جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 68272/ت 21958 هـ 16/12/1378

وزارت کشور
هیأت وزیران درجلسه مورخ 15/12/1378 بنابه پیشنهاد وزارت کشور به استناد ماده (94) قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران – مصوب 1375 – تصویب نمود:
ماده (17) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، وانتخابات داخلی وامورمالی شوراهای اسلامی شهرها- موضوع تصویبب نامه شماره 1762/ت 21068 هـ مورخ 24/12/1378 – به شرح زیراصلاح می شود:
ماده 17-آن دسته ازکارکنان دولت یامؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده وبه وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد، می توانند بعنوان مأمور به خدمت درشوراها انجام وظیفه نمایند و مدت عضویت جزو سنوات خدمتی آنان محسوب می شود وحققو ومزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی ( یابرابرآنچه که شورا دربودجه مصوب خود مقررمی نمایند) ازبودجه وراپرداخت می شود..
دستگاههای اجرایی موظفند حسب درخواست استاندارد ذیربط نسبت به صدور مأموریت پاره وقت اعضای شوراها توسط دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشورابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16038
تاریخ تصویب :
1378/12/15
تاریخ ابلاغ :
1378/12/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :