جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 3561 ـ ق 2/12/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 35982/17578 مورخ 2/6/1377 دولت در مورد الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (5) قانون تأمین اجتماعی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4/11/1378 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 65137 7/12/1378
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (5) قانون تأمین اجتماعی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3561 ـ ق مورخ 2/12/1378 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهورـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ تبصره ذیل به لایحه قانونی اصلاح ماده (5) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1358 ـ اضافه می شود:
تبصره ـ حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بینالمللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می باشد و نرخ و مؤاخذ حق بیمه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/11/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16030
تاریخ تصویب :
1378/11/04
تاریخ ابلاغ :
1378/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :