جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 4113/310 11/12/1378
استاندارمحترم ورئیس شورای شهرسازی استان آذربایجان غربی
ورایعالی شهرسازی ومعماری ایران دربیست ویکمین جلسه سال جاری درتاریخ 2/12/1378 پیرومذاکرات جلسه مورخ 18/12/78 و، طرح شهرک ساحلی – گردشگری ارومیه راازنظر مکان استقرار، باوسعت حداقل 120 هکتاروباتأکیدبرمواردذیل تصویب نمود:
1- سطح اختصاص یافته به کاربری خالص مسکونی حداکثر30% سطح کار اراضی .
2- حداقل نصاب تفکیک قطعات موضوع بند یک ، برابر600 مترمربع
3- سطح اختصاص یافته به کارریهای تفریحی – گردشگری ، دسترسی هاوکلیه امکاناتجنبی لازم ومرتبط باطرح ، حداقل 70% سطح کل اراضی .
4- مقررگردید سازمان مسکن وشهرسازی استان آذربایجان غربی ، پروانه شهرک رادردومرحله صادرنماید.مرحله اول جهت احداث 25% ازکاربریهای گردشگری – تفریحی ، ودرصورت تحقق پیشرفت درصدفوق ، پروانه مرحله دوم که شامل بخش کاربری مسکونی است ، صادرنمایند.
5- توجیه اقتصادی لازم طرح توسط متقاضی تهیه وبه تصویب سازمان مسکن وشهرسازی استان آذربایحان غربی خواهدرسید.
6- سازمان مسکن وشهرسازی استان مذکورتضمین های لازم رابرای تحقق طرح ازمتقاضی اخذ خواهدکرد.
7- تغییرهرونه کاربری واحداث بناخارج ازعملکرد های گردشگری مانند بیمارستان ، دانشکاه ، واحدهای تولیدی و00000 ممنوع خواهدبود.
8- طرح جامع وتفصیلی شهرک بارعایت موارد فوق وباعنایت به کلیه مسایل زیست محیطی وضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری بومی باتأکیدبرسیمای شهری مناسب توسط متقاضی تهیه وبه تصویب مراجع ذیربط استان خواهدرسید.
معاون وزیرودبیرشورایعالی – جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16038
تاریخ تصویب :
1378/12/02
تاریخ ابلاغ :
1378/12/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :