جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

شماره 34671/21888هـ 7/12/1378

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره 19613/8930/51 مورخ 24/6/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ک) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود:
ماده (8) آئین نامه اجرائی بند (ک) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 80599/ت 20961هـ مورخ 22/12/1377) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 8 ـ اموالی که از محل هدایای نقدی موضوع این آئین نامه خریداری می شود در صورتی که با نیت و نظر اهداکننده آن مغایرت نداشته باشد جزء اموال دولتی محسوب شده و مشمول مقررات آئین نامه اموال دولتی است در غیر این صورت مطابق اهداف و نیت و نظر اهداکنندگان با تأیید وزیر یا رئیس دستگاه دولتی مربوط از شمول مقررات آئین نامه یادشده خارج و انتقال و یا استفاده از آنها مطابق با نظر و نیت اهداکنندگان مجاز می باشد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16030
تاریخ تصویب :
1378/12/01
تاریخ ابلاغ :
1378/12/15
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :