جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

ماده واحده - مواد 93 تا 96 و بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 93 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می شود بسازد یا عالما و عامدا در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالما عامدا داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می شود.
ماده 94 - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر کس عالما و عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شود.
ماده 95 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالما عامدا در ترویج آنها شرکت نماید یا عالما عامدا آن را داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود.
ماده 96 - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 93 و 94 و 95 می شوند قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومی . اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل ) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی . قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
6539
تاریخ تصویب :
1346/04/11
تاریخ ابلاغ :
1346/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :