جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 26/4/70
شماره دادنامه 70/104
شعبه 18 دیوان

خلاصه جریان پرونده
خانم (الف )خانم (ب ) آقای (ج ) خانم (د) و آقای ه و بانوان و دادخواستی بخواسته تقاضای صدور گواهی صحت معامله نسبت به قطعه زمین پلاک شماره 1322 بخش سه بمساحت 2380 مترمربع مقوم مبلغ 000/2010 ریال بطرفیت سازمان زمین شهری دزفول تقدیم دادگاه حقوقی یک دزفول نمود و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده اند باستناد سند پیوست که بدادگاه تسلیم گردیده است اینجانبان ارثا" قطعه زمین موصوفه را مالک و از مورث بما رسیده که درفرصت تعیین شده دادگاه مدارک خود را بدادگاه تسلیم نموده با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور رای را باستناد تحقیق از شهود دائر بر تنفیذ سند و صدور صحت معامله را تقاضا نموده انددرجلسه 6/6/1369 و در صورتجلسه تنظیمی قید شده خواهان پرونده بانوان (الف ) و خواندگان باسامی بانو(ب ) و(ج )و(ز)و آقای ه حضور دارند و خوانده یعنی نماینده سازمان زمین شهری حاضر نشده و لایحه تقدیم نداشته است و پس از مدافعات خواهان و اظهارات خواندگان حاضر در جلسه دادگاه دستور داده است با تعیین وقت نظارتی 1 کروکی از زمین مورد درخواست تنفیذ یا قید پلاک ثبتی 2 شهرداری ارسال که در پاسخ اعلام نمایند در محدوده شهرداری قرار دارد یا نه 2کروکی به اداره زمین شهری ارسال تا در اجرای قانون زمین شهری در پاسخ اعلام نمایند زمین موضوع پرونده به تملک دولت درآمده است یا نه 3 وضعیت ثبتی 1323 بخش سه دزفول از واحد ثبتی مطالبه شود وپس از استعلام مراتب مذکور در ترک و وصول پاسخها در جلسه 16/8/1369 پس از کسب نظر آقای مشاور نظریه بدین شرح (در خصوص تقاضای بانو (الف ) بخواسته صدور حکم به امید تاریخ و تنظیم سند عادی خواهان واینکه فروشندگان ورثه مالک قبلی زمین نیز مفاد قرار دادوصحت مالکیت خواهان را در محضر دادگاه تایید نموده اندوازناحیه خوانده هم دلیل معارض ابراز نشده و شهرداری هم طی نامه شماره 7013 مورخ 2/7/1369 اعلام داشته زمین در محدوده شهری است لذا دادگاه با قبول تقاضای خواهان مستندا" به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نظر بصدور حکم به تاییدمنظم سندعادی و تنفیذ و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی مورخ 20/7/1356 صرفا" بین تنظیم کنندگان آن دارد این تنفیذ نیست بحقوق اشخاص ثالث بی اثر است ) صادر و بر اثر اعتراض خانمها(الف ) (ب ) فرزندش و بان و آقای (ج ) پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده و معترضین لایحه تقدیم داشتند که هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 16/9/1369 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی

با توجه به محتویات پرونده مستند خواهانها(معترضین ) نوشته عادی مورخ 20/7/1356 تنظیمی بین وراث مرحوم ح بوده است که مندرجات نوشته مستند ابرازی حکایت تقسیم ارثیه پدری بین ورثه میباشد نه سند انجام معامله بنا بمراتب نظریه را با وضع موجود قابل تنفیذ نمیداند و دعوی بنحوی که مطرح شده است قابلیت استماع نداشته است لذا پرونده بدادگاه مربوطه اعاده می شود تا با بررسی مجدد تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
104
تاریخ تصویب :
1370/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :