جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 73957/ت 20621 هـ 25/11/1378
سازمان امور اداری استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 6533/11 مورخ 21/9/1377 سازمان امور اداری استخدامی کشور تصویب نمود:
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (1) ماده (2) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت 304 هـ مورخ 2/8/1373 اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16022
تاریخ تصویب :
1378/11/10
تاریخ ابلاغ :
1378/12/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :