جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 57281/ت 21195 هـ 25/11/1378
وزارت معادن و فلزات
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1378 بنابه پیشنهاد شماره 1122 100 مورخ 1/2/1378 وزارت معادن و فلزات و به استناد تبصره (3) ماده(2) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات ـ مصوب 1363 ـ آئین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات رابه شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول:کلیات و تعاریف
ماده1ـ تعاریف
الف ـ واحد اصلی ـشرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات.
ب ـ استخدام ـ پذیرفتن شخص به خدمت در شرکتها و واحدهای مشمول این آیین نامه.
پ ـ خدمت ـ اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن است.
ت ـ حکم رسمی ـ دستور کتبی مقامهای صلاحیتدار شرکتها و واحدهای مشمول این آیین نامه در حدود مقررات مربوط.
ث ـمستخدم ثابت ـ کسی که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی مشمول این آیین نامه استخدام شده باشد.خدمت مستخدم ثابت مادام که موجبات خاتمه خدمت تصریح شده در این آیین نامه پیدا نشده باشد ادامه خواهد یافت.
ج ـ مستخدم موقت ـ کسی که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام ویا بنا به ضرورت و تشخیص بالاترین مقام اجرایی شرکتها و واحدهای مشمول این آیین نامه تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی را به طور موقت عهده دار می شود.
استخدام این قبیل مستخدمان طبق مقررات فصل دوم این آیین نامه خواهد بود.
چ ـ شغل ـ مجموع وظایف و مسؤولیتهای مرتبط و مشخصی که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
ح ـ پست سازمانی ـ محلی است که در تشکیلات به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است.
خ ـ ارتقا ـ احراز گروه بالاتر.
د ـ ترفیع ـ اعمال افزایش سنوات سالانه.
ذ ـ انتقال درون سازمانی ـ عبارت از آن است که مستخدم ثابت از خدمت یک شرکت و یا یک واحد مشمول این آیین نامه بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد در یکی از پستهای ثابت سازمانی شرکت و یا واحد دیگر مشمول این آیین نامه به کار گمارده شود.
رـ انتقال برون سازمانی ـ عبارت از آن است که بر اساس درخواست یکی از وزارتخانه ها شرکتها یا مؤسسات دولتی و موافقت مستخدم ثابت و موافقت بالاترین مقام اجرایی هر واحد رابطه استخدامی وی قطع و حسب مورد در وزارتخانه ها یا شرکت یا مؤسسه متقاضی مشغول انجام وظیفه گردد یا اینکه مستخدمان رسمی یا ثابت وزارتخانه ها شرکتها یا موسسات دولتی بنا به درخواست واحد تابعه و موافقت دستگاه ذیربط بر اساس مقررات این آیین نامه به کار گمارده شوند.
ماده2ـ وضع استخدامی ـ مستخدمان تابع این آیین نامه فقط یکی از حالات زیر را خواهند داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف ـ حال اشتغال ـ وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند.
ب ـ حال مرخصی ـ وضع مستخدمی است که ا ز مرخصی استحقاقی و یا مرخصی بدون حقوق مذ کور در این آیین نامه استفاده می نماید.
پ ـ حال معذوریت ـ وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی طبق این آیین نامه استفاده می کند.
ت ـ حال آمادگی به خدمت ـ وضع مستخدم ثابتی است که طبق این آیین نامه تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.
ث ـ حال مأموریت ـ وضع مستخدمی است که جهت انجام وظیفه ای موقت به شرکتها و واحدهای تابعه دیگر شرکتهایی وابسته و یا به خارج از کشور مأمور ویا برای طی دوره آموزشی و یا کارآموزی و یا خدمت در یکی از وزارتخانه ها شرکتها و یا مؤسسات دولتی اعزام و یا به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاص شده باشد.
ج ـ حال خدمت آزمایشی ـ وضع مستخدمی است که مشغول طی دوره آزمایشی طبق این آیین نامه می باشد.
چ ـ حال بازنشستگی ـ وضع مستخدم ثابتی است که طبق این آیین نامه و به موجب حکم کتبی از مستمری بازنشستگی استفاده می کند.
ح ـ حال از کارافتادگی ـ وضع مستخدم ثابتی است که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی هر واحد اصلی قادر به کار کردن نبوده و طبق حکم رسمی از حقوق وظیفه مصرح در این آیین نامه استفاده می کند.
خ ـ حال تعلیق ـ وضع مستخدمی است که طبق تصمیم مقامات صلاحیتدار قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری از ادامه خدمت ممنوع میشود.
د ـ حال انفصال موقت ـ وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاهها اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ذ ـ حال انفصال دایم ـ وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات یا دادگاهها اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت محروم است.
ر ـ حال استعفا ـ وضع مستخدمی است که طبق مواد این آیین نامه مستعفی از خدمت شناخته شده است.
ز ـ حال غیبت موجه ـ وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و
موجه بودن عذر او طبق مفاد این آیین نامه محرز شده باشد.
ژ ـ حال اخراج ـ وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاهها به مجازات مقرر بر اساس مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وآیین نامه اجرایی آن محکوم شده باشد.
س ـ حال برکناری ـ وضع مستخدمی است که طبق ماده (10)این آیین نامه ازکار برکنار شده باشد.
ش ـ حقوق و مزایای مستمر ـ کلیه حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی.
ص ـ آخرین حقوق ومزایا ـ آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی که از رابطه زیر به دست می آید:
حقوق و مزایای مستمر + فوق العاده خارج از مرکز + کمک هزینه عایله مندی و اولاد
ماده 3 ـ امور استخدامی کلیه شرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات و شرکتها و واحدهای دولتی تابعه آنها و سازمان زمین شناسی کشورمشمول این آیین نامه است.
تبصره ـ شرکتها و واحدهای تابعه که به موجب قانون مربوط از طریق سرمایه گذاری شرکتهای وابسته به وزارت معادن و فلزات تأسیس شده و یا می شوند و بیش از پنجاه درصد (50% ) سهام آنها متعلق به شرکتهای مذکور می باشد مشمول مقررات این نامه خواهند بود. افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا می شوند تابع قانون کار خواهند بود. تشخیص مشاغل کارگری در شرکتها و واحدهای مشمول این آیین نامه به عهده دستگاههای مشمول پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
فصل دوم : ورود به خدمت و انتصابات
ماده 4 ـ استخدام اشخاص به خدمت از طریق امتحان و مصاحبه و در صورت لزوم مسابقه انجام می شود.
تبصره ـ استخدام برای شغل و محل کار معین انجام می شود.
ماده 5 ـ داوطلبان ورود به استخدام ثابت باید دارای شرایط زیر باشند :
الف ـ دارا بودن حد اقل (18) و حداکثر (35) سال تمام و در مورد داوطلبان مشاغل تخصصی حداکثر (40) سال.
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.
ت ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ج ـ دارا بودن دانش کار لازم برای شغل مربوط.
چ ـ داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار.
ح ـ داشتن سایر شرایط لازم برای احراز شغل مربوط.
خ ـ داشتن حداقل مدرک پایان دوره ابتدایی.
ماده 6 ـ استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب مقررات مخصوص خود خواهد بود.
ماده 7 ـ کسانی که در امتحان مصاحبه یا مسابقه استخدام ثابت قبول شده اند قبل از ورود به خدمت ثابت یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره ـ انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است.
ماده 8 ـ مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام ثابت توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ـ حقوق و مزایای دوره آزمایشی برابر حقوق و مزایای تعیین شده برای استخدام ثابت با احتساب کسور مربوط خواهد بود. در صورتی که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب می شود.
ماده 9 ـ افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم کتبی به مستخدم ثابت تغییر وضعیت داده می شوند.
ماده 10 ـ افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی مناسب کار مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهدی از کار برکنار خواهند شد.
تبصره ـ به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می شوند کسور پرداختی مسترد و حقوق و مزایای ایام مرخصی ذخیره آنان بر اساس آخرین حکم حقوقی پرداخت می شود.
ماده 11 ـ کسانی که طبق ماده (10) این آیین نامه به استخدام ثابت پذیرفته نشوند تا یکسال از تاریخ بر کناری برای همان شغل استخدام نخواهند شد.
ماده 12 ـ پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پستهای ثابت سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصل از امتحانات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب آنها قبل از ورود به استخدام ثابت صورت می گیرد.
ماده 13 ـ بالاترین مقام اجرایی هر واحد کلیه مشاغل واحد مربوط را مورد بررسی قرار داده و وظایف و مسؤولیتهای هر کدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین و پیشنهاد لازم را به واحد اصلی ارایه می نماید.
ماده 14 ـ واحدهای اصلی مکلفند هر سال حداقل یک بار طرز کار شایستگی و استعداد مستخدمان ثابت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی برای استفاده در انتصابات طی دوره های آموزشی بورسیه های داخلی و خارجی و یا پرداخت مبلغی از فوق العاده ها به تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر واحد منعکس نمایند.
ماده 15 ـ به منظور اجرای مواد (13) و (14) این آیین نامه کمیته ارزیابی مشاغل متشکل از مستخدمان واجد شرایط شرکتها سازمان زمین شناسی و واحدهای مشمول این آیین نامه تشکیل می شود.
تبصره ـ کلیه تصمیمات این کمیته پس از تصویب کمیته منتخب واحد اصلی قابل اجرا است.
ماده 16 ـ واحد اصلی می تواند برای انجام فعالیتهای غیر مستمر همچنین تصدی مشاغل دائم که امکان جذب مستخدم ثابت واجدشرایط نباشد افراد واجد شرایط را به موجب قرارداد به کار گیرد.
تبصره ـ شرایط به کار گیری نحوه پرداخت حقوق و مزایا و سایر شرایط عمومی لازم به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر معادن و فلزات می رسد.
فصل سوم : حقوق و مزایای مستخدمان ثابت
ماده 17 ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ در دستگاههای مشمول این آیین نامه اجرا خواهد شد.
ماده 18 ـ کلیه مشاغل هر واحد اصلی بر اساس اهمیت وظایف و مسؤولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی می شوند و در یکی از گروههای پیش بینی شده در جدول موضوع ماده (1) قانون قرار داده خواهد شد.
ماده 19 ـ ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول این آیین نامه همانند ضریب ریالی موضوع قانون تعیین می شود.
تبصره ـ ضریب ریالی موضوع این ماده بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب شورای حقوق و دستمزد قابل افزایش است.
ماده 20 ـ ضریب افزایش سنواتی سالانه مستخدمان در زمان تطبیق وضع سه درصد (3%) و پس از آن مطابق ضوابطی که توسط مجامع عمومی شرکتهای وابسته (واحدهای اصلی) و به طور هماهنگ برای کلیه شرکتهای تابعه مشمول این آیین نامه تعیین میگردد و بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه (3%) ، (4%) و (5%) تعیین میشود.
ماده 21 ـ واحدهای اصلی می توانند به منظور جذب و نگهداری کارکنان شاغل در مشاغل دارای مهارتهای ویژه و مشاغل تخصصی که متصدیان مربوط دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند و نیز مشاغل اختصاصی که حداقل شرایط احراز تحصیلی آن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه می باشد فوق العاده های خاصی برقرار نمایند.
تبصره ـ در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان واحدهای اصلی مشمول این آیین نامه پس از اجرای این آیین نامه از حقوق وفوقـ
العادههایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل دریافت میدارند کمتر شود مابهالتفاوت آن تحت عنوان تفاوت تطبیق حقوق پرداخت میشود و هر گونه افزایش بعدی حقوق و مزایای این گونه کارکنان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر میگردد.
ماده 22 ـ ارتقای گروه مستخدم ثابت با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:
1 ـ تایید مقام مافوق برای ارتقای گروه
2 ـ در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
3 ـ مستخدم واجد شرایط لازم برای ارتقای گروه و یا تصدی شغل گروه جدید باشد.
4 ـ مستخدم واجد شرایط لازم برای ارتقای گروه و یا تصدی شغل گروه جدید باشد.
5 ـ معلومات یا تجربیات لازم برای ارتقای گروه و یا تصدی شغل در گروه جدید را دارا باشد.
6 ـ سابقه کار لازم برای ارتقای گروه داشته باشد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده در هر واحد اصلی تهیه و به تصویب هیأت مدیره آن واحد می رسد.
ماده 23 ـ چنانچه بنا به ضرورت و نیز رعایت شرایط احراز مشاغل شغلی در گروه پایین تر با رضایت مستخدم به وی ارجاع گردد مابه ـ التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید باضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت خواهد نمود هرگونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمان در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقا گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
تبصره 1 ـ تقلیل گروه در طول خدمت مستخدم فقط برای یکبار و حداکثر تا دو گروه مجاز می باشد.
تبصره 2 ـ ارتقا مجدد گروه شغلی مستخدمی که به ترتیب فوق در رده شغلی پایین تر منصوب گردیده است بلامانع می باشد.
تبصره 3 ـدر صورت عدم رضایت مستخدم به اشتغال در رده شغلی پایین تر مستخدم به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات موضوع ماده (116) این آیین نامه با وی رفتار خواهد شد.
ماده 24 ـ در موارد زیر واحد اصلی می تواند به مستخدمان یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطا نماید.
1 ـ آزادگان
2 ـ جانبازان انقلاب اسلامی
3 ـ رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده اند.
4 ـ مدیران
5 ـ مستخدمانی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
تبصره ـ ضوابط اعطای گروه تشویقی در مورد بندهای (1) ، (2) و (3) بر اساس مصوبات هیأت وزیران و در مورد بندهای (4) و (5) با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی هر واحد و تصویب هیأت مدیره آن اجرا می شود.
ماده 25 ـ هر واحد اصلی می تواند فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمان پرداخت کند:
1 ـ فوق العاده شغل که به تناسب نوع کار وظایف و مسؤولیتهای مشاغل بر اساس قانون به مستخدمان شاغل پرداخت می شود.
2 ـ فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخصی به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.
3 ـ فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود.
4 ـ فوق العاده مأموریت داخل یا خارج کشور که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است.
5 ـ فوق العاده اشتغال خارج از کشور که به مستخدمانی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است.
6 ـ فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است.
7 ـ فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
8 ـفوق العاده شبکاری و نوبتکاری که فقط در موارد شبکاری یا نوبتکاری قابل پرداخت است.
9 ـ فوق العاده کشیک که فقط در موارد کشیک قابل پرداخت است.
10 ـ فوق العاده مدیریت و سرپرستی که به مستخدمانی که مسؤولیت گروهی از کارکنان را عهده دار می باشند طبق قانون پرداخت می شود.
11 ـ فوق العاده تخصص که به مستخدمانی که مشاغل آنان در زمره مشاغل تخصصی تلقی می گردد طبق قانون پرداخت می شود.
12 ـ فوق العاده جذب و نگهداری که به مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت دارای مدارج تحصیلی خاص ویا مشاغل تخصصی را به عهده دارند پرداخت می گردد.
13 ـ فوق العاده سختی کار که به مستخدمان مشاغلی که با وجود ایجاد شرایط بهداشتی و مقررات ایمنی در معرض ابتلای به بیماریهای شغلی و خطرات اجتناب ناپذیر و فرسودگی زودرس قرار می گیرند( به اقتضای شرایط هر واحد اصلی ) پرداخت می شود.
14 ـ فوق العاده آموزشی که به مستخدمانی که دوره آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت حین خدمت را که منجر به اخذ مدرک تحصیلی نمیشود طی می نمایند پرداخت می شود.
15 ـ فوق العاده اشعه که به مستخدمانی که در حین انجام وظیفه در محیط کار در معرض تشعشعات زیان آور قرار میگیرند پرداخت میشود.
16 ـ فوق العاده جبهه و بسیج که به مستخدمانی که در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته و با بسیج همکاری داشته و دارند پرداخت میشود.
17 ـ فوق العاده کارانه که به مستخدمانی که وظایف کاری خود را بیش از استاندارد تعیین شده و با کیفیت مطلوب انجام میدهند طبق قانون پرداخت میشود.
18 ـ فوق العاده مسکن (کمک هزینه) که به مستخدمان برای جبران هزینه مسکن به صورت ماهانه پرداخت میشود.
19 ـ فوق العاده شایستگی که بر اساس ارزشیابی سالانه مستخدم به وی پرداخت میشود.
20 ـ فوق العاده فراخوانی به کار در صورت احضار مستخدم از خارج از محل کار به محل خدمت قابل پرداخت میباشد.
تبصره ـ ادامه کار روزانه در محل خدمت که مشمول اضافه کار میشود و یا پیش بینی نوبت کاری که بر اساس حداقل یک روز اطلاع قبلی صورت میگیرد فراخوانی محسوب نمیشود.
ماده 26 ـ هر واحد اصلی می تواند مبالغی را برای جبران هزینه های زیر به مستخدمان بر اساس دستورالعملهای مربوط پرداخت کند:
1 ـ هزینه ایاب و ذهاب که به مستخدمانی پرداخت می شود که برای انجام مأموریت در داخل شهر رفت و آمد می نمایند.
2 ـ هزینه سفر که به مستخدمانی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است.
3 ـ هزینه انتقال که در موقع تغییر محل مستخدمان قابل پرداخت است.
4 ـ هزینه مسکن و ایاب وذهاب مأمورین ثابت در خارج از کشور بر طبق ضوابط مورد عمل درباره مستخدمان رسمی وزارت امور خارجه شاغل در پستهای خارج از کشور پرداخت می شود.
5 ـ کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد که در صورت داشتن همسر و یا فرزند به مستخدم پرداخت می شود.
6 ـ کمک هزینه خواروبار(کمک غیر نقدی) که در صورت وجود اعتبار به مستخدم پرداخت می شود.
7 ـ کمک هزینه فرزندان عقب افتاده که به مستخدمانی که دارای فرزند یا فرزندان با معلولیتهای جسمی و یا عقب ماندگی ذهنی باشند پرداخت می شود.
8 ـ کمک هزینه تحصیلی که به مستخدمانی پرداخت می شود که فرزندان آنان در یکی از دانشگاهها و یا مؤسسات آموزش عالی معتبر مشغول به تحصیل می باشند.
تبصره ـ دستورالعمل های اجرایی مواد (25)و(26) این آیین نامه پس از تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 27 ـ در پایان هر سال حداکثر معادل سک ماه آخرین حقوق و مزایای مستخدم به عنوان عیدی به مستخدم پرداخت می شود.مبلغ مذکور برای (12) ماه خدمت در طول سال خواهد بود و در صورت انجام خدمت کمتر از این مدت مشروط به اینکه منتهی به پایان سال باشد به تناسب پرداخت خواهد شد.
ماده 28 ـ کیفیت و نحوه خرید خدمت و پرداخت حق حضور مشاورین در جلسات همچنین استفاده از خدمات کارشناسان خارجی و تعیین حقوق و اضافه حقوق سالانه آنان و یا عقد قرارداد برای خرید خدمات مؤسسات خارجی با تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می گیرد.
ماده 29 ـ به مستخدمانی که در موارد خاص خدمات یا تولید بالاتر از حد انتظار و برنامه ارایه دهند پاداش حسن خدمت پرداخت می شود. میزان و نحوه پرداخت پاداش فوق به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره واحد اصلی می رسد.
ماده 30 ـدر مواردی که این مصوبه مسکوت باشد و در مقررات استخدامی واحدهای اصلی و شرکتها و واحدهای تابعه آنها نیز موردی پیش بینی نشده باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات بعدی آنها ملاک عمل قرار می گیرد.
فصل چهارم: تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی
ماده 31 ـهر واحد اصلی می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه برنامه های آموزشی و یا کارآموزی برای مستخدمان تنظیم و به اجرا گذارد.
ماده 32 ـ بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی اختیار دارد که هزینه آموزش یا کارآموزی مستخدمان را در داخل کشور با رعایت شرایط
زیر تصویب و دستور پرداخت آن را از بودجه واحد مربوط صادر نماید:
1 ـ کارآموزی یا آموزش در یکی از مؤسسات معتبر کشور صورت گیرد.
2 ـ هزینه کارآموزی و یا کتابهای مربوط به طور مستقیم به نام مؤسسه آموزش دهنده ارسال گردد.
ماده 33 ـ بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی مجاز است مستخدمان را برای آموزش یا کارآموزی به هزینه واحد مربوطه و در رشته های مورد نیاز با شرایط زیر به خارج کشور اعزام دارد :
1 ـ کارآموزی یا آموزش فوق در داخل کشور میسر نباشد.
2 ـ مستخدم اعزامی تعهدی ثبتی بدهد که بلافاصله پس از مراجعت سه برابر مدتی که کارآموزی نموده است برای واحد مربوطه خدمت نماید. در صورتی که سه برابر مدت کارآموزی از ده سال تجاوز کند بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی می تواند مدت را تا ده سال تقلیل دهد مشروط بر اینکه از دو برابر مدت کارآموزی کمتر نباشد.
3 ـ برنامه کارآموزی به تصویب بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی برسد.
4 ـ وجوهی که برای کارآموزان خرج می شود اعم از هزینه رفت و آمد هزینه کارآموزی یا آموزش یا هزینه کتاب و همچنین هر نوع وجهی که بابت حقوق و فوق العاده به او پرداخت شود به صورت وام به مستخدم داده می شود و مستخدم باید ضمانت کافی برای بازـ پرداخت آن بنماید. وام فوق پس از مراجعت مستخدم و اشتغال به کار در واحد مربوط سه برابر مدت کارآموزی به مستخدم بخشیده خواهد شد. چنانچه سه برابر مدت کارآموزی از ده سال تجاوز کند بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی می تواند مدت را تا ده سال (مشروط بر اینکه از دو برابر مدت کارآموزی کمتر نشود) تقلیل دهد.
اگر مستخدم مدتی کمتر از سه برابر مدت کارآموزی برای واحد اصلی مربوط خدمت نماید هزینه پرداختی به همان نسبت بخشیده خواهد شد و بقیه باید از طرف مستخدم مسترد گردد.
تبصره ـ کارآموزی و یا آموزش به شرح فوق از لحاظ این آیین نامه مأموریت تلقی می شود و فوق العاده این نوع مأموریت در فصل فوق ـ العاده ها ذکر شده است.
ماده 34 ـ هر واحد اصلی برای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط با مؤسسات آموزش داخل و خارج از کشور قرارداد منعقد نماید و می تواند به دانشجویان و دانش پژوهان آن مؤسسات در مقابل اخذ تعهد خدمت ثبتی با تضمین معتبر بورس تحصیلی اعطا نماید. این قبیل دانشجویان پس از اتمام تحصیل متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در صورت فراغت از تحصیل در داخل کشور و سه برابر مدت تحصیل در صورت فراغت از تحصیل در خارج از کشور می باشند. دستورالعمل مربوط به نحوه و میزان پرداخت هزینه تحصیلی از طرف بالاترین مقام اجرایی در واحد اصلی تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 35 ـ بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی می تواند هر ساله بر اساس مشاغل مصوب و مورد نیاز تعدادی بورس تحصیلی به مستخدمانی که در آزمون سراسری دانشگاههای معتبر دولتی پذیرفته شده اند با رعایت مفاد این آیین نامه اعطا نماید. مبلغ بورس تعداد بورسیه رشته های مورد نظر میزان تعهد خدمت و سایر مسایل مربوط طی دستورالعملی از طرف بالاترین مقام اجرایی آن واحد تهیه و پس از تصویب هیأت ـ مدیره آن به اجرا گذاشته می شود.
فصل پنجم:تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمان ثابت
ماده 36 ـ مرخصی استحقاقی مستخدمان ثابت از نخستین ماه خدمت آزمایشی به نسبت خدمت (از قرار هر ماه 5/2 روز) با استفاده از کل
حقوق و مزایای مربوط که به طور جزیی یا کلی قابل استفاده است می باشد.
نحوه استفاده از مرخصی بر اساس برنامه تنظیمی از طرف واحد مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 37 ـ مستخدمان ثابت در صورت ابتلای به بیماریهایی که مانع انجام خدمت آنان باشد با گواهی پزشک مورد قبول تا چهار ماه در سال از مرخصی استعلاجی با دریافت کل حقوق و مزایای زمان اشتغال استفاده خواهند کرد.
تبصره ـ در مورد بیماریهای صعب العلاج استفاده از مرخصی بیش از چهار ماه بر اساس تشخیص پزشکان معالج و تأیید کمیسیون پزشکی هر واحد اصلی (تشخیص این امر با واحد مربوط است که نوع بیماری این قبیل کارکنان صعب العلاج تشخیص داده می شود) تا مادامی که بیمار بهبود نیافته است با تأیید بالاترین مقام اجرایی هر واحد از کلیه مزایای مندرج در این ماده استفاده خواهد نمود و مصداق بیماریهای ناشی از کار تلقی می شود.
ماده 38 ـ مستخدم ثابت می تواند با موافقت واحد مربوط از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. حداکثر مدتی که مستخدم ثابت می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند معادل ده درصد (10%) سنوات خدمت او می باشد.
تبصره ـ مستخدم ثابت علاوه بر مرخصی موضوع این ماده میتواند به منظور ادامه تحصیل دررشته های مورد نیاز واحد مربوط با موافقت قبلی بالاترین مقام اجرایی هر واحد طبق ضوابظ از مرخصی تحصیلی بدون حقوق استفاده نماید. هر گونه تغییر در رشته تحصیلی باید با اطلاع وتأیید قبلی واحد مربوطه باشد. ایام مرخصی تحصیلی بدون حقوق از لحاظ باز نشستگی در صورت پرداخت سهم مستخدمان توسط ذی نفع براساس اولین حقوق پس ازبرگشتبه کار فقط جزوسنوات خدمت مؤثر در واحد مربوط محسوب خواهدشد.
ماده 39 ـ محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم ثابت درمدتی که ازهرنوع مرخصی بدون حقوق استفاده مینماید الزامینیست.در صورتی که پس ازپایان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمیآید.
ماده 40 ـ استفاده از (15) روز مرخصی سالانه اجباری است ودر صورتی که مورد استفاده قرارنگیرد حق استفاده از آن زایل میگردد.
تبصره 1ـ هیچ مستخدمی نمی تواند ظرف یک سال در مجموع بیش از(60) روز از مرخصی استحقاقی وذخیره خود استفاده نماید.
تبصره 2ـ در مورد مستخدمانی که به سایر دستگاههای دولتی منتقل می شوند واحد مربوطه می تواند بنا به درخواست مستخدم حقوق ایام مرخصی ذخیره شده اورا طبق مفاد ماده(124) این آیین نامه پرداخت نماید.
ماده 41 ـ هر واحد اصلی مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمان ثابت و خانواده آنان را طبق مقررات مذکور در فصل بهداشت مستخدمان فراهم نماید.
ماده 42 ـ هر واحد اصلی تأ سیس مؤسسات تعاونی مستخدمان ثابت را مشویق و با مؤسسات مذکور همکاری ونسبت به آنهاکمک لازم را خواهد نمود. نحوه همکاری و کمک واحد اصلی به مؤسسات مذکور طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره آن واحد خواهد رسید.
ماده 43 ـ هر واحد اصلی کلیه مستخدمان خود را در مقابل از کارافتادگی کامل نقص عضو امراض غیر قابل علاج و فوت با سرمایه ای مناسب به نحو مقتضی بیمه نموده و همه ساله اعتبار لازم برای پرداخت حق بیمه مذکور را پیش بینی و در بودجه منظور خواهد نمود. دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه تنظیم قرارداد متضمن تعیین سرمایه نرخ بیمه و تعمیم موضوع بیمه به سایر مستخدمان باتصویب بالاترین مقام اجرایی واحد اصلی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 44 ـ به بانوان مستخدم باردار حسب گواهی پزشک معتمد هر واحد چهار ماه مرخصی تا سه فرزند با استفاده از کل حقوق و مزایای زمان اشتغال به عنوان مرخصی زایمان داده می شود که بنا به درخواست مستخدم ذی نفع از یک ماه قبل از زایمان یا ماههای اول تا آخر ماه
چهارم بعد از زایمان قابل استفاده خواهد بود.
تبصره 1 ـ مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.
تبصره 2 ـبه بانوان مستخدم در صورتیکه وضع حمل آنان دو قلو به بالا باشد جمعاً تا حداکثر یک سال با گواهی پزشک مورد قبول هر واحد مرخصی استعلاجی داده می شود.
ماده 45 ـ هر واحد اصلی به منظور جبران هزینه مسکن مستخدمان ماهانه مبلغ ثابتی به عنوان کمک هزینه مسکن به مستخدم پرداخت می کند. میزان این کمک هزینه و شیوه پرداخت آن طبق دستورالعملی خواهد بود که به بالاترین مقام اجرایی هر واحد و تصویب هیأت مدیره آن به اجرا گذاشته می شود.
ماده 46 ـ هر واحد اصلی می تواند امکانات و تسهیلات رفاهی مناسب برای مستخدمان خود فراهم نماید. میزان و نحوه ارایه این گونه تسهیلات و امکانات ـ که در بودجه مصوب سالانه پیش بینی می شود ـ براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب بالاترین مقام اجرایی آن واحد می رسد.
فصل ششم: تکالیف عمومی مستخدمان
ماده 47 ـ مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات رؤسای مافوق خود را در حیطه کاری مربوطه اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا دستور مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
تبصره ـ انجام هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور شود توسط مستخدم ممنوع است.
ماده 48 ـ قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم داده می شود منوط به اجازه دولت است.
ماده 49 ـ رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان هر واحد و تعیین مجازات متناسب با تخلفات ارتکابی به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
ماده 50 ـ مستخدمان ثابت نمی توانند هیچگونه شغل دیگری در مؤسسات دولتی دیگر داشته باشندجز در مواردی که به استناد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل استثنا شده است. رسیدگی به هر گونه تخلف بعهده هیأت رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
تبصره ـ مأموریت مستخدمان هر واحد به شرکتهای وابسته که آن واحد در آنها سرمایه گذاری نموده بنا به تصویب بالاترین مقام اجرایی آن واحد بلامانع است. مدت اشتغال این گونه مستخدمان در شرکتهای مذبور در صورت پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمات معتبر آنان محسوب می شود.
فصل هفتم: حفظ حقوق استخدامی مستخدمان
ماده 51 ـ مستخدم ثابت می تواند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به مراجع ذی ربط هر واحد اصلی مراجعه و احقاق حق نماید.
ماده 52 ـ مستخدم ثابت می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت استعفا کند.
تبصره ـ در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر واحد مربوطه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که آن واحد به موجب حکم کتبی با آن موافقت کند واحد مربوطه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد.
اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا اعلام نشود این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. استخدام مجدد مستخدم مستعفی با موافقت واحد اصلی بلامانع است مشروط بر این که کلیه وجوهی که بابت استعفا دریافت داشته است یکجا به واحد مربوطه پرداخت نماید.
ماده 53 ـ هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده (52) این آیین نامه از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایینتر باشد واحد اصلی می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آموزشی معاف کند.
ماده 54 ـ هر گاه مستخدمی که طبق ماده (52) این آیین نامه از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذرانیدن امتحان خواهد بود ولی بالاترین مقام اجرایی واحد می تواند او را از گذرانیدن دوره آزمایشی معاف کند.
ماده 55 ـ در صورتی که مستخدم ثابت مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود برای تعیین تکلیف به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود.
تبصره ـ در صورتی که حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غیبت وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که ترک خدمت نموده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار می شود.
فصل هشتم: فوق العاده ها و مزایا
ماده 56 ـ فوق العاده مأموریت داخل کشور موضوع بند (4) ماده (25)این آیین نامه در مورد مستخدمانی که به منظور ایفای وظیفه موقت به مأموریت داخل کشور اعزام می شوند بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی می رسد.
تبصره ـ فوق العاده مأموریت خارج از کشور مستخدمان تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 57 ـ به مستخدمانی که برای استفاده از بورس اعطایی از طرف مؤسسات و دولتهای خارجی یا مؤسسات بین المللی به خارج از کشور عزیمت می نمایند فوق العاده مأموریت داده نخواهد شد ولی در صورتی که واحد اصلی تشخیص دهد کمکی از طرف اعطاکننده بورس به استفاده کننده می شود کفاف هزینه های او را نمی دهد بالاترین مقام اجرایی آن واحد می تواند مبلغی به عنوان ما به التفاوت به مستخدم پرداخت نماید.
ماده 58 ـ کلیه هزینه تعلیم خرید کتاب و شهریه یا حق الزحمه مؤسسه تعلیم دهنده در مورد مستخدمی که طبق ماده (33) این آیین نامه برای آموزش به خارج از کشور اعزام می شود بر اساس اسناد مثبته و صورتحساب پرداخت می شود.
تبصره ـ تأمین هزینه غذا و اقامت مستخدم در دوره آموزش خارج از کشور براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب بالاترین مقام اجرایی واحد اصلی خواهد رسید.
ماده 59 ـ کلیه هزینه هایی که برای آموزش مستخدم پرداخت می گردد به عنوان وام به وی محسوب خواهد شد و طبق بند (4) ماده (33) این آیین نامه با مستخدم رفتار می شود.
ماده 60 ـ برای عزیمت به مأموریت اعم از داخل یا خارج از کشور (موضوع بند (4) ماده (33) این آیین نامه) بلیط یا وسیله متناسب بر حسب مورد تهیه خواهد شد و در صورتی که تأمین وسیله نقلیه یا بلیط ممکن نباشد هزینه سفر با اجازه بالاترین مقام اجرایی واحد اصلی براساس اسناد مثبته پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ در مورد مستخدمان بیمار و خانواده تحت تکفل بیمار آنان که طبق تشخیص بهداری یا پزشک معتمد هر واحد اصلی لازم است به
منظور معالجه از محل اصلی خود به سایر نقاط در داخل کشور اعزام شوند نیز طبق مفاد این ماده عمل خواهد شد. هزینه سفر و اقامت همراه بیمار طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی می رسد پرداخت می گردد.
تبصره 2 ـ هزینه مربوط به گذرنامه و عوارض خروج مستخدمانی که به خارج از کشور اعزام می شوند به عهده واحد اصلی می باشد.
ماده 61 ـ هزینه انتقال مستخدم از محل زندگی تامحل خدمت در بدو استخدام در مورد تغییر محل خدمت بازنشسته شدن از کار افتادگی و فوت به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی پرداخت می شود.
ماده 62 ـ مبنای محاسبه اضافه کاری عبارت است از:
یک صدوپنجاهم جمع حقوق و مزایای مستمر فوق العاده خارج از مرکز ماهانه برای هر ساعت کار.
حداکثر اضافه کار ماهانه هر نفر نباید از (120) ساعت تجاوز نماید. انجام اضافه کار با توجه به برنامه کار واحد مربوطه و با اجازه قسمت مربوطه خواهد بود.
ماده 63 ـ هزینه ایاب و ذهاب طبق بند (1) ماده (26) این آیین نامه برای انجام مأموریت و وظیفه در داخل شهر بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب بالاترین مقام هر واحد اصلی خواهد رسید.
ماده 64 ـفوق العاده اشتغال خارج از مرکز مناطق مختلف بر اساس جدولی که به تصویب بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی می رسد مشخص می شود.
ماده 65 ـ مستخدمان شاغل در مشاغلی که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی زیان آور هستند و شاغل را در معرض ابتلا به بیماریهای شغلی و خطرات اجتناب ناپذیر و فرسودگی زودرس قرار می دهند و مشاغلی که مطبوع نبوده و مورد قبول اکثریت مستخدمان نیستند مبلغی به عنوان فوق العاده سختی کار بر اساس بررسیهای علمی و عینی و طبق دستورالعملی که توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی تهیه و به تصویب هیأت مدیره آن خواهد رسید می باشد.
ماده 66 ـ میزان و شرایط پرداخت فوق العاده کسر صندوق و فوق العاده تضمین و جمعداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی خواهد رسید.
ماده 67 ـبه مستخدمانی که طبق برنامه واحد مربوطه به کارهای نوبت کاری عصر کاری و شب کاری اشتغال دارند همچنین به به مأموران انتظامات و کارکنان بهداری همچنین به مستخدمانی که در روزهای استراحت و یا تعطیل خدمت نمایند علاوه بر حقوق ومزایای مستمرفوق ـ
العاده هایی پرداخت می گردد میزان و چگونگی پرداخت این فوق العاده ها براساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی می رسد.
ماده 68 ـ به مستخدمانی که علاوه بر وظایف اصلی در غیر ساعات اداری در قسمتهای مربوط تدریس نمایند براساس دستورالعملی که به تصویب بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی خواهد رسید حق التدریس پرداخت می شود.
ماده 69 ـ فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع بند (5) ماده (25) این آیین نامه طبق مقررات مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان وزارت امور خارجه و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر معادن و فلزات می رسد.
ماده 70 ـفوق العاده آموزشی موضوع بند (14)ماده (25) این آیین نامه به مستخدمانی که دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت حین خدمت را که منجر به اخذ مدرک تحصیلی نمی شوند طی می نمایند قابل پرداخت است. میزان و نحوه پرداخت این فوق العاده بر اساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی می رسد.
ماده 71 ـ پرداخت فوق العاده شغل موضوع بند (1) ماده (25) این آیین نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی می رسد.
ماده 72 ـ پرداخت فوق العاده مدیریت وسرپرستی موضوع بند (10) ماده (25) این ‎آیین نامه به آن گروه از مدیران زؤسا و سرپرستان که مسوولیت گروهی ازمستخدمان خود را به عهده دارند به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی تهیه وبه تصویب هیأت مدیره آن خواهد رسید.
ماده 73 ـ پرداخت فوق العاده تخصص موضوع بند (11) ماده (25) این آیین نامه به مستخدمانی که در مشاغل تخصصی تحقیقی آموزشی و یا مشاغلی که در زمره مشاغل تخصصی هستند انجام وظیفه می نمایند به نوجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بالاترین مقام اجراییهر واحد اصلی تهیه و به تصویب هیأت مدیرهآن خواهد رسید.
ماده 74 ـ پرداخت فوق العاده کارانه موضوع بند (17) ماده (25) این آیین نامه به آن دسته از مستخدمانی که وظایف کاری خود رابیش از استاندارد تعیین شده و با کیفیت مطلوب انجام میدهند براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی تهیه و به تصویب هیأت مدیره آن خواهد رسید.
ماده 75 ـ فوق العاده شایستگی موضوع بند (19) ماده (25) این آیین نامه حداکثر به میزان پنج درصد (5%) که با توجه به شایستگی مستخدمان با استفاده از رابطه زیر و بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی می رسد در اول هر سال محاسبه و در حکم حقوقی مستخدم منظور می شود.
شایستگی = شایستگی سال قبل (با آخرین ضریب ریالی) + حقوق پایه (باآخرین ضریب ریالی) × در صد شایستگی
ماده 76 ـ فوق العاده فراخوانیبه کار موضوع بند (20) ماده (25) این آیین نامه بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی می رسد.
ماده 77 ـ پرداخت کمک هزینه عایله مندی واولاد موضوع بند (5) ماده (26) این آیین نامه بر اساس مقررات جاری کشورخواهد بود.
ماده 78 ـ پرداخت کمک هزینه فرزندان معلول وعقب مانده ذهنی مستخدمان موضوع بند (7) ماده (26) این آیین نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره هرواحد اصلی میرسد.
ماده 79 ـ پرداخت کمک هزینه تحصیلی فرزندان دانشگاهی مستخدمان موضوع بند (8) ماده (26) این آیین نامه بر اساس دستور العملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی می رسد.
فصل نهم کمکهای بهداشتی
ماده 80 ـ مستخدمان شاغل بازنشسته وازکارافتاده وافراد تحت تکفل آنان و همچنین باز ماندگان مستمری بگیر مستخدمانیکه درحال خدمت باز نشستگی ویا ازکارافتادگی فوت شده یا می شوند درصورتیکه از مزایای سایرطرحهاوکمکهای بهداشتی تأمین اجتماعی یا بیمه کارمندان دولت استفاده نکنند از کمکهای بهداشتی واحد اصلی برخوردار خواهند شد.
ماده 81 ـ افراد تحت تکفل مستخدمان موضوع ماده (80) این آیین نامه عبارتنداز:
1 ـ همسردایم مستخدم ذکوروهمچنین همسر مستخدم زن مشروط بر اینکهسن او از (60) سال متجاوز بوده ویا از کار افتاده کلی باشد .
2 ـ پسرتا موقعیکه به سن(20) سال تمام برسد یا در صورتیکه به تحصیل تمام وقت در دانشگاه یا مؤسسه عالی اشتغال داشته باشد تا زمانی که به سن (26) سال تمام برسد یا تا هر موقعکه از کار افتاده کلی باشد.
3 ـ دختر مشروط به نداشتن شوهر ویا شغل و یا تا زمانی که از کار افتاده کلی باشد.
4 ـ پدرومادر تحت تکفل مستخدم مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال متجاوز بوده ویا ازکارافتاده کلی باشد.
تبصره 1 ـ از لحاظ این آیین نامه کسی تحت تکفل مستخدم شناخته می شود که قادر به تأمین معاش خود نبوده و معاش وی توسط مستخدم تأمین شود.
تبصره 2 ـ در صورتی که شوهر مستخدم زن در یکی از ارگانهای دولتی شاغل باشد یا اینکه شغل آزاد داشته باشد و یا اینکه همسر مستخدم زن فوت کرده باشد فرزندان مستخدم زن میتوانند در صورت عدم استفاده ازمزایایخدماتدرمانیسایرمؤسسات ازمزایای خدمات درمانی
واحداصلی استفاده نمایند.
ماده 82 ـ پرداخت هزینه های درمان سرپایی و بستری براساس دستورالعملی خواهد بودکه توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی تهیه و پس از تصویب هیأت مدیرهآن قابل اجرا می باشد.
تبصره ـ کلیه هزبنه هایمربوط به سلوسرطان وامراض صعب العلاج و بیماریهای ناشی از کارو هزینه بستریشدن بیماران روانیدر آسایشگاه
و بیمارستانهای مخصوص به عهده واحد مربوط میباشد.
ماده 83 ـ در صورتی که ضرورت به کار بردن اعضای مصنوعی برای نستخدم و افراد تحت تکفل وی تجویز شود اعضایفوق به هزینه واحد
مربوط تهیه و در اختیار آنان قرار خواهدگرفت و همچنین در صورتیکه استعمال جورابواریسکرستطبیسمعکیا عینکطبی لنزوعصا
برای بیمار تجویز شودوسایل مزبور به هزینه واحد مربوط براساس دستورالعـملی که به تصویب هیأت مدیره واحد اصلـی می رسد تهیه ودر اختیار مشمولان این ماده می رسد.
تبصره ـ هزینه پروتزهای کامل دندان در محدوده اعضای مصنوعی قرارمیگیرد.
ماده 84 ـ هر واحد جهت انجام خدمات فوق میتواند با یک یا چند واحد درمانی به تشخیص بالاترین مقام اجرایی آن قراردادی منعقد نماید
و کلیه خدمات بهداشتی راکه به عهـده واحد یا واحدهای درمانی مذکور قرارداده وسهم خود از حق الـزحمه درمـانی را ازبودجه مربوطه به واحدهای مورد بحـث پرداخت نماید. در نواحیکه چنین قرارداد هایی منعقد نشود مقررات اجرایی آیین نامه بهداشتی توسـط بالاترین مقام اجرایی واحد اصلی تهیه وپس از تصویب هیأت مدیره آن به اجرا گذاشته میشود.
ماده 85 ـ اگر مستخدم در حین مرخصی یا مأموریت در یکی از نقاط کشور خارج از محل اصلی خدمت بیمارشود درصورتی که در قرارداد با واحدهایدرمانیوبهداشتی چنین مواردی پیشبینی نشده باشد مستخدم باید در صورت بستریشدنگواهی بیمارستان را که از لحاظ صحت ومیزان هزینه به تأیید مراجعرسمی بهداری محل رسیده باشد به منظور صدور حکم معذوریت وپرداخت سهم واحد مربوطه ارایه دهد.
تبصره ـ اگرمستخدم در مأموریت خارج ازکشوربیمار شود گواهی پزشک معالج اویا بیمارستانیکه درآن بستری بوده است بایدازنظر صحت صدورو میزان هزینه برای حکم معذوریت ودرصورت لزوم پرداخت هزینه سهم واحد مربوطه به تصدیق سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری
اسلامی ایران در محل برسد.
ماده 86 ـ در مورد مستـخدمانی که به تجویز پزشکان معتمد هر واحد اصلی برایمعالجه به خارج ازکشوراعزام شوند هزینه سهم آن واحد بر طبق اسناد مثـبته که با اطلاع و مورد تأیید پزشک معتمد باشد قابـل پرداخت است. در مورد اینگونه هزینه بلیـط هواپیما وگذرنـامـه به عهده واحدمربوطه است.
ماده 87 ـ پرداخت هزینه های زیر در تعهدات واحد مربوطه نمی باشد.
1ـ اعمال جراحی برای زیبایی
2ـ هزینه های مربوطبه لوازم آرایش و زیبایی
3ـ عوارض ناشی از خودکشی ( درموارد خاص وبا تأیید پزشک معتمد وتصویب بالاترین مقام اجرایی قابل پرداخت میباشد ).
ماده 88 ـ مرجع تشخیص از کار افتادگیکلی یا جزیی ناشی ازکارویا غیر ناشی ازکار کمیسیون ضزشکی هر واحد اصلی می باشد تـرکیب اعضای این کمیسیون بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره هر واحد اصلی میرسد.
فصل دهم: پس انداز مستخدمان
ماده 89 ـ کلیه مستخدمان تمام وقت اعم از ثابت وموقت وکسانی که به طورآزمایشی استخدام شده اند یا میشوند مشمول مقررات این فصل
می باشند.
ماده 90 ـ از جمع حقوق و مزایای مستمر هر یک از مستخدمان شش در صد (6 %) به عنوان پس اندازکسر و به علاوه معادل پنج درصد (5%)
از جمع حقوق و مزایای فوق الذکر آنان از بودجه هر واحد به آن افزوده میشود.
ماده 91 ـ وجوه پس انـداز به شـرح ماده (90) این آیین نامه در دو حسـاب جداگانه تحت عناوین حسـاب پس انداز «الف» (سهم مستخـدم) وحسـاب پـسانداز «ب» (سهم واحد) نگهـداری ودر هـرسـال درآخراسـفند ماه صورت وضعـیت آن دو حسـاب تهیـه و بـرای مستـخدمان فرستاده میشود. برداشـت از حسـابهای مزبور به امضای مشترک دونـفراز افـراد صاحب امضا هر واحد اصلـی به انتـخاب هیأت مدیـره آن ممکن است.
ماده 92 ـ واحد اصلی میتواند با توجه به نیازهای آتی حسابهای «الف» و «ب» وجوه مربوط را بارعایت قوانین ومقررات اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی ویا اوراق بهادار دیگری که سود آن توسط دولت تضمین شده باشد خریداری نماید. سودی که به وجوه حسابهای مذکور تعلق
میگیرد به اصل مبلغ درهریک ازحسابها افزوده خواهد شد.
ماده 93 ـ برداشت ازموجودیحسابهای پس انداز «الف» و «ب» جزدر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی شده است مجاز نخواهد بود وبه هر صورت واحد مربوطه مسؤول نگاهداری و حفظ تعهدات مربوط به حسابهای پس اندازموضوع این آیین نامه میباشد.
ماده 94 ـ واحد اصلی میتواند از وجوه پس اندازهای «الف» و «ب» برای اعطای وام مسکن ووام ضروری به مستخدمان استفاده نماید. اعطای وام به مستخدمان بر طبق دستورالعمل هایی خواهد بودکه به تصویب هیأت مدیره میرسد.
تبصره ـ هر واحد میتواند برای بالابردنتوان مالی صندوق جهت اعطای وامبهکلیه مستخدمان واجد شرایطکمکهایلازم به صندوقپس انداز
مستخدمان بنمایـد. نحوه این کمکها طبق دستورالعمـلی میباشد که توسط بالاترین مقـام اجرایی آن واحد تهیه وبه تصویب هیأت مدیره آن
خواهد رسید.
ماده 95 ـ درصورتی که به نحوی از انحا خدمت یکی از مستخدمان پایان یابد وجوه پس انداز حساب «الف» وی به اضافه سود متعلـق به آنتا آن تاریخ به مستخدم یابه وراث قـانونیاوپرداخت میشود.
ماده96 ـ تمـام وجوه پس انداز متعـلق به مستخدم در حسابهای «الف» و «ب» و سود های متعلق به آن در هر یک از موارد زیر به مستخـدم یا وارث قانونی اوقابل پرداخت است:
1 ـ انحلال قطعی واحد مربوط یا قسمتی از آن که منجر به پایان یافتن خدمت مستخدم شود.
2 ـ باز نشستگی ازکارافتادگیکامل فوت
3 ـ انتقال قطعی مستخدم به مؤسسه دولتی دیگرطبق تصمیم وحکم کتبی.
4 ـ در صورتی که رابطه مستخدم به نحوی ازانحاءبا موافقت ویا تغییر واحد مربوط قطع شود.
5 ـ رسیدن سـابقه خدمت مستخدم به (5) سال وداشتن (5) سال سابقه پس انداز در صورت وجود نقدینگی.
تبصره ـ درموقعپرداخت وجوه پسانداز اعماز وجوه پس انداز حساب «الف» یا حساب «ب» و سودهای متعلق به آنها در صورتی که مستخدم هر نوع بدهی به واحد مربوط داشته باشد آن واحد می تواند بدهی مزبور را از موجودی پس انداز وی کسر نماید.
فصل یازدهم: باز نشستگی از کار افتادگی و فوت مستخدمان ثابت
ماده 97 ـ مستمری مستخدمانثابت تابعاین آییننامه درصورت بازنشستگی یا ازکارافتادگیکلی وهمچـنین مستمری بازماندگان واجد شرایط
آنها توسط صندوق بازنشستـگی معادن و فلزات که ازادغام صندوقهای موجود دستگاههای مشمول این آیین نامه ظرف مدت دوسال تشکیل می شودو از این پس صندوق بازنشستـگی نامیده میشود تأمیـن و پرداخت میگردد. دستـورالعملـها و مقررات مربوط به ادغـام و نحوه اداره
صندوق بازنشستـگی به موجب اساسنامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر معـادن و فلزات می رسد. مادامـی که این صندوق تشکـیل نشـده است اقدامات مذکور در این فصل می تواند طبق ضوابط موجود توسط هر یک از صندوقهای مربوط انجام پذیرد.
تبصره ـ مستخدمانی که طبق این آیین نامه مشمول مقررات بازنشستگی می شوند وکسور بازنشستـگی سهم خود را پرداخـت نمایند از لحاظ صندوق بازنشستگی مستخدم مشارک محسوب میشوند.
ماده 98 ـ درآمد صندوق بازنشستگی به ترتیب زیرکسب میگردد:
1 ـ ده درصد (10%) جمع حقوق ومزایای مستمراز حقوق ماهانه مستخدم به عنوان سهم مستخدم.
2 ـ بیست درصد (20%) جمع حقوق ومزایای مستمر از حقوق ماهانه مستخدم از اعتبا رات واحد به عنوان سهم واحد.
3 ـ ده درصد (10%) سهم مستخدم و بیست درصد (20%) سهم واحد از بابت سنـوات افزوده شـده به سوابـق خدمت مؤثردراحتساب مستمـری مستخدم با رعایت حداقل مستمری که از احتساب حقوق و فوق العاده های مذکوردر بنـدهای (1) و(2) درزمان اشتغـال مستخدم بهکارهـای سخت و زیان آور حاصل شود.
4 ـ حقوق ومزایای مستمراولین ماه مستخدمانیکه به استخدام ثابت واحدپذیرفته میشوندوهمچنین مبلغ ماه اول هرگونه افزایشحقوق مزایای
مشمول کسور بازنشستگیآنان درطول خدمت.
5 ـ ده درصد (10%) سهم مستخدم و بیسـت در صد سهم واحد هر گونه فوق العاده ای تحت هر عنوان که جهت ترمیـم حداقل قانونـی حقوق
شاغلان پرداخت میشود.
6 ـ کمکهای واحدها.
7 ـ وجوه مربوط به انتـقال کسور سنوات خدمت خارج از واحد مستخدمان از سایر صندوقهای باز نشستگی.
8 ـ سود حاصله از وجوه فوق.
تبصره1ـ در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی واحدهای اصلی مکلفند اعتبارلازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان وسایر مستمری
بگیران را تأمین نمایند.
تبصره2ـ به منظـور اجرای بندهـای (1) (2) و(3) این ماده برای شاغـلان مشاغل سخت وزیانآور ضریب سنـوات افزوده در ده درصد (10% )
سهم مستخدمو بیست درصد(20%) سهمشرکت ضرب میشود. برایکسربدهیشاغلان فعلی به نحوی عملخواهدشدکه درزمان بازنشستگی و به هنگام برقراری مستمری بابت کسرسهم مستخدم ناشی ازارفاقسنوات افزوده به واحد بدهکار نباشند. ملاک بدهـی فوق حقـوق ومزایای
مشمول کسوربازنشستگی درتاریخ 29/12/1377 است.
تبصره3ـ منظورازحقـوق ومزایای مستمرآن بخش از حقوق ومزایای ماهانه مستخدم استکه بابـتآن کسورسهـم مستخـدم وواحد مربوط به صندوق بازنشستگی پرداخت میشود. عناوین حقوق ومزایای مشمول بازنشستگی به شرح زیر است.
1 ـ حقوق پایه
2 ـ فوق العاده شغل
3 ـ فوق العاده جذب ونگهداری
4 ـ تفاوت تطبیق
5 ـ فوق العاده سختیشرایطکار
6 ـ فوق العاده مدیریت وسرپرستی
7 ـ فوق العاده تخصص
8 ـ فوق العاده شایستگی
ماده 99ـ کلیه وجوه صندوق بازنشستگی وداراییهایآن اعم ازاموال منقول وغیرمنقول وآنچه درآینده ازاین محل وسایر منابع سرمایهگـذاری تحصیل شده یا میشود جزودارایی واحدها نمیباشد.
ماده100ـ تعیین روش نگاهداری وبهکارانداختن وجوه صندوق بازنشستگی وبهره برداری ازامکانات بالقوه به منظور تقویت بنیه مالی صندوق بازنشستـگی همچنین نظـارت عالیه بر اجرای مقررات بازنشستـگی تصویب آیین نامه ها دستورالعملهای مالی واداری صندوق بازنشستـگی به عهده هیأت امنای صندوق بازنشستگیکه ازطرف وزیرمعادن وفلزات به این سمت منصوب میشوند میباشد. هیأتامنایصندوق بازنشستگی
موظف است ساختار سازمانی وتشکیلاتی صندوق بازنشستگی را تهیه وجهت تصویب به وزیر معادن وفلزات پیشنهادکند.
ماده 101ـ هیأت امنا یک نفرشخـص حقیقی را به وزیر معادن و فـلزات برای مدت دوسال به عنوان مدیر عـامل صندوق بازنشستـگی پیشنهاد ودر صورت موافـقت حکم انتصاب ازطرف وزیرمعـادن وفلزات صادر خواهد شد. عزل یا تجدید انتخاب مجدد مدیر عامل به شرح این ماده
بلامانـع میباشد.
تبصره ـ هیأت امنای صندوق بازنشستگی موظف است سالی یک بارگزارشکامل وضع موجود واقدامات مربوطبهوجوه صندوق بازنشستگی
را همـراه باگزارش بازرس قانونی به وزیرمعادن و فلزات تسلیم نماید. برداشت ازوجوه حسـابهای صندوق بازنشستگی با تصویب هیأت امنای صندوق بازنشستگی ممکن است.
ماده 102ـ برای رفع احتیاج مستخدمان از محل اعتبارصندوق بازنشستگی به آنها وامهای مختلف براساس دستورالعملهاییکه بهتصویب وزیر
معادن وفلزات میرسد پرداخت میشود.
ماده 103ـ سوابـق خدمت مستخدمانی که طبق این آیین نامه بابت آن کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم واحـد به صندوق بازنشستـگی
پرداخت شود خدمت معتبر شناخته میشود.
ماده 104ـ واحد اصلی میتواند سابقه خدمت مستخدمان را مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی متعلق به زمان اشتغال داخل وخارج از واحـد اصلی آنان به صندوقهای بازنشستگی دستگاهای دولتی یا سازمان تأمین اجتماعـی برای مدت اشتغال داخل وخارج از واحد اصلی پرداخـت شده باشد و کسور مزبور براساس قوانین نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی به صندوق بازنشستگی انتقال یابد جزو سابقه خدمت معتبر آنـان
از لحاظ بازنشستگی محسوب کند.
تبصره1ـ سابقه خدمتتمام وقت دولتیخارج ازواحداصلی مستخدمانیکه سابقهپرداخت حق بیمه یا بازنشستگیندارند همچنینسوابق خدمت
مستخدمان در شرکتها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکتهای دولتی تبدیل شده یا می شوند و بانکها مشروط به اینکه کسور بازنشستگی سهم مستخدم و واحد مربوط به خدمات مذبور را یکجا یا به اقساط ماهانه (حداکثر به مدت 5 سال) پرداخت نمایند از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت معتبر آنان محسوب می شود.
تبصره 2 ـ در صورت عدم امکان انتقال وجوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوقهای بازنشستگی خارج از وزارت معادن و فلزات یا سازمان تأمین اجتماعی با ارایه تأیید از سازمان قبلی مستخدم مبنی بر کسر حق بیمه یا بازنشستگی در مدت اشتغال خارج از واحد وپرداخت وجوه مذبور از طرف مستخدم سوابق وی با رعایت قوانین و مقررات مربوط معتبر شناخته می شود.
تبصره 3 ـسوابق مربوط به خدمت مستخدمان واحد که بر اساس مقررات قانون کار در سنین کمتر از (18) سال (برای بعد از سال 1369، 15
سال) و بالاتر از (12) سال به طور تمام وقت در قبال دریافت حقوق یا دستمزد انجام گرفته باشد از لحاظ بازنشستگی جزو سنوات معتبر محسوب خواهد شد.
ماده 105 ـ مشارکت مستخدمی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران به خدمت وظیفه عمومی (خدمت دوره ضرورت) احضار شود حداکثر تا مدت (90) روز پس از انجام خدمت وظیفه باتا روزی که مستخدم انصراف خود را از بازگشت به خدمت واحد پس از خاتمه خدمت نظام اطلاع دهد (هر یک از این دو مورد که زودتر واقع شود) کشروط بر آنکه مستخدم سهم بازنشستگی خود برای مدت فوق را پرداخت نماید معتبر است.
تبصره 1 ـکسور بازنشستگی (سهم مستخدم)برای مدت خدمت وظیفه عمومی (خدمت دوره ضرورت) که بعد از استخدام در واحد انجام شود بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی قبل از عزیمت به خدمت نظام مستخدم توسط مستخدم به اقساط ماهانه حداکثر به مدت پنج سال پرداخت می شود مگر آنکه مستخدم در زمان خدمت نظام به واحد مأمور شود و از واحد حقوق دریافت دارد که در این صورت در مدت خدمت نظام در واحد کسور (سهم مستخدم) از حقوق او کسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ مدت خدمت نظام وظیفه مستخدمانی که قبل از استخدام در واحد انجام شده باشد در صورتی که مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را برای مدت خدمت نظام وظیفه بر اساس اولین حقوق و مزایای مستمر دریافتی از واحد ظرف پنج سال به اقساط ماهانه پرداخت نماید جزو خدمت معتبر وی محسوب می شود.
ماده 106 ـ هرگاه رابطه مستخدم به عللی غیر از انتقال به سایر سازمانها یا بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی یا معلق بودن با فوت با واحد قطع شود وجوه پرداختی او بابت کسور بازنشستگی سهم مستخدم تا تاریخ قطع رابطه در صورت درخواست مستخدم به وی مسترد خواهد شد در صورتی که دوباره به خدمت واحد پذیرفته شود باید وجوه دریافتی را به صندوق بازنشستگی مسترد نماید.
ماده 107 ـ هر گاه مستخدمی که به موجب این آیین نامه از مستمری بازنشستگی استفاده می نماید طبق حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم باشد شخصاً از دریافت مستمری بازنشستگی محروم خواهد بود و در صورتی که محرومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله وی همانگونه رفتار خواهد شد که در مورد وراث مستخدم متوفی رفتار می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مورد حیات مستخدم تمام مستمری بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.
ماده 108 ـ واحد اصلی مکلف است مستخدمان ذکور را که به سن (60) سال تمام و اناث را که به سن (55) سال تمام می رسند ( مشروط به داشتن (10) سال سابقه خدمت معتبر) و آن دسته از مستخدمانی را که دارای (30) سال سابقه خدمت معتبر هستند بازنشسته نماید. مگر در موارد خاص که بنا به پیشنهاد واحد اصلی و تصویب وزیر معادن و فلزات ادامه اشتغال این قبیل مستخدمان بلامانع اعلام شود. همچنین واحد
اصلی می تواند مستخدمانی را که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نماید.
تبصره 1 ـ آن دسته از مستخدمانی که در مشاغل سخت و زیان آور انجام وظیفه می نمایند چنانچه بنا به تشخیص واحد اصلی به خدمات آنان نیاز بوده و ادامه اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان آور بلامانع باشد و شاغل نیز مایل به ادامه کار باشد می توانند حداکثر تا (30) سال این قبیل کارکنان در برقراری مستمری مورد محاسبه قرار نمی گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده بر اساس مقتضیات هر واحد تهیه و به تصویب هیأت مدیره واحد اصلی می رسد.
تبصره 2 ـ ملاک تشخیص سنوات خدمت معتبر عبارت است از مجموع سنوات اصلی و افزوده ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور طبق ضوابط و دستورالعمل اجرایی مشاغل مذبور که در هر حال از بیست سال کمتر نخواهد بود.
تبصره 3 ـ ملاک تشخیص سن از لحاظ این آیین نامه شناسنامه ای است که مستخدم در موقع استخدام ارایه می دهد و در مورد مستخدمان فعلی شناسنامه ای است که درتاریخ سوم تیرماه 1337 در دست داشته اند و در مورد آن عده از مستخدمان فعلی که بعد از تاریخ مذبور متولد شده اند اولین شناسنامه ای که تحصیل نموده اند ملاک عمل قرار می گیرد.
ماده 109 ـ مستمری بازنشستگی عبارت از (یک سی ام) مجموع متوسط حقوق و مزایای مستمر.
تبصره 1 ـ متوسط حقوق و مزایای مستمر از لحاظ این آیین نامه عبارت است از متوسط حقوق و مزایای مستمر بیست و چهار ماه اشتغال (با شغل) آخر خدمت مستخدم با آخرین ضریب ریالی (ضریب افزایش هزینه زندگی) در صورتی که مدت خدمت معتبر مستخدم در واحد از بیست و چهار ماه کمتر باشد مدت مذبور جانشین (24) ماه خدمت معتبر می گردد.
تبصره 2 ـحداقل مستمری هیچگاه از حداقل مستمری مصوب دولت کمتر نخواهد بود.
تبصره 3 ـ برای مستخدمانی که کسور بازنشستگی از فوق العاده خارج از مرکز آنان از تاریخ 1/1/1370 تا 1/10/1373 کسر گردیده است میزان تأثیر این کسور در مستمری بازنشستگی آنان بر اساس دستورالعملی است که پس از تصویب واحد اصلی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 4 ـ افزایشهای مستمری تا تاریخ 17/8/1373 که به مستمری بگیران قبل از تاریخ فوق پرداخت شده است (به استثنای کمک هزینه تحصیلی و کمک معاش فرزندان کمک هزینه نگهداری کودکان معلول و عقب افتاده ذهنی و پنج درصد (5%) افزایش سالانه مستمری خانواده شهدا و جانباختگان ناشی از کار که کماکان به روال گذشته پرداخت خواهد شد) جزو مستمری آنان منظور و ملاک افزایشهای آتی موضوع تبصره های این ماده قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب مصوبات افزایشهای قبل از تاریخ فوق الذکر در مورد مستخدمانی که بعد از تاریخ 17/8/1373 در عداد مستمری بگیران قرار می گیرد تسری ندارد.
تبصره 5 ـ هرگونه افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی از کار افتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد.
ماده 110 ـ مستمری از کار افتادگی بر اساس ماده (109) این آیین نامه محاسبه و برقرار می شودمشروط بر اینکه از 50% حقوق و مزایای مستمر مستخدم در آخرین روز اشتغال یا از حداقل مستمری که دولت در هر موقع پرداخت می نماید (هر یک از این دوشق که بیشتر باشد) کمتر نباشد چنانچه از کارافتادگی به سبب انجام وظیفه (از قبیل: در حین انجام وظیفه هنگام رفت و آمد به محل کار و بالعکس و مانند آن) صورت پذیرد مستمری از کار افتادگی برابر با: جمع آخرین حقوق و مزایای مستمر برقرار می شود مشروط بر اینکه حداقل آن هیچگاه از حداقل مستمری مشمولان این آیین نامه کمتر نباشد.
تبصره 1ـ سکته حین انجام وظیفه وهنگام رفتوآمد به محلکار و موارد مشابهکه علیالقاعده براثرعوامل خارجی اعمازمشهودیا غیرمی باشد
مصداق حادثه را داشته و ناشی از کار تلقی می شود.
ماده 111 ـ در صورت فوت مستخدمان شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده کلی بازماندگان آنان به شرح زیر از مستمری مربوط استفاده خواهند کرد:
1 ـ همسر دایمی مستخدم مرد تا زمانی که شوهر نکند و همسر مستخدم زن در صورتیکه از کارافتاده و تحت تکفل متوفی باشد.
2 ـ فرزند پسر تا موقعی که به سن (20) سال تمام برسد یا در صورتی که به تحصیل تمام وقت در دانشگاه یا مؤسسه عالی اشتغال داشته باشد تا زمانی که به سن (26) سال تمام می رسد و یا تا هر موقع که از کارافتاده کلی باشد.
3 ـ فرزند دختر در صورت عدم اشتغال تا موقعی که شوهر اختیار نکرده باشد.
4 ـ پدرومادر که تحت تکفل او بوده و سن پدر از (60) سال و سن مادر از (50) سال تجاوز کرده باشد ویا از کارافتاده کلی و دایمی باشند و به هر حال در موقع فوت متوفی تحت تکفل وی قرار داشته باشند.
تبصره ـ احراز تحت کفالت بودن و تشخیص برقراری مستمری عایله تحت تکفل مستخدمان به عهده صندوق بازنشستگی می باشد.
ماده 112 ـ هر یک از بازماندگان واجد شرایط مستخدمان حق خواهند داشت که طبق شرایط و به میزانی که در ماده (113) این آیین نامه تعیین شده است مستمری دریافت نمایند مشروط بر اینکه بتوانند فوت متوفی و نسبت خود را با وی و همچنین واجد شرایط دریافت مستمری بودن را ثابت کنند.
ماده 113 ـ مبنای محاسبه و نحوه تقسیم مستمری بازماندگان واجد شرایط به شرح زیر احتساب و پرداخت می شود:
الف ـ مبنای محاسبه:
1 ـ در مورد مستخدم مستمری بگیر: مستمری ماهانه ای که در تاریخ فوت به مستخدم ذی نفع پرداخت می شود.
2 ـ در مورد مستخدم شاغل: بر اساس ماده (109) این آیین نامه و رعایت تبصره های مربوط محاسبه و برقرارمیشودودراین صورت هرگاه سابقه خدمت مستخدم کمتر از بیست سال باشد بیست سال تمام منظور می شود در صورتی که مستخدم به سبب انجام وظیفه و یا بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند مستمری بازماندگان برابر آخرین حقوق و مزایای مستمر مستخدم برقرار می شود.
ب ـ نحوه تقسیم:
تقسیم مستمری به بازماندگان مشمول دریافت مستمری به نسبتهای مشروحه زیر خواهد بود:
1 ـ همسر (50) ( در صورتی که مستخدم مرد بیش از یک همسر داشته باشد نسبت مذبور به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد)
2 ـ فرزندی که یکی از والدینش زنده باشد(25)
3 ـ فرزندی که هیچیک از والدینش زنده نباشد(50)
4 ـ هر یک از والدین متوفی یا هر دو آنها (20) که اگر هر دو آنها در قید حیات باشند به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
5 ـ در صورتی که یک یا چند نفر از بازماندگان مستمری بگیر فوت کنند یا فاقد شرایط دریافت مستمری گردند به تناسب نسبتهای ذکر شده فوق به مستمری سایر بازماندگان اضافه خواهد شد.
ماده 114 ـ هر یک از واحدهای اصلی به نسبت بازنشستگان خود هزینه های رفاهی اداری پرسنلی و تشکیلات صندوق بازنشستگی را در قالب بودجه مصوب تأمین می کنند.
تبصره ـ به منظور رفع نیازهای نیروی انسانی صندوق بازنشستگی هر یک از واحدهای اصلی می توانند نیروی انسانی مورد نیاز را به صورت مأمور در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دهند. ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل مورد تصدی این قبیل مستخدمان از طرف واحد اصلی مربوط انجام می شود.
ماده 115 ـ پرداخت مستمری در صورت دریافت حقوق از وجوه عمومی در قبال خدمت مستمر یا اخذ مستمری از سایر سازمانها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی از صندوق بازنشستگی ممنوع است.
فصل دوازدهم: سایر مقررات
ماده 116 ـ در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال قسمتی از واحدهای اصلی و یا به واسطه حالات مشروحه زیر به وجود یک یا عده ای از مستخدمان ثابت احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمان مذبور به حال آماده به خدمت در می آیند:
1 ـ مستخدمان مأمور در وزارتخانه ها شرکتها و مؤسسات دولتی که پست سازمانی آنان در مورد مأموریت به مستخدم دیگری واگذار شده و پس از اتمام مدت مأموریت نیز پست ثابت سازمانی مناسب بلامتصدی برای آنان موجود نباشد.
2 ـ مستخدمان بیماری که پست سازمانی آنان در خلال مدت مرخصی استعلاجی بیش از (4) ماه به مستخدم دیگری واگذار شده و پس از اتمام مرخصی استعلاجی نیز پست ثابت سازمانی مناسب بلامتصدی برای آنان موجود نباشد.
3 ـ مستخدمانی که پست سازمانی آنان در خلال مدت مرخصی بدون حقوق بیش از دو ماه به مستخدم دیگری واگذار شده و پس از اتمام مرخصی بدون حقوق نیز پست ثابت سازمانی مناسب بلامتصدی برای آنان موجود نباشد.
4 ـ مستخدمان ثابتی که طبق مفاد ماده (122) این آیین نامه پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه و یا قرار موقوفی تعقیب حکم بازگشت به کار آنان صادر و پست ثابت سازمانی مناسب بلامتصدی برای آنان موجود نباشد.
5 ـ مستخدمان ثابتی که به موجب حکم قطعی مراجع صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم و پس از اتمام مدت انفصال و بازگشت به خدمت پست ثابت سازمانی مناسب بلامتصدی برای آنان موجود نباشد.
6 ـ مستخدمان ثابتی که بر طبق رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت محکوم شوندو پس از اتمام مدت محکومیت پست سازمانی مناسب بلامتصدی برای آنان موجود نباشد. در صورتیکه ظرف مدت شش ماه برای این قبیل مستخدمان پست سازمانی دیگری در واحد مربوط یافت نشود چنانچه مستخدم یامستخدمان مذکور شرایط بازنشسته شدن طبق شرایط پیش بینی شده در صندوق بازنشستگی که مشارک آن هستند بازنشسته خواهند شد و در غیر این صورت سابقه خدمت آنان بازخرید و طبق تبصره (1) ماده (119) این آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ـ در مدتی که مستخدم آماده به خدمت می باشد فقط از حقوق پایه و تفاوت تطبیق ماهانه برخوردار خواهد بود.
ماده 117 ـ واحد اصلی مکلف است تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار برای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می شود و یا بدون متصدی است از مستخدمان مزبور استفاده نماید.
تبصره ـ استفاده از مستخدمان آماده به خدمت در پستهایی که ایجاد می شود یا بدون متصدی است مشروط بر آنکه پست مزبور از لحاظ ارتباط و گروه شغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری حداقل همتراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد بلامانع است.
ماده 118 ـ چنانچه مستخدم آماده به خدمت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم کتبی انتصاب مجدد (با رعایت مفاد تبصره ماده
(117) این آیین نامه) در محل خدمت خود حاضر نشوند حقوق آماده به خدمت وی از تاریخ ابلاغ حکم مزبور قطع و سوابق خدمت او متوقف می گردد و واحد مربوط از آن تاریخ برای دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدی ندارد.
تبصره ـ در صورتی که مستخدمان مشمول این ماده بعداً داوطلب شغلی باشند در صورت موافقت واحد اصلی با آنان طبق مفاد ماده (53) و (54) این آیین نامه رفتار خواهد شد.
ماده 119 ـ واحد مربوط می تواند به تقاضای مستخدم سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مربوط را از خدمت معاف کند.
تبصره 1 ـ وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت می شود عبارت از یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم در ازای هر سال خدمت ـ بااحتساب کسر سال به تناسب مدت کارکرد ـ خواهد بود.
تبصره 2 ـ به مستخدمانی که به استناد بندهای ماده (116) این آیین نامه مجبور به بازخریدی می باشند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی آنان پرداخت می شود. کسر سال به تناسب مدت کار قابل احتساب است.
تبصره 3 ـ چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی وی بر اساس آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی نیز به وجوه مذکور در تبصره (1) یا (2) این ماده اضافه خواهد شد.
ماده 120 ـ در صورت اشتغال مستخدمان آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه ها و یا مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا خصوصی حقوق دوران آماده به خدمت آنان قطع خواهد شد.
ماده 121 ـ مستخدم ثابت که طبق قانون به حال تعلیق درآید پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه و یا قرار موقوفی تعقیب به خدمت گمارده خواهد شد و در موارد فوق مدت تعلیق جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق به وی پرداخت خواهد شد.
ولی در صورتی که برای مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج شده پست سازمانی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در میآید.
ماده 122 ـ مستخدم ثابت که به موجب این آیین نامه با حکم قطعی دادگاه کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در میآید مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 123 ـ هیچ مستخدمی به شغل تحویلداری یا تحصیلداری نقدی یا جنسی گمارده نخواهد شد مگر اینکه وجهالضمان و یا ضامن معتبر بسپارد. میزان وجهالضمان و شرایط ضامن طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی تهیه و به تصویب هیأت مدیره آن خواهد رسید.
ماده 124 ـ انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی یا جمعدار انجام وظیفه می نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات وی تسویه نشده ممنوع است.
ماده 125 ـ حقوق ایام مرخصی استحقاقی و ذخیره شده مستخدمان بازنشسته از کارافتاده متوفی مستعفی منفصل و اخراجی بر مبنای آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی زمان اشتغال قابل پرداخت می باشد.
ماده 126 ـ به مستخدمانی که بازنشسته از کارافتاده کلی یا بازخرید از خدمت می شوند همچنین به بازماندگان قانونی مستخدمان متوفی در ازای هر سال سابقه خدمت در واحدهای اصلی یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی و هر سال که مستخدم در دستگاههای دولتی دیگر یا نهادهای انقلاب اسلامی انجام وظیفه کرده و کسور بازنشستگی وی به صندوق بازنشستگی مربوطه منتقل شده باشد نیز معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی زمان اشتغال به عنوان مزایای پایان خدمت پرداخت می شود. کسر سال یک سال محاسبه می شود. استفاده از مزایای این ماه برای مستخدمانی که در دستگاههای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی سابقه خدمت دارند منوط به آن است که مستخدمان موصوف برای ایام اشتغال خود در دستگاههای مذکور وجوهی بابت بازخریدی دریافت نکرده باشند.
ماده 127 ـ انتصاب مستخدمان مأمور وزارتخانه ها شرکتها و مؤسسات دولتی به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است. حقوقومزایایاینگونه مستخدمان در مدت مأموریت با توجه به پست سازمانی و شرایط احراز مربوط بر اساس مفاد این آیین نامه تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 128 ـ هر واحد اصلی می تواند لباس کار و وسایل کار رایگان و غذای ارزان قیمت یا رایگان در اختیار مستخدمان خود قرار دهد.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بالاترین مقام اجرایی هر واحد اصلی تهیه و به تصویب هیأت مدیره آن خواهد رسید.
ماده 129 ـ چنانچه در نحوه اجرا و تفسیر مواد و تبصره های مندرج در این آیین نامه در واحدهای اصلی اختلاف نظر یا ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد مرجع تصمیم گیری کمیتهای مرکب از نماینده وزیر معادن و فلزات و نمایندگان تامالاختیار واحدهای اصلی ذیربط خواهد بود.
تبصره ـ در صورت بروز اختلاف در آرای اعضای کمیته فوق مرجع تصمیمگیری وزیر معادن و فلزات خواهد بود.
ماده 130 ـ مواردی که در این آیین نامه پیشبینی نشده با نظر کمیته مندرج در ماده (129) این آیین نامه حل و دستورالعمل لازم تهیه میگردد.
ماده 131 ـ اختیارات و مسؤولیتهایی که در این آیین نامه برعهده مجامع و هیأت مدیره واحدهای اصلی گذارده شده است در سازمان زمینشناسی به وزیر معادن و فلزات واگذار می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16022
تاریخ تصویب :
1378/10/12
تاریخ ابلاغ :
1378/12/05
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :