جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

شماره 69518 11/10/52
وزارت آبادانی و مسکن
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/10/52 بنا به پیشنهاد شماره 33106 مورخ 19/7/1352 وزارت آبادانی و مسکن و باستناد ماده 5 قانون نظام معماری و ساختمانی آئیننامه زیر را تصویب نمودند.

ماده 1- متقاضی پروانه اشتغال در هر یک از رشته های طراحی محیط موضوع ماده 2 این آئیننامه باید اسناد و مدارک زیر را برای صدور پروانه مزبور به وزارت آبادانی و مسکن تسلیم دارند.
الف – اشخاص حقیقی:
فتوکپی معتبر مدرک تحصیلی در یکی از رشته های طراحی محیط در امور مربوط به ساختمان و شهرسازی حداقل از درجه معادل لیسانس ببالا با نضمام دو قطعه عکس همچنین گواهی انجام کارآموزی یا سابقه کار برای دارندگان درجه دکتری لااقل به مدت یکسال و دارندگان فوق لیسانس به مدت دو سال و برای دارندگان گواهینامه لیسانس به مدت سه سال پس از خاتمه تحصیلات .
ب – اشخاص حقوقی :
1- مدارک مربوط به احراز صلاحیت صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه
2- یک نسخه از اساسنامه شرکت .
3- عکس مدیر یا مدیران مسئول شرکت
تبصره – تغییرات شرکت باید ظرف پانزده روز باطلاع وزارت آبادانی و مسکن برسد . در صورتی که تغییرات مذکور اطلاع داده نشود وزارت نامبرده می تواند پس از رسیدگیهای لازم پروانه اشتغال شرکت را لغو کند.
ماده 2- رشته های مربوط به طراحی محیط در امور ساختمان و شهرسازی عبارتنداز,:
الف – معماری
ب – شهرسازی
ج – راه و ساختمان
د- تاسیسات و تجهیزات ساختمان
تبصره – سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز می تواند صاحبان حرف و مشاغل دیگر طراحی محیط را که مربوط به امور ساختمان و شهرسازی تشخیص داده می شوند نیز مشمول مقررات فوق اعلام نماید . این تصمیم برای سازمان نظام معماری استانها و فرمانداریهای کل نیز لازم الاتباع می باشد .
ماده 3- وزارت آبادانی و مسکن با بررسی مدارک لازم حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول تقاضا ، پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک مراتب ظرف مدت مذکور کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد .
ماده 4- مدت اعتبار پروانه اشتغال سه سال است که پس از انقضا مدت باید تمدید شود.وزارت آبادانی و مسکن مکلف است در صورت بقای شرایط لازم ظرف مدت یکماه پروانه را تمدید و در صورت رد تقاضای تمدید مراتب را ظرف همان مدت به متقاضی اعلام کند.
ماده 5- سازمان نظام معماری و ساختمانی مکلف است در صورت محکومیت عضو به محکومیت از کار مراتب را به وزارت آبادانی و مسکن اطلاع دهد و عضو محکوم مکلف است پروانه اشتغال خود را بلافاصله تسلیم وزارت آبادانی و مسکن نماید .
ماده 6- پروانه اشتغال عضو محروم تا پایان مدت محرومیت در وزارت آبادانی و مسکن نگاهداری خواهد شد .
ماده 7- محکومیتهای عضو باید در پروانه اشتغال نامبرده درج گردد.
ماده 8-پروانه اشتغال عضوی که به محرومیت دائم از کار محکوم شده باشد اخذ و ابطال می شود.
ماده 9- پروانه اشتغال برای سراسر کشور ودر رشته مخصوص به خود معتبر است .
ماده 10- هر دارنده پروانه اشتغال به عضویت سازمان نظام معماری ساختمانی پذیرفته می شود ولی یک نفر نمی تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان نظام معماری و ساختمانی را داشته باشد.
اصل تصویبنامه دردفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8458
تاریخ تصویب :
1352/10/10
تاریخ ابلاغ :
1352/11/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :