4 - موقوفات از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است .
ماده 31 - دستگاه های تابعه دولت و بنگاه ها و شرکت های دولتی مجاز
نیستند بدون موافقت قبلی وزارت دارایی و سازمان برنامه برای گرفتن وام یا
اعتبار از موسسات خارجی اقدام کنند و یا برای گرفتن کمک فنی خارجی
تعهداتی بنمایند.
ماده 32 - سازمان برنامه مسئول تصفیه حساب برنامه هفتساله دوم و وصول
مطالبات و پرداخت دیون آن می باشد. کلیه هزینه ها و تعهدات و دیونی که برای
اجرای طرح های برنامه هفتساله دوم به شرح زیر ایجاد شده است از محل
اعتبارات منظور در این قانون پرداخت خواهد شد:
الف - هزینه های اجرایی عملیات طرح هایی که در آخر شهریور ماه 1341 در
حال اجرا بوده است .
ب - تعهدات و دیون مربوط به طرح هایی که در آخر شهریور ماه 1341 در
دست اجرا بوده است .
ج - تعهدات و دیون مربوط به طرح های خاتمه یافته تا آخر شهریور ماه
1341 سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط به هزینه های اداری و یا
آنچه پس از رسیدگی به حساب های برنامه دوم تعیین شده و می شود و مربوط به
طرح خاص نیست و یا دیونی که در اثر حکم مراجع قانونی ایجاد شده و می شود
از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون این که اعتبارات عمرانی منظور
در این قانون را تقلیل دهد.
ماده 33 - تاسیساتی که طبق قانون برنامه هفت ساله دوم به وجود آمده و
در موقع تصویب این قانون در اختیار سازمان برنامه می باشد با اعتبارات
مربوط به وزارتخانه ها و بنگاه ها و شرکتها و سایر دستگاه های دولتی مسئول
منتقل می شود. تاسیسات مزبور باید در وضعی تحویل شود که از هر جهت برای
بهره برداری آماده باشد. دستگاه های دولتی موظفند به محض اعلام سازمان
برنامه نسبت به تحویل گرفتن تاسیسات اقدام نمایند.
ماده 34 - دولت می تواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی موجود متعلق به خود
و همچنین تاسیساتی را که در اثر اجرای برنامه به وجود می آید اعم از تمام
شده و یا در هر مرحله احداث کلا یا قسمتی از سهام آن را بنا به پیشنهاد
دستگاه ایجادکننده یا اداره کننده این تاسیسات به ترتیبی که در هر مورد
مقرر خواهد داشت به فروش برساند.
ماده 35 - اختیارات صاحبان سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت های
تابعه آن سازمان با مدیر عامل سازمان برنامه می باشد که طبق سیاست کلی که
از طرف هیات عالی برنامه تعیین می شود اقدام نماید.
ماده 36 - سازمان برنامه می تواند به ترتیبی که به موافقت بانک مرکزی
خواهد رسید عملیات بانکی مربوط به خود و یا موسسات تابعه را به وسیله
بانک اعتبارات صنعتی انجام دهد و تمام یا قسمتی از وجوه مربوط را در بانک
مزبور نگاهداری نماید.
ماده 37 - آیین نامه های اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران
رسیده است تا پایان برنامه سوم قابل اجرا می باشد و تغییر آن با تصویب
کمیسیون های برنامه مجلسین خواهد بود.
اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور (مهر 41 تا پایان سال 1346) (بر اساس
230 میلیارد ریال )
پیش بینی منابع مالی و اعتبارات برنامه عمرانی سوم کشور (از اول مهر
1341 تا پایان سال 1346)
پیش بینی منابع مالی مبالغ به میلیارد ریال
----------------------------------------------------------------------
سهم سازمان برنامه از درآمد نفت 1/145
پذیره نفت 6/8
وامهای داخلی :
الف - اسناد خزانه 5/12
ب - وام بانک مرکزی برای پالایشگاه و لوله دوم نفت 10
ج - وام بانک مرکزی برای سایر طرح های مشخص عمرانی 2/5 7/27
متفرقه و انتقالی از برنامه دوم 2/4
استفاده از اعتبارات کوتاه مدت 5/3
وامهای خارجی 9/60
اعتبارات برنامه سوم 250
اعتبارات عمرانی 230
هزینه های اداری و بازپرداخت وامها 20
----------------------------------------------------------------------
جمع 250
صورت عمرانی برنامه سوم کشور (اول مهر ماه 1341 تا پایان 1346) -
خلاصه کل فصول 10گانه

قانون بالا مشتمل بر 37 ماده و 7 تبصره و جداول ضمیمه که لایحه آن به موجب
ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ روز چهارشنبه بیست
و هفتم اردیبهشت ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز
یکشنبه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب
مجلس شورای ملی قرار گرفت .
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :