مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

رای شماره : 7060-4/30مورخ 6/6/72

"هیات عمومی شورایعالی مالیاتی "
گزارش شماره 5446/30-30/2/1371دفترفنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی مشعربرطرح این مسئله که آیاصاحبان داروخانه ها بنابه این دلیل که شغل آنهاجزرشته های بهداشتی ودرمانی است ،مشمول فعالیتهای موضوع مادتین 139و140قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366می باشندیاخیر،حسب ارجاع مشارالیه درجلسه مورخ 2/6/1372هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وپس ازشوروبررسی دراجرای بند3ماده 255 قانون یادشده رای هیات مذکوردراین باره بشرح زیراعلام گردید:
رای اکثریت :
نظربه اینکه ،نسخه پیچی داروخانه هامستلزم کاربردنظرتخصصی درامور داروئی ودرمانی بوده واین امرمستقیمامرتبط بارشته های پزشکی است ،لذا صرفادرآمدحاصل ازاین قسمت ازفعالیتهای داروخانه حسب موردمشمول معافیتهای موضوع مادتین 139و140قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366واصلاحیه بعدی خواهدبود.
علی اکبرسمیعی حسن عباسی پناه محمودحیدری
علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی محمدعلی سعیدزاده
نظراقلیت :
گرچه رشته های تحصیلی وحرفه ای داروسازان ودکترهای داروسازجزرشته های پزشکی ،بهداشتی ودرمانی است ،اماحسب استنباط ازمفادمادتین 139و140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366وهمچنین اصلاحی آنهابه شرح مواد39و40"قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی "صرف خریدوفروش لوازم وموادبهداشتی وداروئی وسیله داروخانه سبب شمول معافیتهای موضوع موادمذکورنسبت به درآمدهای حاصل از این ممرنخواهدبود.بااین توضیح که حق خدمات فنی پرداختی به مسئولین داروخانه هابه لحاظ آنکه این پرداختی درحقیقت بابت خدمات درمانی و مستقیمامرتبط باخدمات پزشکی است ،مشمول معافیت موضوع ماده 129حسب موردمی باشد.
محمدتقی نژادعمران محمدطاهر محمدرزاقی
"مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فردوسی " صفحه 417
12
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
7060
تاریخ تصویب :
1372/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)