جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

شماره 68090 26/9/52

ماده 1- در اجرای ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی ام تیرماه 1336 بافسران ، همافران . درجه داران دانشجویان هنرجویان و هنرآموزان رشته های مخصوص نیروی هوائی شاهنشاهی که در نیروی مزبور خدمت می نماید فوق العاده سختی خدمت هوائی ماهانه طبق مقررات این آئین نامه پرداخت می گردد.
ماده 2- میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی افسران بشرح زیر تعیین می گردد:
الف – رشته های خلبانی و ناوبری :
1- افسران رشته های خلبانی و ناوبری تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل )بشرح زیر به نسبت حقوق درجه مربوط از فوق العاده سختی خدمت استفاده خواهند نمود:
الف – افسران خلبان هواپیماهای شکاری دویست درصد
ب – افسران کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری یکصدو و پنجاه درصد
پ- افسران خلبان هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی و ضد اغتشاش همچنین هلیکوپترهای تاکتیکی مسلح صد در صد .
ت – افسران خلبان هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی هشتادو پنج درصد
ث – افسران خلبان هلیکوپتر و سایر خلبانان هفتاد و پنج درصد
ج – افسران ناوبر هشتاد درصد
2- فوق العاده سختی خدمات درجات سرتیپی ببالا برابر فوق العاده سختی خدمت سرهنگهای طبقه مربوط خواهد بود.
ب – رشته های فایتر کنترولر و پزشک هوائی و اکتشاف هوائی :
1- افسران فایتر کنترولر که دارای درجه مهارت نهائی بوده و در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند تا درجه سروانی ( سروان داخل )سی و پنج درصد حقوق درجه مربوط و از سرگردی ببالا سی و پنج درصد حقوق درجه سروانی
تبصره 1- افسران فایتر کنترولر در صورت احراز درجه مهارت نهائی بشرطی از حداکثر فوق العاده سختی خدمت استفاده می کنند که حداقل سه سال از شروع دوره عملی فایتر کنترولر آنان گذشته باشد .
تبصره 2- افسران فایتر کنترولر که دارای مهارت نهائی نبوده و عملا در مشاغل تخصصی سازمانی خدمت نمایند و یا کمتر از مدت سه سال از تاریخ شروع دوره عملی آنان گذشته باشد از پانزده درصد حقوق درجه مربوط استفاده خواهند کرد.
2- اگر بنا به مصالح خدمتی بافسران فایترکنترولر که دارای درجه مهارت نهائی هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد فوق العاده سختی خدمت این گونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی تا شش ماه تغییر نخواهد کرد و پس از آن امرا از پانزده درصد حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جز از پانزده درصد حقوق درجه مربوط استفاده خواهند نمود و اگر قبل از پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی مجددا در مشاغل تخصصی به کار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر از فوق العاده سختی خدمت مندرج در قسمت 1 استفاده خواهند نمود و در صورتی که مدت خدمت این گونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی پس از یکسال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت 1 خواهند بود.
3- افسرانی که با سمت متخصص اکتشاف هوائی پرواز می کنند و دوره مربوط را در داخل یا خارج کشور طی نموده اند در صورت انجام پرواز مقرر فقط از فوق العاده سختی خدمت پرواز بشرح زیر استفاده خواهند نمود.
الف – افسران جزء از چهل درصد حقوق درجه مربوط
ب – افسران ارشد ( تا سرهنگ داخل ) از چهل درصد حقوق درجه سروانی .
تبصره – افسران فایترکنترولر که تخصص اکتشاف هوائی دارند هر گاه در مشاغل فایترکنترولر منصوب و عملا نیز در آن مشاغل مشغول خدمت باشند در صورت انجام پرواز مقرر اکتشاف هوائی علاوه بر فوق العاده سختی خدمت مربوط از ده درصد حقوق درجه مربوط به عنوان فوق العاده سختی خدمت پرواز نیز استفاده خواهند نمود.
4- افسران پزشک هوائی که دوره مربوط را در داخل یا خارج از کشور طی نموده اند و عملا در کارها و مسائل مربوط به طب هوائی فعالیت می کنند در صورت انجام پرواز مقرر افسران جز از سی درصد و افسران ارشد 0( تا سرهنگ داخل ) از بیست و پنج درصد حقوق درجه مربوط .
تبصره 1- هر گاه افسران پزشک هوائی خلبان باشند از فوق العاده سختی خدمت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود .
تبصره 2- پرسنل غیر نظامی که دوره مربوط به طب هوائی یا حمل مجروحین را در داخل یا خارج کشور طب نموده و در مسائل مربوط به طب هوائی فعالیت دارند با تطبیق پاپه و گروه آنان با درجات نظامی (برابر جدول ماده 11 آئین نامه کارمندان غیر نظامی در ارتش شاهنشاهی )مشمول مقررات مذکور در قسمت 4 بند ب ماده 2 و قسمت الف تبصره یک جز 2 بند ب ماده 4 این آئین نامه ( بشرط انجام پرواز مقرر برابر طبقات مربوط )خواهند بود.
پ – رشته های فنی هوائی :
1 –افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی بوده و در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل مشغول مشغول خدمت هستند امرا بیست و پنج درصد حقوق درجه سرهنگی افسران ارشد بیست و پنج درصد و افسران جز سی درصد حقوق درجه مربوط .
2-افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی در مشاغل تخصصی بوده و به علت مقتضیات و مصالح خدمتی یا عملا در مشاغل عمومی خدمت می نمایند امرا پانزده درصد حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد جز پانزده درصد حقوق درجه مربوط .
3- افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی نبوده ولی در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل کار می کنند امرا پانزده درصد حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء پانزده درصد حقوق درجه مربوط .
4- امرا و افسران ارشد متخصص فعلی که در مشاغل عمومی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل کار می کنند و برابر آئین نامه سابق امرا از ده درصد حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد از ده درصد حقوق درجه مربوط استفاده می کردند مادام که در خدمت نیروی هوائی شاهنشاهی هستند به همان میزان استفاده خواهند کرد و تغییری در فوق العاده سختی خدمت آنان داده نخواهد شد .
تبصره – اگر بنا به مصالح خدمتی بافسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی در مشاغل تخصصی هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد فوق العاده سختی خدمت این گونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی تا یکسال تغییر نخواهد کرد و پس از آن از لحاظ دریافت فوق العاده سختی خدمت مشمول مقررات قسمت 2 این بند خواهند بود و هر گاه قبل ازپایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی ،مجددا در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل بکار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر فوق العاده سختی خدمت مندرج در قسمت 1 استفاده خواهد نمود و در صورتی که مدت خدمت این گونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت 1 خواهند بود.
5- حداقل مدت لازم برای افسران فنی جهت کسب درجه مهارت نهائی بشرح زیر م یباشد :
الف – افسرانی که قبل از اعزام به آموزشگاه یا دانشکده افسری سابقه خدمت درجه داری در همان تخصص با سطح مهارت هفت یا بالاتر را دارند بکسال .
ب – برای بقیه افسران دو سال
ماده 3- تطبیق درجه مهارت تخصصی همافران با درجات نظامی بشرح جدول 1 و میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی آنان ( که در مشاغل تخصصی منصوب و عملا در آن مشاغل خدمت می نمایند ) براساس درجه مهارت و طبقه بندی در مشاغل تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی بشرح جدول 2 این ماده خواهد بود.

تبصره – درجه دارانی که در مشاغل تخصصی عالی خدمت می نمایند از فوق العاده سختی خدمت مشاغل تخصصی طبقه یک در مهارت مربوط استفاده خواهند نمود.
2- فوق العاده سختی خدمت هوائی درجه داران رشته های تخصصی که به علت مقتضیات و مصالح خدمتی در مشاغل عمومی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل خدمت می نمایند و مهارت تخصصی متناسب با درجه مربوط را ندارند عبارت خواهد بود از میزانی که در تاریخ تصویب این آئین نامه دریافت می داشتند و افزایش آن فقط در صورت گذاردن آزمایشهای لازم و حداقل احراز درجه مهارت تخصصی پنچ و کار عملی و سازمانی در تخصص مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 1- به همافران و درجه داران پرنده هواپیماهای حمل و نقل علاوه بر فوق العاده سختی خدمت هوائی طبقه مربوط ماهانه مبلغی به عنوان فوق العاده پرواز ( با رعایت مقررات این آئین نامه ) بشرح زیر پرداخت می گردد:
الف – همافران مکانیک پرواز هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی و همافران متخصص اکتشاف هوائی یکصدوشصت درصد – حقوق مبنا و درجه داران خدمه دائمی پرواز هواپیماهای حمل و نقل و تاکتیکی ( مکانیک پروازی 0 متخصص بارگیری و کمک مکانیک پروازی ) و هلیکوپتر ( مکانیک پروازی – آتش نشانی – و پزشکیار)و درجه داران متخصص اکتشاف هوائی چهل درصد حقوق درجه مربوط
ب – مکانیک عمومی هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی و هلیکوپتر( که در مواقع ضروری پرواز می کنند )سی درصد حقوق درجه مربوط
پ- خدمه دائمی پرواز سایر هواپیماهای حمل و نقل سی درصد حقوق درجه مربوط. ساعت پرواز همافران ودرجه داران قسمت الف مانند خلبانان بوده و ساعت پرواز درجه داران –قسمت ب و قسمت پ حداقل سی ساعت در سه ماه خواهد بود.
حداکثر تعداد خدمه پرنده هر نوع هواپیما قبلا به وسیله واحد مربوط بررسی و پیشنهاد میشود که با تصویب فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی مشخص می گردد.
تبصره 2- درجه داران رشته های تخصصی در صورتی در محل سازمانی معلمی منصوب و عملا رشته تخصصی خود را تدریس نمایند از فوق العاده سختی خدمت درجه مهارت تخصصی مربوط استفاده خواهند نمود.
ماده 5- درجه مهارت تخصصی همافران و درجه داران به موجب مقررات آئین نامه طبقه بندی پرسنل نظامی ،آئین نامه آموزش حین خدمت و آئین نامه آزمایشهای تخصصی و استعداد تعیین میگردد.
ماده 6- همافران و درجه دارانی که دوره اطاق ارتفاع را در داخل یا خارج از کشور طی نموده اند و عملا در پروازهای اطاق ارتفاع شرکت می کنند در صورت انجام پروازهای مقرر علاوه بر دریافت فوق العاده سختی خدمت طبقه مربو همافران از یکصدوشصت درصد حقوق مبنا و درجه داران از چهل درصد حقوق درجه به عنوان فوق العاده سختی خدمت پرواز استفاده خواهند کرد.
ماده 7- میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی دانشجویان و هنرجویان و هنرآموزان نیروی هوائی شاهنشاهی بشرح زیر تعیین می گردد.
الف – دانشجویان دانشکده خلبانی و دوره ناوبری از بدو ورود به دانشکده یک و یکدهم حقوق مبنا و از تاریخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور دو برابر و نیم حقوق مبنا .
ب – افسران ودرجه داران دانشجوی دانشکده خلبانی و دوره ناوبری فقط از موقع پرواز دو برابر و نیم حقوق مبنا
پ – افسران و درجه داران دانشجو و دانشجویان دانشکده فنی و آموزشگاههای افسری رشته های تخصصی ، همچنین هنرجویان آموزشگاههای عالی و فنی هوائی پنجاه درصد حقوق مبنا .
ت – افسران دانشجوی دوره فایترکنترولر از تاریخ شروع و دوره عملی از پانزده درصد حقوق درجه مربوط
ث- هنرجویان آموزشگاه همافری در سال اول تحصیلی یک برابر حقوق مبنا و در سال دوم یک برابر و نیم حقوق مبنا .
ج – هنرآموزان آموزشگاه خلبانی از تاریخ شروع پرواز یک برابر و نیم حقوق مبنا .
چ – درجه داران هنرآموز و هنرآموزان آموزشگاههای فنی بیست و پنج درصد حقوق مبنا.
ماده 8- در محاسبه فوق العاده سختی خدمت موضوع این آئین نامه حق لیسانس نیز به استناد تبصره 48 قانون بودجه سال 1343 کل کشور به حقوق درجه علاوه میشود. لکن حقوق سنواتی قابل احتساب نیست و منظور از حقوق مبنا حقوق مبنای مندرج در قانون استخدام نیروی های مسلح شاهنشاهی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
ماده 9- خلبانان ، افسران کنترل اسلحه و ناوبرانی که سوابق خدمت پروازی ( متوالی و یا متناوب )و ساعت پرواز بشرح زیر تواما داشته و قادر به ادامه پرواز نباشند مادام که در خدمت ارتش شاهنشاهی هستند بازا هر سال خدمت پروازی فوق العاده سختی خدمت هوائی بشرح زیر دریافت خواهند داشت .
الف – افسران خلبان ، افسران کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری حداقل دوازده سال سابقه خدمت پروازی و یکهزارو دویست ساعت پرواز روی هواپیماهای جت بازا هر سال چهاردرصد آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی دریافتی .
ب – سایر خلبانان و ناوبران هیجده سال سابقه خدمت پروازی و یکهزار و هشتصد ساعت پرواز بازا هر سال سه درصد آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی دریافتی .
تبصره 1- فوق العاده سختی هوائی پرداختی برابر مقررات این ماده نباید از میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی مذکور در مواد 2 و 4 تجاوز نماید .
تبصره 2- افسران خلبان و افسران کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری که به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوائی شاهنشاهی قبل از سنین و ساعات پرواز مقرر در این ماده بعلل ناشی از پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازی طبقه مربوط از چهاردرصد و سایر خلبانان و ناوبران از سه درصد آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده خواهند نمود.
تبصره 3- افسران خلبان ، افسران کنترل اسلحه و ناوبرانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوائی شاهنشاهی موقتا از انجام پرواز طبقه مربوط معاف شوند بنا به پیشنهاد شورای عالی خلبانی و تصویب فرمانده نیرو از تاریخ تشخیص شورای مذکور تا تاریخ خاتمه معافیت مشروط بر این که مدت این معافیت زائد بر دو سال نباشد از فوق العاده سختی خدمت هوائی درجه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره 4- افسران فایترکنترولر که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوائی شاهنشاهی بر اثر علل ناشی از قیود کار تخصصی موقتا از خدمت در کار تخصصی معاف گردند بنا به پیشنهاد کمیسیون ارزیابی عملیاتی و تصویب فرمانده نیرو تا ششماه می توانند از آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده نمایند و بعد از آن در صورتی که بهبودی حاصل ننمایند از پانزده درصد فوق العاده سختی خدمت برابر تبصره 2 قسمت 1 بند ب ماده 2 استفاده خواهند نمود.
ماده 10- برای امکان استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوائی حداقل پرواز در سال تقویمی بشرح زیر می باشد :
الف – خلبانان و ناوبران در مشاغل امیری سی و شش ساعت ؤ سایر خلبانان ، ناوبران و افسران متخصص اکتشاف هوائی هفتادودوساعت در طبقات مربوط.
ب – افسران فایترکنترولر که به سمت متخصص اکتشاف هوائی پرواز می کنند بیست و چهار ساعت .
پ – پزشکان هوائی بیست و چهارساعت با جت
ت – پزشکان هوائی ، همافران و درجه داران متخصص اطاق ارتفاع بیست و چهارساعت پرواز در اطاق ارتفاع ضمنا هر پرواز در اطاق ارتفاع معادل یکساعت پرواز با جت می باشد .
تبصره 1- پرواز مقرر در این ماده با هواپیما یا در اطاق ارتفاع باید به نسبت مساوی در هر ماه انجام گیرد و عدم انجام آن در موارد استثنائی که مدت آن نباید از سه ماه تجاوز کند موجب عدم پرداخت فوق العاده سختی خدمت هوائی می گردد.
تبصره 2- مقررات مربوط به اجرای تبصره 1 این ماده به وسیله فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی تعیین می گردد.
ماده 11- افسران ،همافران و درجه داران ( باستثنا مشمولان مقررات ماده 7 آئین نامه ) که به منظور تحصیل یا ماموریت به داخل یا خارج از کشور اعزام م یگردند و بالنتیجه اجرای پرواز مقرر یا خدمت در رشته تخصصی مربوط برای آنان مقدور نمی باشد حداکثر تا مدت دو سال از آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده خواهند نمود ، اعم از این که در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی مربوط باقی یا بعلل مذکور منتسب شده باشند.
ماده 12- صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده گردان مربوط یا مقام معادل آن مبنی بر بی انضباطی پروازی یا سهل انگاری در امور محول همچنین بی مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم جهت انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد . فوق العاده سختی خدمت هوائی تا مدت شش ماه و صدور اخطار کتبی در مورد مزبور از طرف فرمانده یگان مستقل مربوط یا مقام هم تراز موجب قطع تا پنجلاه درصد فوق العاده سختی خدمت هوائی برای مدت یکسال می گردد.
ماده 13- به کارکنان رشته های تخصصی که در اثر سوانح ناشی از خدمت هوائی یکی از اعضا بدن آنان فلج گردد و بالنتیجه قادر بادامه پرواز یا خدمت در رشته تخصصی مربوط نباشند مبلغ سیصدهزار(300000)ریال دفعتا واحده پرداخت می گردد و درباره آنان که به علت مزبور از خدمت نظام بطور دائم معاف شوند یا فوت نمایند مبالغی بشرح زیر به خود یا وارث مستمری بگیر و در صورت نداشتن وراث مستمری بگیر به وراث طبقه 1 آنان بطور تساوی پرداخت می گردد:
الف – در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصدهزار(500000) ریال
ب – در صورت داشتن همسر و نداشتن فرزند ششصدهزار(600000) ریال
پ – در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک ازآنان مبلغ یکصدهزار(100000) ریال به مبلغ مذکور در بند الف یا بند ب اضافه خواهد شد.
تبصره 1- مجموع مبالغ پرداختی بابت موضوع این ماده در هر حال نبایستی از یک میلیون (1000000) ریال تجاوز کند.
تبصره 2- مبالغ مصرح در این ماده از اعتبارات بودجه مصوب وزارت جنگ پرداخت میشود.
ماده 14-خلبانان خارج از سازمان نیروی هوائی شاهنشاهی در صورتی که با موافقت و برابر برنامه تنظیمی آن نیرو به پرواز خود ادامه دهند مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.
ماده 15- فوق العاده سختی خدمت هوائی افسران ،همافران و درجه داران در مدت انتظار خدمت و بدون کاری پرداخت نمی گردد.
ماده 16- افسران ، همافران و درجه دارانی که برای خدمت تخصصی موضوع این آئین نامه در سایر سازمانها ( به غیر از ارتش شاهنشاهی )مامور می گردند پرداخت فوق العاده سختی خدمت آنان به عهده سازمانی خواهد بود که مامور به ان شده اند.
ماده 17- افسران و درجه داران نیروی هوائی شاهنشاهی که درضد اطلاعات وابسته به نیرو مشمول خدمت هستند مشمول مقررات قسمتهای 3 و 4 بند پ ماده 2 و قسمت 2 بند ب ماده 4 خواهند بود.
ماده 18- افسران ،همافران و درجه داران متخصص هوائی که در مشاغل تخصصی مربوط در سایر نیروها و سازمانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت می نمایند مشمول مقررات این ائین نامه خواهند بود.
ماده 19- استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوائی ، طبقه بندی هواپیما و پرسنل همچنین تشخیص مشاغل تخصصی و طبقه بندی آنان با نیروی هوائی شاهنشاهی بوده و ملاک پرداخت و قطع آن دستور نیرو یا سازمان مربوط خواهد بود.
ماده 20- افزایشی که به موجب مقررات این آئین نامه در میزان فوق العاده سختی خدمت کادر پرنده حاصل میشود بشرح زیر قابل پرداخت است :
الف – در مورد افسران و ستوانیاران خلبان از تاریخ اول دیماه پ1351
ب – در مورد دانشجویان خلبان از تاریخ اول مهرماه 1351
پ- در سایر موارد از تاریخ اول اسفند ماه 1351
آئین نامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هفده تبصره باستناد ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه دهم آذرماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8429
تاریخ تصویب :
1352/09/26
تاریخ ابلاغ :
1352/10/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :