×

قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه

قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه

قانون-وظایف-واختیارات-رئیس-قوه-قضائیه

وکیل

شماره 3630- ق 15/12/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه که یک فوریت آن درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/6/1378 تصویب شده بود، درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/12/1378 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری
شماره 68295 - 21/12/1378
وزارت دادگستری
قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3630—ق مورخ 15/12/1378 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سیدمحمد خاتمی

ماده 1-رئیس قوه قضائیه علاوه بروظایف واختیارات موضوع قانون اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه 9/12/1378 ، دارای وظائف واختیارات مصرح دراین قانون نیزبه شرح زیر می باشد:
الف- ایجاد تشکیلات قضائی واداری لازم ومتناسب باوظایف مقرردراصل یکصدوپنجاه وششم (156) قانون اساسی دردادگستری.
ب – انتقال قضات داوطلب به تهران وسایرشهرستانهائی که باکمبود شدید قاضی مواجه هستند درصورت مصلحت وبدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات .
ج- پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه وسازمانهای واسته آن به هیأت وزیران .
ماده 2- ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است وهرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی ،رأی دادگاهی راخلاف بین شرع تشخیص دهد آن راجهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.
ماده 3-
دولت موظف است لوایح قضائی راکه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه وتحویل دولت می شود، حداکثرظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده 4-رئیس قوه قضائیه می تواند صلاحیت قضات رابه درجه تقسیم وبادرنظرگرفتن سوابق علمی وتجربی ، درجه صلاحیت هرقاضی راتعیین نماید.
ماده 5-آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برپنج ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزارو سیصدوهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 16040

تاریخ تصویب : 1378/12/08

تاریخ ابلاغ : 1378/12/26

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.