جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

ماده واحده - تبصره یک ماده 34 و تبصره 2 ماده 102 قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی اصلاح دو تبصره به مواد 18 و 75 قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره 1 - ماده 34 - مدت انتظار خدمت و بدون کاری در درجات جزو مدت خدمت
برای ترفیع محسوب نشده و همچنین در حین انتظار خدمت و بدون کاری ترفیع به
درجات بالاتر ممنوع می باشد.
تبصره 2 - ماده 102 - هرگاه افسران و کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح
شاهنشاهی به علت جرائمی که در زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده اند به حبس
با کار یا مجرد و یا به بیش از یک سال حبس تادیبی محکوم گردند از دریافت
حقوق بازنشستگی محروم خواهند بود لیکن از تاریخ قطعیت حکم به عائله تحت
تکفل آنان ماهیانه مبلغی معادل مستمری وراث مستمری بگیر بازنشستگان متوفی
با رعایت مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به مستمری
پرداخت خواهد شد ولی اگر به علت جرائم عمدی که در زمان بازنشستگی مرتکب
شده اند به مجازاتهای مذکور در فوق محکوم شده یا بشوند از تاریخ قطعیت حکم
کلیه عناوین و امتیازات نظامی آنان سلب و فقط استحقاق دریافت حقوق
بازنشستگی را خواهند داشت .
تبصره ماده 18 - ترفیع افسران ژاندارمری کل کشور و ارتقا رتبه همردیفان
آنان در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج و ابلاغ می شود. این مقررات
شامل افسران ژاندارمری و همردیفان آنان که از تاریخ تصویب قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی ترفیع یا ارتقا یافته اند نیز می گردد.
تبصره ماده 75 - در مورد افسران و کارمندان ژاندارمری کل کشور مراتب در
فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج می شود. این ترتیب شامل افسران و
کارمندان ژاندارمری که از اول اردیبهشت ماه 1345 مشمول مفاد ماده 75
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی گردیده اند نیز می شود. قانون بالا
مشمول بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 29/3/1346به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :