جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 15/8/73
به شماره دادنامه : 318/73
شعبه 19 دیوان

خلاصه جریان پرونده
بحکایت پرونده 70/1363ح 1 آقای (الف ) علیه سازمان زمین شهری دزفول بخواسته صدور حکم برصحت معامله قطعه زمینی پلاک بخش 4 دزفول بمساحت یکهزارمترمربع دادخواست تقدیم کرده خوانده دفاع کرده زمین موردادعا قمستی از اراضی خریداری اداره کشاورزی در سالها54و55 از مالکین صاحب نسق می باشد که بنام دولت ثبت شده در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری نسبت بتملک آن اقدام شده سند مالکیت در تحت پلاک 364/49 بخش 4 شوش دزفول بنام سازمان زمین شهری بنمایندگی دولت صادر گردیده اداره ثبت مشروحا" وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را توضیح داده است پس دادگاه باتوجه بمدارک تقدیمی و اوراق پرونده خلاصتا" چنین رای داده است (خواسته تنفیذ تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 20/12/56 و صحت معامله قطعه زمین مربوط به سند موصوف بمساحت یکهزار مترمربع پلاک ثبتی 49 بخش 4دزفول در شهرستان شوش می باشد هرچند خوانده باستناد سند مالکیت ابرازی مدعی است زمین موصو در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری تملک دولت درآمده و سند مالکیت صادر گردیده است نظر باینکه خواهان دراجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 (تبصره 2اضافه شده بماده 6قانون اراضی شهری مصوب 16/12/64) درموعد مقرر قانونی تشکیل پرونده داده و سند خود را جهت تایید بمرجع قضائی تسلیم داشته و بتاریخ تنظیم سند عادی خواهان قبل ازاجرای قانون زمین شهری وکمیسیون ماده 12 می باشد لذا دادگاه با قبول تقاضای خواهان و نظر به اینکه فروشنده جهت واگذاری را تایید نموده شهرداری شوش طی نامه 4271/11/5/62 اعلام داشته زمین در محدوده شهری است بنابجهات اشاره شده انطباق موضوع با تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی دادگاه شهری و صحت معامله صادر می دارد این تنفیذنسبت بحقوق اشخاص ثالث بی اثر است ) نسبت برای مذکور تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خوزستان بدادنامه 73/1222 مضبوط در پرونده 70/1363 دادگاه حقوقی یک دزفول نظر باینکه رای بدوی در تاریخ 15/8/72 تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و دادخواست تجدیدنظردر تاریخ 10/9/72 خارج از موعدقانونی تقدیم شده مستندا" بماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی قرار دادخواست صادر می گردد) نسبت بقرار مذکور بشماره 7215 مورخه 25/1/1372 اعتراض شده در این رابطه پرونده در شعبه 9 دیوانعالی کشورمطرح گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز واوراق پرونده و دادنامه شماره 7215تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
تجدیدنظرخواهی نسبت بدادنامه شماره 1515/1/72 دادگاه حقوقی یک دزفول با توجه بمحتویات پرونده وارد نیست لذا دادنامه فوق الاشعار تایید می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
318
تاریخ تصویب :
1373/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :