×

مراد مقنن ازعبارت عدم اشتغال بیمه شده بکار در بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی موضوع تعریف حالت بازنشستگی ،عدم اشتغال بکارثابت درکارگاه مشمول قانون کاردرقبال دریافت حقوق یامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداکثرساعات کاروحقوق یامزداست

مراد مقنن ازعبارت عدم اشتغال بیمه شده بکار در بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی موضوع تعریف حالت بازنشستگی ،عدم اشتغال بکارثابت درکارگاه مشمول قانون کاردرقبال دریافت حقوق یامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداکثرساعات کاروحقوق یامزداست

مراد-مقنن-ازعبارت-عدم-اشتغال-بیمه-شده-بکار-در-بند-15-ماده-2-قانون-تامین-اجتماعی-موضوع-تعریف-حالت-بازنشستگی-،عدم-اشتغال-بکارثابت-درکارگاه-مشمول-قانون-کاردرقبال-دریافت-حقوق-یامزد-مستمرطبق-ضوابط-مقرردرباب-حداقل-وحداکثرساعات-کاروحقوق-یامزداست-


تاریخ 27/5/71 شماره دادنامه 90 کلاسه پرونده 69/108

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مرادمقنن ازعبارت "عدم اشتغال بیمه شده بکار"دربند15ماده 2قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354موضوع تعریف حالت بازنشستگی ،عدم اشتغال بکارثابت درکارگاه مشمول قانون کاردرقبال دریافت حقوق یامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداکثرساعات کاروحقوق یامزداست که تعمیم وتسری آن به ارائه خدمات خاص غیرمستمردرزمان وساعات محدودبا حق الزحمه معین برمبنای توافق طرفین وقطع مستمری افرادبازنشسته مشمول قانون مذکوربه واسطه آن ملاک موجهی نداردبنابراین دادنامه شماره 870 مورخ 18/8/67شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای باستنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/69/108 30/9/1371
تاریخ 27/5/71 شماره دادنامه 90 کلاسه پرونده 69/108

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان تامین اجتماعی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وهشتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/354 موضوع شکایت آقای غلامرضااولیاءبطرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد)به خواسته لغودستورقطع مستمری ومطالبه واستردادوجوه ماخوذه بشرح دادنامه 780-18/8/67خلاصتاچنین رای صادرنموده است :باتوجه به اینکه درمقررات قانون تامین اجتماعی اشتغال بیمه شدگان بازنشسته بعنوان مشاورواخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده وازموجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشدو قطع مستمری بازنشستگی شاکی بشرح مذکوربنظرمبنای قانونی نداشته لذا شکایت واردتشخیص می گردد.
ب شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/505 موضوع شکایت محمد رضاتعجبیان بطرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد)بخواسته رسیدگی و صدوردادنامه مبنی برغیرقانونی بودن تصمیم سازمان تامین اجتماعی شهرستان یزدمبنی برقطع مستمری واستردادوجوه مستمری سنوات قبل بشرح دادنامه 280 18/6/69چنین رای صادرنموده است :باتوجه به مفادتعهدنامه آقای محمدرضا تعجبیان که بشماره 7335-16/3/60دفترسازمان تامین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده ونامبرده تعهدداده است که درصورت اشتغال بکارمجدددرکارگاه مشمول بیمه مراتب رابلافاصله به آن شعبه اعلام نمایدودرصورت تخلف سازمان می تواندطبق مقررات باوی رفتارنموده وچنانچه مستمری بازنشستگی اوقطع گردیده هیچگونه ادعائی نداشته باشد.الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجددمستمری واستردادوجوه دریافتی وجهه قانونی نداردوشکایت ازاین حیث مردودتشخیص می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث و وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 13965 24/11/1371

2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 90

تاریخ تصویب : 1371-05-27

تاریخ ابلاغ : 1371-11-24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.