جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

ماده 1 - از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمانی به نام دانشسرای عالی
به منظور تربیت معلم و تحقیقات تربیتی تاسیس می شود.
ماده 2 - رییس سازمان از طرف وزیر آموزش و پرورش از بین اساتید انتخاب
می شود و با فرمان همایونی به این سمت منصوب می گردد.
ماده 3 - دانشسرای عالی برای تربیت معلم دارای موسسات زیر است .
1 - موسسه تربیت دبیر.
2 - موسسه تربیت مدیر و راهنمایان تعلیماتی .
3 - موسسه مدرسی ریاضیات .
4 - موسسه تحقیقات تربیتی .
روسای این موسسات به پیشنهاد رییس دانشسرای عالی و تصویب وزیر آموزش و
پرورش منصوب می شوند.
ماده 4 - دانشسرای عالی دارای شورایی خواهد بود که از اشخاص زیر تشکیل
می گردد.
1 - رییس دانشسرای عالی .
2 - روسای موسسات مذکور در ماده 3.
3 - چهار نفر از استادان دانشسرای عالی به انتخاب رییس دانشسرای
عالی .
4 - یک نفر نماینده وزیر آموزش و پرورش . ریاست شوری با رییس دانشسرای
عالی خواهد بود.
تبصره - امور علمی و فنی و تحقیقاتی و اداری و استخدامی دانشسرای
عالی بنا به تشخیص رییس دانشسرای عالی در شورای مذکور مورد مطالعه و
رسیدگی قرار خواهد گرفت و در موارد لازم برای تصویب نهایی به شورای مرکزی
دانشگاه ها ارسال خواهد گردید.
ماده 5 - وزارت آموزش و پرورش موظف است که فارغ التحصیلان موسسه مدرسی
ریاضی را پس از گذرانیدن پایان نامه تحصیلی و دریافت دانشنامه مدرسی به
منظور تدریس در دانشکده های علوم شهرستان ها با حقوق و مزایای استادیاری به
خدمت بگمارد. فارغ التحصیلان دوره مدرسی موظفند دو سال در دانشگاه های
شهرستانها تدریس نمایند پس از این مدت و در صورت احراز درجه معادل دکترا
با تصویب شورای مرکزی دانشگاه ها به مقام رسمی استادیاری نائل شوند
باقیمانده تعهد پنج ساله این قبیل فارغ التحصیلان به حساب خدمت رسمی
استادیاری آنان منظور و محسوب می شود.
تبصره 1 - دانشسرای عالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می تواند هر
سال شاگردان اول و دوم فارغ التحصیلان موسسه ریاضیات را تا مدتی که به
استادیار نیازمند است برای تدریس در آن سازمان استخدام نماید. این قبیل
فارغ التحصیلان از پنج سال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهند بود.
تبصره 2 - تبصره 2 ماده واحده مصوب 11/3/43 در مورد فارغ التحصیلان
دانشسرای عالی و خدمت آنها در شهرستانها به قوت خود باقی است .
ماده 6 - دولت همه ساله بودجه دانشسرای عالی و شعب آن در شهرستانها را
به تفکیک در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور خواهد نمود. وزارت دارایی
در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به ماخذ (12)/(3) بودجه مصوب در
اختیار دانشسرای عالی و شعب آن خواهد گذاشت که با اطلاع خزانه داری کل در
حساب یا حسابهای مخصوصی متمرکز و بر طبق آیین نامه هایی که به تصویب شورای
مذکور در ماده 4 می رسد به مصارف لازم برسانند.
ماده 7 - حقوق و مزایای قانونی معلمان و راهنمایان تعلیماتی و
راهنمایان سپاهیان دانش که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای طی دوره های
تکمیلی مدرسی و کارآموزی در دانشسرای عالی مشغول تحصیل می شوند در طی دوره
تحصیل و کارآموزی قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 8 - وسایل و لوازم آزمایشگاهی علمی و تربیتی و آموزش سمعی و بصری
که به تصویب شورای دانشسرای عالی خرید آن از خارج برای استفاده موسسات
دانشسرای عالی ضروری است با موافقت وزیر آموزش و پرورش مانند سایر
دانشگاه های کشور از معافیتهای عوارض گمرکی و هزینه های مربوط در موقع
ترخیص برخوردار خواهد بود.
ماده 9 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود که در صورت احتیاج
استادان و متخصصین خارجی که دارای سابقه تدریس در دانشگاه های خارج
می باشند برای تدریس رشته های علمی در دانشسرای عالی با رعایت قانون مصوب
23 عقرب 1301 شمسی استخدام نماید. حقوق اینگونه استادان به تناسب سوابق
خدمت و تخصص آنان بر طبق موازین "نرم " بین المللی پس از تصویب وزیر آموزش
و پرورش قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 10 - دانشسرای عالی می تواند در مواقع ضروری با تصویب شورای مذکور
در ماده 4 به دانشجویان رشته های مختلف علوم کمک هزینه تحصیلی پرداخت
نماید.
ماده 11 - هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی حق ندارند به
فارغ التحصیلان دانشسرای عالی قبل از انجام تعهد پنج سال شغل ارجاع نمایند.
ماده 12 - وزارت آموزش و پرورش نمی تواند هیچیک از فارغ التحصیلان موسسه
تربیت دبیر دانشسرای عالی را قبل از 10 سال تدریس به خدمت اداری بگمارد.
ماده 13 - وزارت آموزش و پرورش موظف است تدریجا مدیران مدارس و
راهنمایان تعلیماتی را از میان فارغ التحصیلان موسسه تربیت مدیر و
راهنمایان تعلیماتی انتخاب نماید.
ماده 14 - کلیه اموال و دارایی و بودجه و مطالبات و دیون دانشسرای
عالی سابق عینا به دانشسرای عالی که بر طبق موازین این قانون تشکیل می شود
منتقل می گردد.
ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به تدریج شعب دانشسرای عالی و
یا بعضی از موسسات آن را در مراکز شهرستانهایی که مقتضی بداند در حدود
اعتبار مصوب مربوط ایجاد و بر اساس مقررات فوق اداره کند.
ماده 16 - برنامه های تعلیماتی کلیه شعب دانشسرای عالی توسط دانشسرای
عالی مرکز تهیه خواهد شد.
ماده 17 - امور سازمانی و استخدامی کارکنان و کارمندان هیات آموزشی
دانشسرای عالی طبق مقررات دانشگاه ها خواهد بود.
ماده 18 - قوانین و مقررات مربوط به دانشسرای عالی سابق که با این
قانون مغایر باشد لغو می گردد.
قانون بالا مشتمل بر 18 ماده و 3 تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه شانزدهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 26/4/1346 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :