جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

شماره 62214/17925 1/12/1378

وزارت جهاد سازندگی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
نظر به اینکه در طرح پیشنهادی تصویبنامه شماره 12340/ت 17925 هـ مورخ 18/3/1378 ـ موضوع آئین نامه اجرائی قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ـ اشتباهاتی در جدول ذیل ماده (27) صورت گرفته و متن تصویبنامه براساس طرح یادشده تنظیم و ابلاغ شده است لذا جدول زیر جانشین جدول یادشده می شود.
نوع پروانه نوع فعالیت
تکثیر پرورش
موافقت اصولی یک صدم درصد یک صدم درصد
پروانه تأسیس یک دهم درصد پنج صدم درصد
پروانه بهره برداری یک صدم درصد یک صدم درصد
دبیر هیأت دولت ـ حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16025
تاریخ تصویب :
1378/12/01
تاریخ ابلاغ :
1378/12/09
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :