جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

شماره 61327/ت 22494 هـ 1/12/1378

وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 100/10/29994 مورخ 23/11/1378 وزارت نیرو و به استناد بند (3) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
ماده (5) آئین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 5986/ت 96 مورخ 23/2/1378) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5 ـ تعهد سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده (2) این آئین نامه در مورد شرکتهای دولتیصرفاً مربوط بهاعتبارات عمرانی(سرمایهگذاری ثابت) آنها است و در مورد طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با درخواست رییس مجمع عمومی شرکت یا وزیر دستگاه اجرائی مربوط و بر اساس اعتبارات مصوب شرکت و موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است. وزرای مجمع عمومی شرکت و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16025
تاریخ تصویب :
1378/11/24
تاریخ ابلاغ :
1378/12/09
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :