جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره 30843/ت 20039 هـ 1/12/1378

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1452/34/3/1/21338 مورخ 4/5/1377 وزارت کشور تصویب نمود:
در متن ماده (25) اصلاحی آئین نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویبنامه شماره 17570/ت 157 مورخ 2/3/1368 پس از عبارت
«فوقالعادههای» عبارت «جذب و نگهداری در مناطق محروم و دورافتاده مناطق جنگی» افزوده می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16025
تاریخ تصویب :
1378/11/27
تاریخ ابلاغ :
1378/12/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :