جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 3628- ق 15/12/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح معافیت کارگاهها ومشاغل دارای سه نفرکارگروکمترازشمول قانون کار تامدت شش سال ( پایان برنامه سوم ) که یک فوریت آن درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/12/1378 تصویب شده بود، درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/12/1378 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است ، دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

شماره 67886 - 21/12/1378
وزارت کارواموراجتماعی
قانون معافیت کارگاهها ومشاغل دارای پنج نفر کارگروکمتر ازشمول قانون کارتاپایان سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزاروسیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی شماره 3627- ق مورخ 15/12/1378 واصل گردیده است ، به پیوست اجراابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سید محمد خاتمی

ماده واحده –ازتاریخ تصویب این قانون تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاههای ومشاغل دارای پنج نفر کارگروکمترازشمول کارمعاف می باشند.
تبصره 1-هریک ازکارگران وکارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند باتوافق همدیگر اقدام نمایند.
تبصره 2-این ماده واحده شامل کارگاههائی می شودکه پس ازتصویب این قانون ایجاد می شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده ودوتبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزارو سیصدوهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/08
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :