جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

ماده واحده - برای تهیه و اجرای برنامه ها و بهره برداری و اداره سایر
امور تلویزیون ملی ایران در کشور سازمان به نام سازمان تلویزیون ملی
ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل می شود. سازمان تلویزیون ملی ایران
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره می شود و
مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های معاملات دولتی نبوده و
تابع اساسنامه و آیین نامه هایی خواهد بود که طبق بند 4 این قانون وضع
می شود.
1 - هزینه سازمان از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور و کمک و
درآمدهای اختصاصی سازمان تامین می شود.
2 - سازمان می تواند برای اجرای برنامه های انتشاراتی و تبلیغاتی و
هنری نسبت به تاسیس شرکتهایی که اساسنامه آنها به تصویب کمیسیونهای آموزش
و پرورش و دارایی و امور استخدام مجلسین خواهد رسید اقدام نماید و یا با
موافقت کمیسیونهای نامبرده در شرکتهای دیگر سرمایه گذاری و مشارکت کند.
3 - وزارت اطلاعات مکلف است اساسنامه سازمان تلویزیون ملی ایران را با
رعایت این قانون و قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب اسفند ماه 1342 ظرف شش
ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تایید هیات وزیران و تصویب
کمیسیونهای آموزش و پرورش و دارایی و امور استخدام مجلسین به موقع اجرا
بگذارد. تا زمانی که اساسنامه سازمان به تصویب کمیسیونهای مذکور نرسیده
است اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران برسد قابل اجرا خواهد بود.
4 - تهیه و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون طبق مقررات
اساسنامه سازمان خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز
دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه
روز سه شنبه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :