جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 11022 16/5/52

وزارت تعاون و امور روستاها
آئین نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط که در تاریخ روز یکشنبه 10/4/52 به تصویب کمیسیونهای تعاون وامور روستاها ی مجلسین رسیده و طی نامه شماره 25995 مورخ 13/5/52 مجلس شورای ملی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می گردد.
وزیر مشاور و معاون پارلمان نخست وزیر - قوام صدری
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 57154 مورخ 26/12/1351 دولت تقدیمی به مجلس سنا اینک آئین نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط که به تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستهاهای مجلسین رسیده است به پیوست ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی

ماده 1 - مالکان باغات وبیشه های موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط ( مصوب 19/9/51) که در ظرف مهلت مقرر در قانون مذکور جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد توافق و تراضی طرفین قرار گیرد راسا با تنظیم سند رسمی اقدام ننموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون وامور روستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام ننموده اند موظفند ظرف مهلتی که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها برای هر یک از مناطق مختلف کشور تعیین و مراتب دو بار و هر بار به فاصله پانزده روز وسیله جراید کثیر الانتشار و رادیو آگهی خواهد شد با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط اظهارنامه هائی را که در دسترس آنان گذارده می شود تکیمل و به انضمام رونوشت مدارک مالکیت خود به ادارات مزبور تسلیم و رسید کتبی دریافت دارند.
تبصره – در مواردی که مالکان ظرف مهلت مقرر فوق .اظهارنامه و مدارک ضمیمه آن را تسلیم نکرده یا در اظهارنامه مشخصات لازم را صریحا قید ننماید کارشناسان بانک تعاون کشاورزی ایران با توجه به اظهار نظر معتمدین و خبرگان محلی و زارعان ذیربط نسبت به تعیین حقوق قانونی مالکان اقدام خواهند کرد .
ماده 2- ارزش حقوق قانونی مالکان مشمول این آئین نامه در هر منطقه وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران تعیین و باقساط مساوی ده ساله با بهره 6% وسیله زارعان مربوط پرداخت خواهد شد . تاریخ سر رسید اولین قسط یکسال پس از تاریخ تنظیم سند می باشد .
تبصره 1- حقوق قانونی مالکان مشمول این آئین نامه وسیله کارشناسان معرفغی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران با توجه به مراتب زیر و اظهار نظر خبرگان و معتمدین محلی و طرفین معامله ارزیابی خواهد شد .
الف – در باغاتی که عرصه کلا متعلق به مالک و اعیان کلا متعلق بزارع می باشد ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در تاریخ 3/5/1343 (تاریخ تصویب آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ) ارزیابی خواهد شد .
ب – در باغاتیکه زارعان و مالکان در اعیان شرکت دارند . بهای تمام عرصه باغ با رعایت مفاد بند الف و ارزش اعبان سهمی مالک با توجه به حق السعی زارعان مربوط در مورد ایجاد این قبیل اعیانی ها تعیین خواهد شد .
تبصره 2- هزینه کارشناسی موضوع ماده 2 این قانون طبق تعرفه بانک تعاون کشاورزی ایران و به نسبت ارزش حقوق هر یک از طرفین (زارع و مالک )وصول خواهد شد .
تبصره 3- در صورتی که زارعان خریدار ارزش حقوق قانونی مالکان را نقدا یا در مدت کمتر از دهسال بپردازند از پرداخت بقیه بهره نسبت به اقساط باقی مانده معاف خواهند شد . در صورتی که زارعان مشمول این آئین نامه ظرف سه ماه از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری کنند . مالک یا مالکان می توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول ( طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران ) و ظهر نویسی قبوض و تسبیم آن به بانک مذکور نقدا از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند .
تبصره 4- عرصه و اعیان باغ مورد خرید تا پرداخت تمام اقساط بهای ملک در رهن فروشنده یا بانک تعاون کشاورزی ایران ( در مواردی که اقساط وسیله بانک پرداخت می شود )باقی خواهد ماند.
ماده 3- در مناطقی که حقوق قانونی مالکان براساس مقررات پیش بینی شده در این آئین نامه تعیین ووسیله کارشناس مربوط رسما بادارات تعاون و امور روستاهای منطقه اعلام می شود. ادارات تعاون و امور روستاها اطلاعات لازم را با تنظیم فرمهای مخصوص جهت تنظیم سند انتقال عرصه و اعیان به دفاتر اسناد رسمی و جهت امضا اسناد و قبوض و دفاتر مربوط به مالکان و زارعان ذینفع اعلام خواهد کرد .
تبصره – در صورتی که مالکان و زارعان مزبور ظرف دو ماه نسبت به امضای اسناد و دفاتر و قبوض مربوط به انتقال ملک اقدام نکنند ، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی آنان اسناد و دفاتر و قبوض مربوط را امضا خواهد کرد. وجوه و قبوض مربوط به این قبیل انتقالات به صندوق ثبت سپرده میشود تا با مراجعه ذینفع بوی تسلیم کگردد.
ماده 4- نسبت به انتقال باغات مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده پس از تعیین تکلیف مالکیت باغ از طرف مراجع صلاحیتدار طبق مقررات این آئین نامه اقدام خواهد شد .
تبصره 1- نسبت به باغاتی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچین باغاتی که از طرف مراجع قانونی توقیف یلا تامین شده ، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی یا قائم مقام او در اجرای مقررات این آئین نامه طرف معامله خواهد بود ،ولی قبوض ووجوه مربوط به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده میشود تا پس از تعیین تکلیف از طرف مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود .
تبصره 2- ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض ووجوه تودیع شده را در مورد باغات توقیف یا تامین شده با اخذ تامین کافی و درباره باغات مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با قبول ضمان شخصی معتبر به ذینفع تسلیم خواهند کرد.
ماده 5- کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به اجرای قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط .از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است .
پرداخت حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه بعهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد .
ماده 6- سایر مواردی که در این آئین نامه صراحتا و بطور خاص تعیین تکلیف نشده تایع قوانین ومقررات اصلاحات ارضی خواهد بود.
آئین نامه فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره باستناد قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط پس از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 10/4/1352 ، در جلسه روز چهار شنبه دهم مردادماه یکهزارو سیصدو پنجاه ودو به تصویب کمیسسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8325
تاریخ تصویب :
1352/04/10
تاریخ ابلاغ :
1352/05/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :