جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

ماده واحده - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود تا مبلغ پانصد و شصت میلیون (560000000) ریال از محل وجوهی که به موجب ماده 8 لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی تحصیل می نماید برای تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاونی کادر نیروهای انتظامی (اتکا) در اختیار وزارت جنگ بگذارد.
تبصره 1 - کلیه کارکنان و کارگران فعلی کارخانجاتی که از طرف سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از شرکت سهامی کارخانجات دولتی خریداری می شود در خدمت سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی قرار خواهند گرفت و حقوق مکتسبه آنان بر اساس تعهدات قبلی کارخانجات مربوط محفوظ بوده و هنگام انتقال یا معافیت از خدمت وسیله سازمان مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - سازمان مذکور می تواند سابقه خدمت آن عده از کارکنان
کارخانجات فوق را که مورد نیاز نباشد بر اساس قانون بازخرید سابقه
کارمندان شرکت منحله چای مصوب 12/11/1338 کمیسیون مشترک برنامه مجلسین بازخرید نماید. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :