جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره 3606- ق 10/12/1378
حضرت حجة الاسلام والمسملمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30875/19109 مورخ 14/5/1378 دولت درمورد اصلاح تبصره (1) فروش خانه های سازمانی" href="/tags/65787/قانون-فروش-خانه-های-سازمانی/" class="link">قانون فروش خانه های سازمانی که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/12/1378 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تآیید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شماره 66833 16 / 12/1378
وزارت مسکن وشهرسازی
قانون اصلاح تبصره (1) فروش خانه های سازمانی" href="/tags/65787/قانون-فروش-خانه-های-سازمانی/" class="link">قانون فروش خانه های سازمانی که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار وسیصد وهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/12/1378 به تآیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3606 – ق مورخ 10/12/1378 واصل گردیده ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- سید محمد خاتمی

ماده واحده – تبصره (1) فروش خانه های سازمانی" href="/tags/65787/قانون-فروش-خانه-های-سازمانی/" class="link">قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/1365 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 1 – جهـت تکمیل خانـه هـای نیمه تمام و احداث منازل سازمانی ، وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با درخواست وجه معادل صددرصد (100%) درآمد حاصله ازمحل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل واحداث خانه های سازمانی درقانون بودجه هرسال منظور می شودرااخذ وبرابرمقررات مربوطه به مصرف برساند.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار وسیصد وهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 8/12/1378 به تاًیید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی – - علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16038
تاریخ تصویب :
1378/12/03
تاریخ ابلاغ :
1378/12/24
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :