جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان ذوب آهن ایران وابسته به وزارت اقتصاد به صورت شرکت سهامی به نام شرکت ملی ذوب آهن ایران اداره خواهد شد.
تبصره 1 - اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران پس از تصویب مجلسین قابل اجرا خواهد بود و تا زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب نرسیده است اساسنامه و آیین نامه های مذکور در ماده یک قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران مصوب 1338 مجری است .
تبصره 2 - کلیه وظائف و اختیارات مذکور در قانون مربوط به تشکیل
سازمان ذوب آهن ایران مورخ دی ماه 1338 و همچنین کلیه دارایی و تعهدات سازمان مزبور به شرکت ملی ذوب آهن ایران منتقل می شود.
تبصره 3 - شرکت ملی ذوب آهن ایران از نظر مقررات استخدامی منحصرا تابع مفاد اساسنامه خود می باشد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :