جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/5/72
دادنامه شماره : 289/72
شعبه 19 دیوان

خلاصه جریان پرونده
آقای (الف ) بوکالت از شرکت سهامی خاص علیه سازمان زمین شهری بخواستهاعتراض نسبت به رای شماره 1407/ک کمیسیون ماده 12زمین شهری راجع بقطعه زمین پلاک 359 فرعی از15 اصلی بخش 12 تهران در 31/1/65 دادخواست تقدیم باستناد فتوکپی دلیل مدیریت و سندمالکیت ونظریه 2/1/69 آقای (ب ) عنداللزوم معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس ضمن اکید بر اینکه مساحت 40/142241 متررمربع از قرار شاه آباد کرج پلاک 351/15 را شرکت موکل برای تاسیس انبار و کارگاه مرکزی خود خریده و از اواخر سال 1352 آنرا محصور ومشجر وخیابان بندی و تبدیل انبار و کارگاه مرکزی نموده و اشجار مغروسه و ساختمانها آجری و تا پانزده سال مدت دارد در زمان تصویب قانون اراضی شهری آباد و بایر بوده و زمین مزبور بموجب قرارداد 293 با کلیه مستحدثات شرکت موکل (وابسته بسازمان صنایع ملی ایران تحت پوشش دولت درآمده ) انتقلا داده شده تا امروز تجاوز از پانصد میلیون ریال بابنیه جدید از طرف ستاد مذکور در آن احداث شده تقاضای صدور حکم وفق دادخواست دارد. دادگاه پس از یک سلسله اقدامات و معاینات محل با جلب نظر کارشناس در وقت فوق العاده خلاصتا" چنین نظر داده ( ضمن رد اعتراض وکیل خواهان نسبت بنظریه کارشناسان با لحاظ نظریه کارشناسان و محتویات پرونده زمین را بایر تشخیص با رد اعتراض معترض نظریه تایید رای کمیسیون ابراز داشته بر اثر اعتراضی پرونده در شعبه 19 دیوانعالی کشور مطرح شده چون اعتراض خارج از محدوده بوده بدون طرح پرونده را جهت انشاء حکم عودت داده است شعبه 19 دادگاه حقوقی یک بشرح دادنامه 310 خلاصتا" با استفاده از نظریه هیئت کارشناسان و رد اعتراض خواهان بنظر کارشناس رای کمیسیون را تایید کرده است بر اثر فرجامخواهی پرونده مجددا" شعبه 19 دیوانعالی کشور مطرح شده است هیئت شعبه خلاصتا" چنین رای داده (با تلقی نمودن فرجامخواهی تجدیدنظرخواهی اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه مالا" وارداست زیرادادگاه با این استدلال که طبق نظریه کارشناس مورد نظر در سال 1342 تحت کشت و زرع بوده سپس از حالت کشاورزی خارج و مستحدثات فعلی بعد از تاریخ 5/4/58 احداث گردیده زمین را بایر تشخیص ورای کمیسیون را تایید نموده است در حالکیه از تلفیق لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 و قانون اراضی شهری مصوب اسفند1360 معلوم می شودکه ضابطه در تشخیص اراضی بایر در سال 27/12/60 یعنی تاریخ مصوب قانون اراضی شهری است و اینکه در لایحه مالکیت اراضی موات شهری" href="/tags/19135/قانون-لغو-مالکیت-اراضی-موات-شهری/" class="link">قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری حکمی در باب اراضی بایر وجود نداشته و دایر بودن اراضی بائر بعد از تاریخ 5/4/58 هم در باب عمران و احیاءواحداث اعیانی و تاسیسات در زمین بائر بمنظور دائر نمودن آن اقداماتی نموده باشد این امر ممنوع قانونی نبوده ومانع دائرشناختن اراضی مورد عمران و احداث مستحدثات از تاریخ 27/12/60 ببعد صورت گرفته باشد موثر در مقام نخواهد بود همچنانکه گذشت ظابطه قانونی در تشخیص اراضی بائر ودائر(غیر ازاراضی موات ) موضوع لایحه قانونی مصوب 5/4/58 تاریخ 27/12/60 است ضرورت داشت دادگاه از جهت کشف حقیقت نظر کارشناسان را در باب اینکه مستحدثات موجود قبل از تاریخ 27/12/60 احداث شده اند یا خیر کسب سپس برمبنای وضع اراضی مورد نظر در تاریخ 27/12/60 نظر مقتضی ابراز می نموده بنابراین دادنامه مورد اعتراض خلاف موازین قانیونی تشخیص مستندا" به بند (ب ) ماده 6 و بند(الف ) ماده 10 ناظر بماده قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نقض می شودرسیدگی مجدد بشعبه دیگر حقوقی یک تهران محول مینماید) پرونده درشعبه 27 حقوقی یک تهران مطرح شده دادگاه پس از اخذ توضیح ازکارشناسنان و استماع اظهارات و حاضران و کسب نظر از مشاور مبادرت بصدور رای بدنی خلاصه کرده است (در خصوص ادعای شرکت هسامی خاص ناظربه نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر بایر بودن پلاک 351/15 بخش 12 تهران نظر باینکه هیئت کارشناسان در توضیح نظریه خود بشرح صورتجلسه 27/8/70 تایید نموده اند که اعیان ومستحدثات قبل از27/12/70(تاریخ تصویب قانون اراضی شهری ) احداث شده اند دادگاه با توجه باینکه بضابطه در تشخیص اراضی بائر تاریخ اخیرالذکر بوده همانطور که در رای ارشادی دیوان کشور اشعار شده دائر نبودن اراضی بایر پس از5/4/58 (تاریخ لغو مالکیت اراضی شهری ) مانع دایر شدن اراضی مورد عمران نبوده بنابراین اعتراض خواهان وارد تشخیص و از آنجا که رای کمیسیون موافق تعاریف قانونی و ضوابط معینه نیستی بدینوسیله حکم بفسخ نظریه و اعلام دایر بودن پلاک مذکور صادر و اعلام می شود) نسبت به رای مذکورتجدید نظرخواهی شده درین رابطه مجددا" پرونده در شعبه 19دیوانعالی کشور مطرح شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 70/539 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
تجدیدنظرخواهی نسبت بدادنامه شماره 70/539 شعبه 27 با توجه باساس تشخیص واستنباط دادگاه بنحوی نیست بکه بارکان آن خللی وارد آورد چون اعتراضات مذکور با هیچیک از شقوق ماده 6 قانون تعیین مارد تجدیدنظر احکام دادگاهها انطباق ندارد لذا ضمن رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار تایید می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
151

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
289
تاریخ تصویب :
1372/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :