جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

ماده 1 - برای فراهم کردن تسهیلات لازم در امور اداری و مالی و سازمانی
و استخدامی دانشگاه تهران از تاریخ تصویب این قانون هیاتی به نام هیات
امنای دانشگاه تهران تشکیل می شود.
ماده 2 - هیات امنای دانشگاه تهران از اعضای زیر تشکیل می شود:
1 - نخست وزیر
2 - وزیر دربار شاهنشاهی
3 - وزیر آموزش و پرورش
4 - وزیر دارایی
5 - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
6 - رییس دانشگاه تهران
7 - مدیر عامل سازمان برنامه
8 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
9 - 7 نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی کشور به پیشنهاد
وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیات دولت . هیات امنا آیین نامه داخلی خود را
تنظیم و تصویب خواهد نمود.
تبصره 1 - ریاست هیات امنا با نخست وزیر خواهد بود.
تبصره 2 - اعضا مندرج در ردیف 9 برای مدت پنج سال به فرمان همایونی
منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 3 - هیات امنا با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیات تشکیل می گردد
تصمیم هیات مزبور به اکثریت آرا حاضران در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 4 - عضویت هیات امنا افتخاری است .
تبصره 5 - معاون مالی و اداری دانشگاه سمت دبیری هیات امنا را خواهد
داشت .
ماده 3 - وظایف هیات امنا دانشگاه تهران به قرار ذیل است :
الف - پیشنهاد انتصاب رییس دانشگاه که به موجب فرمان همایونی منصوب
خواهد شد. مدت ریاست دانشگاه تهران پنج سال است و انتخاب مجدد رییس
دانشگاه بلامانع است .
ب - تایید انتصاب معاونان دانشگاه و روسا دانشکده ها که به موجب حکم
رییس دانشگاه از میان استادان به عمل خواهد آورد.
پ - تصویب سازمان اداری و علمی و فنی دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه
پس از جلب نظر شورای دانشگاه پیشنهاد می شود.
ت - تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیات آموزشی دانشگاه شامل
دستیاران و استادیاران و دانشیاران و استادان دانشگاه و شاغلین خدمات
تحقیقاتی به پیشنهاد رییس دانشگاه .
تبصره - آن قسمت از مقررات استخدامی هیات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه
که مربوط به تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیات آموزشی
و تحقیقاتی باشد پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ث - رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه تهران و موسسات تابعه و دانشکده
پزشکی و بیمارستانها و موسسات وابسته که از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد
می شود.
ج - اظهار نظر نسبت به تلفیق فعالیتهای دانشگاهی با نیازمندیهای
نیروی انسانی و برنامه های عمرانی کشور.
ماده 4 - معاملات دانشگاه و موسسات تابعه و همچنین دانشکده پزشکی و
بیمارستانها و موسسات وابسته مشمول مقررات و آیین نامه معاملات دولتی و
قانون محاسبات عمومی نبوده و طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات
امنا می رسد.
ماده 5 - دولت همه ساله بودجه دانشگاه تهران و موسسات تابعه و بودجه
دانشکده پزشکی و بیمارستانها و موسسات وابسته را به عنوان کمک در بودجه
کل کشور منظور خواهد نمود و وزارت دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه
را به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار دانشگاه و دانشکده پزشکی
خواهد گذاشت . دانشگاه و دانشکده پزشکی حساب یا حسابهای مخصوصی با اطلاع
خزانه داری کل در یکی از بانکهای دولتی باز نموده و اعتبارات دریافتی را
به حسابهای مزبور منتقل می نمایند.
ماده 6 - رسیدگی به حسابهای سالیانه دانشگاه و موسسات تابعه و دانشکده
پزشکی و بیمارستانها و موسسات وابسته به وسیله هیات حسابرسی که از طرف
هیات امنا انتخاب می شوند به عمل خواهد آمد تا پس از تصویب هیات امنا به
دیوان محاسبات ارسال گردد که طبق مقررات مربوط رسیدگی و در لایحه تفریغ
بودجه منظور شود.
ماده 7 - هزینه های دانشگاه و موسسات تابعه به امضا رییس دانشگاه یا
معاون مالی و اداری او و ذیحساب دانشگاه و هزینه های دانشکده پزشکی و
بیمارستانها و موسسات وابسته به امضای رییس دانشکده پزشکی یا معاون مالی
او و ذیحساب دانشکده مزبور در هر قسمت پرداخت خواهد شد. ترتیب رسیدگی به
امور مالی جاری و حسابها و همچنین ترتیب مصرف کلیه اعتبارات و اجازه وصول
درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این
قانون به پیشنهاد دانشگاه از طرف هیات امنا تصویب خواهد شد. صورتحساب
ماهانه دانشگاه و موسسات تابعه با امضا رییس دانشگاه یا معاون مالی و
اداری او و ذیحساب دانشگاه یا ذیحساب دانشکده پزشکی مربوط به دانشکده
پزشکی و بیمارستانها و موسسات وابسته پس از گواهی ممیز حساب دانشگاه در
پایان سال به هیات حسابرسی دانشگاه ارسال خواهد شد.
ماده 8 - آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد و
به تصویب هیات امنا خواهد رسید.
ماده 9 - دولت می تواند در صورت اقتضا مقررات این قانون را در سایر
دانشگاه ها و دانشکده ها و موسسات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز به
موقع اجرا بگذارد. نحوه انتخاب هیات امنا موضوع این ماده به تصویب
کمیسیونهای آموزش و پرورش مجلسین خواهد رسید.
ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موادی از قوانین و مقررات
مربوط به دانشگاه ها و موسسات تعلیمات عالیه کشور که با این قانون مغایرت
دارد در مورد دانشگاه تهران ملغی است .
ماده 11 - وزارت آموزش و پرورش مامور اجرای این قانون است . قانون بالا
مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد
ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه
یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :