جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 3558 ـ ق 20/11/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 80431/18945 مورخ 24/12/1376 دولت در مورد استفساریه راجع به شمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/10/1378 مجلس مطرح و نظر مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 16/11/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم (123) قانون اساسی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 62810 27/11/1378
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
قانون استفساریه راجع به شمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم دیماه یکهزارو سیصدو هفتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3558 ـ ق مورخ 20/11/1378 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

موضوع استفسار:
ماده واحده ـ آیا خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 می باشد یا با توجه به ماده (20) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 این جمعیت از پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی مالیات و عوارض بابت خودروهای اهدایی معاف می باشد؟

نظر مجلس
خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمی باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزارو سیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16022
تاریخ تصویب :
1378/10/26
تاریخ ابلاغ :
1378/12/05
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :