جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 69516 11/10/52
وزارت آبادانی و مسکن
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/10/52 بنا به پیشنهاد شماره 33106 مورخ 19/7/1352 وزارت آبادانی و مسکن و باستناد ماده 7 قانون نظام معماری و ساختمانی آئیننامه انتخاب ووظایف هیات مدیره سازمان نظام معماری و ساختمانی را بشرح زیر تصویب نموند.

ماده 1- برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات هیات مدیره مرکز در دوره اول وزارت آبادانی و مسکن از 36 نفر از دارندگان پروانه اشتغال و برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات دوره های بعد هیات مدیره سازمان از 36 نفر از اعضای سازمان بشرح زیر:
الف – مهندسان معمار 12 نفر
ب – مهندسان شهرساز 5 نفر
ج – مهدسان راه و ساختمان 12 نفر
د – مهندسان تاسیسات و تجهیزات 7 نفر
دعوت م ینماید تا از بین خود پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب نمایند.
ماده 2- کلیه اعضا سازمان می توانند در انتخابات مربوط به تعیین هیات مدیره شرکت نمایند.
ماده 3- در نقاطی که به علت نبودن عده کافی سازمان نظام معماری و ساختمانی تشکیل نمی شود دارندگان پروانه اشتغال می توانند به تشخیص سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز در انتخابات نزدیکترین سازمان به اقامتگاه خود شرکت کنند.
ماده 4- داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- عضویت در سازمان
2- اقامت در حوزه استان یا فرمانداری کل
3- نداشتن محکومیت کیفری موثر
4- داشتن لااقل ده سال سابقه کار و تجربه پس از اخذ لیسانس در رشته مربوطه
5- داشتن حداقل 35 سال سن
6- نداشتن محکومین انتظامی از درجه سه به بالا موضوع ماده 11 قانون نظام معماری و ساختمانی
ماده 5- در مراکز استانها و فرماندرهای کل ،اداره کل آبادانی و مسکن محل از دوازده نفر دارندگان پروانه اشتغال برای تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات اولین دوره هیات مدیره سازمان و در دوره های بعد هیات مدیره سازمان محل از 12 نفر از اعضا سازمان دعوت به عمل می آورد تا از بین خود سه نفر را به عنوان عضو اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب نمایند.
ماده 6- انجمن نظارت از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد کرد.
ماده 7- انجمن نظارت پس از تشکیل ، روز انتخابات و محل اخذ رای را تعیین و به وسایل مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید .
ماده 8- انتخابات هیات مدیره در یکروز انجام خواهد شد و بلافاصله پس از اخذ رای قرائت آرا باید شروع شود.
ماده 9-تعداد نماینده هر یک از حرف طراحی محیط در امور مربوط به ساختمان و شهرسازی در هیات مدیره سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز بشرح زیر است و رای دهندگان باید این تناسب را در رای خود رعایت نمایند.
الف : معمار پنج نفر
ب – راه و ساختمان پنج نفر
ج – شهرساز دونفر
د – تاسیسات و تجهیزات سه نفر
ماده 10- قبول شکایات یک هفته بعد از روز اخذ رای و مدت رسیدگی به شکایت مربوط به انتخابات یک هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور انجمن نظارت در صورت تایید انتخابات ضمن اعلام اسامی واجدین اکثریت و انتخاب شدگان و تسلیم سوابق و اوراق به هیات مدیره به کار خود پایان خواهد داد.
ماده 11- در صورتی انتخابات هیات مدیره به تشخیص هیات نظارت ابطال شود وزارت آبادانی و مسکن برای دفعه اول و هیات مدیره سازمان برای دفعات بعد مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به تشکیل هیات نظارت جدید طبق ماده یک این آئیننامه اقدام نمایند . انتخاب اعضا سابق برای هیات نظارت جدید مجاز نیست.
ماده 12- در صورتی که از بین منتخبین کسی عضویت در هیات مدیره را قبول نکند و یا در دوره تصدی فوت شود و یا استعفا کند و یا بعلل قانونی دیگر صلاحیت عضویت از او سلب شود از نفر بعدی که دارای آرا بیشتر بوده است در گروه مربوط حسب مورد از طرف هیات نظارت و یا هیات مدیره برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 13-هیات مدیره از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو منشی و یک خزانه دار انتخاب خواهد کرد.
ماده 14- وظایف هیات مدیره سازمان عبارتسیت از :
1- تنظیم روابط حرفه ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان
2- تدوین اصول ومقررات مربوط به حیثیت و شئون حرفه ای و تنظیم ودرجه بندی موارد تخلف و تعیین حقوق و تکالیف متقابل صاحبان حرف و کارفرمایان
3- انتخاب و معرفی یک نفر برای عضویت در شورای انتظامی
4- انجام انتخایات مربوط به تعیین اعضا شورای انتظامی
5- تنظیم امور اداری و مالی و داخلی سازمان طبق آئیننامه های مربوط
6- انجام انتخابات دوره بعد
7- تعیین میزان حق عضویت
8- تصویب آئیننامه های اداری و مالی و داخلی سازمان
تبصره 1- انجام و برگزاری انتخابات مربوط به انتخاب اعضای شورای تجدید نظر انتظامی که از طرف اعضا سازمان نظام معماری و ساختمانی پایتخت انجام می شود از وظایف هیات مدیره سازمان مرکزی است .
تبصره 2- هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد.
ماده 15- تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضا هیات مدیره حاضر در جلسه می رسد .
تبصره – رئیس هیات مدیره نماینده سازمان در مراجع قضائی و اداری می باشد .
ماده 16- برای رسمیت هیات مدیره حضور لااقل دو ثلث اعضا ضروری است و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا عده حاضر در جلسه معتبر می باشد و در صورت تساوی آرا تصمیمی که رای رئیس جلسه با آن موافق بوده است معتبر می باشد .
اصل تص.یبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8458
تاریخ تصویب :
1352/10/11
تاریخ ابلاغ :
1352/11/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :