جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

شماره 61618/ت 22406 هـ 25/11/1378

نهاد ریاست جمهوری ـ دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 3068/11/78/ن مورخ 2/11/1378 شورای عالی مناطق تجاری ـ صنعتی و به استناد تبصره (2) الحاقی ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378ـ تصویب نمود:
قلمرو محدوده آبی منطقه آراد قشم با مشخصات به شرح زیر ونقشه پیوست منحصراًدر خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت رسانی کشتیها تعیین میگردد.
مختصات قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم:
A) 26 DEG 34N 55 DEG 55E
B) 26 DEG 36N 55 DEG 43E
C) 26 DEG 27N 55 DEG 36E
D) 26 DEG 32N 55 DEG 54E
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16022
تاریخ تصویب :
1378/11/24
تاریخ ابلاغ :
1378/12/05
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :