جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

ماده واحده - مواد پنجم و دوازدهم قانون نظام پزشکی مصوب سوم خرداد
ماه 1339 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به مواد چهارم و ششم و دهم قانون
مذکور افزوده می شود: تبصره زیر به ماده 4 قانون نظام پزشکی اضافه می شود:
تبصره - نظام پزشکی مرکزی وظایف مربوط به نظام پزشکی شهرستان تهران را هم
به عهده خواهند داشت . ماده پنجم قانون نظام پزشکی به شرح زیر اصلاح
می گردد:
ماده پنجم - هیات مدیره مرکز عبارت است از:
1 - هفده نفر از پزشکان غیر نظامی مرکز به انتخاب اکثریت پزشکان غیر
نظامی مرکز.
2 - سه نفر دندانپزشک به انتخاب اکثریت دندانپزشکان غیر نظامی مرکز.
3 - پنج نفر از پزشکان و دندانپزشکان مشمول قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی
در مرکز. تبصره زیر به ماده 6 قانون نظام پزشکی اضافه می شود.
تبصره - در صورتی که به علت استعفا یا فوت یا هر علت دیگر تعداد اعضا
هیات مدیره از دو ثلث کمتر شود انتخابات در مدت 15 روز تجدید خواهد شد.
تبصره زیر به ماده 10 قانون نظام پزشکی اضافه می شود:
تبصره - نظام پزشکی می تواند بدون شکایت شاکی نیز طبق آیین نامه ای که با
موافقت وزارت بهداری تنظیم خواهد نمود به تخلفات صنفی پزشکان و
دندانپزشکان و سایر متصدیان رشته های پزشکی رسیدگی کرده حکم صادر نماید.
آیین نامه مشتمل بر ترتیب محاکمه اداری و تعیین مجازاتهای انتظامی خواهد
بود. جمله زیر به ماده 12 اضافه می شود: مرجع رسیدگی به اختلافات داخلی
نظام پزشکی شهرستانها نظام پزشکی مرکز خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر یک
ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه 1346
در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :