جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 9988 2/5/52

وزارت جنگ
اصلاح ماده چهل آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که در جلسه روز شنبه بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصدو پنچاه و دو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و طی نامه شماره 25651 مورخ 1/5/52 مجلس مزبور واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می گردد.
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر – قوام صدری
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 8096 مورخ 10/4/52 دولت ، اینک اصلاح ماده 40 آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است به پیوست ایفاد می گردد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

ماده واحده – ماده 40 آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح میشود و مقررات اصلاحی از اول فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و دو قابل اجرایت .
ماده 40- فوق العاده روزانه تحصیلی کسانی که به هزینه نیروهای مسلح شاهنشاهی به کشورهای خارجه اعزام می شوند بشرح زیر خواهد بود :
الف – افراد داوطلب و درجه داران تا ستوانیار (داخل )دانش آموزان – هنر آموزان –
هنر جویان – دانشجویان روزانه 12 دلار
ب – همافران و افسران جز روزانه 16 دلار
پ – افسران ارشد روزانه 20 دلار
ت – امرا روزانه 24 دلار
تبصره 1- هزینه تحصیلی اشخاص مذکور در این ماده از قبیل شهریه موسسات فرهنگی ،.هزینه ثبت نام ،ارزش کتب تحصیلی و نوشت افزار هزینه تهیه پایان نامه تحصیلی و سایر هزینه های تحصیلی برابر گواهی موسسات فرهنگی مربوط و تایید وابستگی ارتش شاهنشاهی پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- باشخاص مذکور در این ماده به نسبت مدت تحصیل در خارج از کشور بابت تهیه لباس سالانه یکصدوپنجاه دلار پرداخت خواهد شد .
تبصره 3- کسانی که از محل کمک نظامی متقابل و یا کمک تحصیلی واگذاری کشورهای خارجی و یا با استفاده از بورس تحصیلی جهت تحصیل به خارج از کشور اعزام می شوند مبلغی که به عنوان کمک نظامی متقابل و یا کمک تحصیلی و یا بورس تحصیلی از کشورهای خارجی دریافت می دارند از مبلغ فوق العاده تحصیلی آنان کسر خواهد شد .
تبصره 4- به کسانی از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی به کشورهای خارجی اعزام و در مراکز فرهنگی غیر نظامی مشغول تحصیل شوند روزانه 3 دلار علاوه بر فوق العاده مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد .
تبصره 5- کسانی که در کشورهای خارجی مشغول تحصیل شوند هر گاه در مدت تعطیلات تحصیلی مربوط به هزینه شخصی جهت گذارندن تعطیلات به ایران یا کشورهای دیگر عزیمت نمایند ،در مدت تعطیلات کماکان از فوق العاده تحصیلی استفاده خواهند کرد .
تبصره 6- افزایش مزایا و فوقالعاده تحصیلی در موارد لزوم و بنا به مقتضیات تایع مقررات ماده 46 این آئین نامه خواهد بود.
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده باستناد قاانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه بیست وسوم تیر ماه یکهزاروسیصدوپنجاه دو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8313
تاریخ تصویب :
1352/04/23
تاریخ ابلاغ :
1352/05/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :