جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 64463/ت 20476هـ 17/11/1378
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 32997 مورخ 16/8/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (10) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت ـ مصوب 1376ـ آئین نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ در این آئین نامه منظور از «قانون »، قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی است و «دستگاه » به جای دستگاههای اجرائی مشمول قانون به کار می رود.
ماده 2ـ مستخدمان مشمول قانون عبارتند از :
الف ـ مستخدمان رسمی و پیمانی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری ،
ب ـ مستخدمان ثلبت و پیمانی (موقت ) در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352،
پ ـ مستخدمان ثابت و رسمی و پیمانی و عناوین مشابه آنهادروزارتخانه ها،موسسات وشرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی خاص وشرکتها وموسسات دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ،
ت ـمستخدمان شهید،جانباز از کار افتاده کلی و آزاده ازکار افتاده کلی .
ماده ـ مستخدمان درکلیه حالات استخدامی که طبق مقررات ازتمام یا قسمتی از حقوق مبنای مربوط یا عناوین مشابه برخودارند،مشمول مقررات قانون خواهند بود.
ماده 4ـ بانکهای عامل بانکهایی می باشند که به استناد بند (ز)ماده (10)قانون پولی وبانکی کشور و ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا،با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات مجاز بانکی با دستگاهای دولتی مبادرت می ورزند وحقوق کارکنان دستگاه توسط آنها پرداخت می شود.
ماده 5ـ دستگاههامکلفند به نحو مقتضی مفاد قانون رابه اطلاع کلیه مستخدمان مشمول برسانندو در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر استفاده از تسهیلات قانون حسابهای مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده یک قانون را نزد بانک عامل افتتاح و هر ماه سی و پنج درصد(35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات کارکنان دستگاه به حسابهای مستخدمان فوق واریز نمایند.
ماده 6ـ نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای موضوع ماده یک قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل اعلام خواهد شد.این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده 7ـ بانکهای عامل موظفند سود هر یک از حسابهای موضوع ماده یک قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند.
ماده 8ـ موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یک قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده (9) این آئین نامه قابل برداشت نیست .
ماده 9ـ موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام بازنشستگی بازخرید خدمت از کارافتادگی فوت استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه به هنگام فوت لغو یا خاتمه قرارداد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل به طور یک جا به مستخدم یا وراث وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در موارد فوت مستخدم وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن ارایه گواهی انحصار وراثت به وراث شرعی که در گواهی مذکور مشخص شده است به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد. وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به تساوی بین وراث موضوع ماده (86) قانون استخدام کشوری که توسط دستگاه به بانک معرفی می شوند، تقسیم می شود.
ماده 10ـ شهیدان جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی استفاده می نمایند.مادام که به شرایط بتزنشستگی نرسیده یا فوت نشده اند مشمول قانون هستند. در مورد شهیدان درخواست مشترک عائله استفاده کننده از حقوق حالت اشتغال ملاک برخورداری از قانون است و پس از رسیدن مستخدم شهید به شرایط بازنشستگی وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت به تساوی بین عائله موضوع ماده (16)آئین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال که حقوق حالت اشتغال مستخدم شهید را دریافت می نموده اند تقسیم خواهد شد.
ماده 11ـ بانکهای عامل جهت احداث یا خرید یک واحد مسکونی و یا رفع حوائج ضروری به کارکنان مشمول این قانون با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط تسهیلات لازم اعطا می نمایند.
ماده 12ـ مستخدمانی که یک بار وجوه پس انداز را دریافت نموده اند چنانچه مجددا به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آنها پذیرفته شوند می توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمایند.
ماده 13ـ مستخدمینی که از یک دستگاه دولتی مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می شود مقررات قانون کماکان توسط دستگاه جدید محل خدمت درباره وی اجرا می شود ولی چنانچه به دستگاه غیر مشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر نوع استخدام از شمول قانون خارج شود کلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آئین نامه به وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ درمواردی که انتقال مستخدم موجب تغییر بانک عامل گردد مانده حسابهای موضوع ماده یک قانون به بانک جدید منتقل خواهد شد.
ماده 14ـ در موارد ماموریت مستخدم دستگاهی که حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مامور را می پردازد مکلف است نسبت به کسر و واریز وجوه پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16014
تاریخ تصویب :
1378/11/03
تاریخ ابلاغ :
1378/11/26
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :