جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 44262/ت 291 - 15/4/1368
وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 471/9/4129ـ1 مورخ 24/3/1368 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی ـ برنامه و بودجه ـ آئین نامه اجرائی بند د تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند :

بخش اول ـ ساختمانهای موضوع این آئین نامه
ماده 1ـ کلیه واحدهای مسکونی ارزان قیمت که ار محل طرح های عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده و یا در دست احداث است اعم از تکمیل شده یا ناتمام مشمول این فصل آئین نامه می گردد .
ماده 2 ـ در صورتیکه پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده حداقل به 75 % عملیات موضوع قرارداد رسیده باشد می توان پس از اعمال مواد 29 و 39 شرایط عمومی پیمان نسبت به فروش واحدها اقدام کرد .
تبصره ـ در صورتیکه پروژه پیمانکار باشد ولی ارزش کار انجام شده به 75 % عملیات موضوع قرارداد نرسیده باشد می توان نسبت به پیش فروش واحدها اقدام نمود لیکن پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار یا خریدار جدید رضایت داشته باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطابه خسارت ننماید و هیچگونه اداعائی نداشته باشد و دستگاه اجرائی به مصلحت تشخیص دهد می توان به فروش آنها نیز وضع موجود اقدام کرد .
ماده 3 ـ عرضه واگذاری ساختمانهای نیمه تمام که احداث انها راسا وسبه وزارت مسکن وشهرسازی انجام می شود و پورژه فاقد پیمانکار است در هر مرحله از اجرای عملیات بلامانع است .
بخش دوم ـ مقررات مربوط به واگذاری واحدهای مسکونی ارزان قیمت
ماده 4 ـ واحدهای مسکونی ارزان قیمت با توجه به شرایط و اولویتهای مندرج در ماده 5 فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیق بنیاد شهید ، شرکتهای تعاونی مسکن و سایر نهادهای انقلاب ( مشروط بر اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده ننماید ) می باشد و فروش ، ساختمانها به وزارتخانه ها سازمانها و شرکتهای دولتی اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده کنند یا نکنند ممنوع است .
تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بر اساس ردیف 4 بند د تبصره 13 پس از تکمیل خانه های ارزان قیمت حداقل تعداد 400 واحد را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا به صورت خانه های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره 2 ـ بانکها از شمول این ماده خارج بوده و می توانند ساختمانهای خاتمه و نیمه تمام ارزان قیمت را خریداری و پس از تکمیل مقررات خود واگذار نمایند.
ماده 5 ـ در واگذاری ساختمانها مراتب و اولویتهای ذیل ضمن ملحوظ کردن مفاد ماده 4 بایستی رعایت شود :
الف ـ مجتمعهای آپارتامانی نیمه تمام به ترتیب اولویت برای ف.رش به بانکها ، شرکتهای تعاونی مسکن ، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی عرضه می وشد .
ب ـ مجتمعهای آپارتمانی تکمیل شده به ترتیب اولویت به شرکتهای تعاونی مسکن ، بنیاد شهید اشخاص حقیقی و نهادهای انقلابی واگذار می گردد .
ج ـ ساختمانهای تک واحدی اعم از تکمیب شده یا ناتمام به ترتیب اولویت به اشخاص حقیقی ، بنیاد شهید ، سایر نهادهای انقلابی ، شرکتهای تعاونی مسکن و بانکها واگذار می شود .
بخش سوم ـ شرایط و نحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ارزان قیمت و واحدهای تجاری
ماده 6 ـ به منظور واجدین شرایط و اولویتها و امتیاز گذاری متقاضیان کمیسیونی متشکل از استاندار یا معاون وی مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و مدیر کل مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد اداره کل مسکن و شهرسازی نقش دبیرخانه کمیسیون را به عهده داشته و تصمیمات کمیسیون با اکثرت آراء معتبر است .
ماده 7 ـ در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن متقاضی و فرزندان تحت تکفل وی از تاریخ تصویب این آئین نامه بایستی فاقد واحد مسکونی یا زمین شهری قابل ساختمان در محل باتشند و حداقل 25 سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند .
تبصره 1 ـ شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نسبت به سایر شرکتهای تعاونی مسکن در اولویت می باشد .
تبصره 2 ـ در شرایط مساوی نحوه احتساب امتیازات شرکتهای تعاونی مسکن و برابر است با میانگین مجموع امتیازات اعضای شرکت به نسبت تعداد اعضاء .
ماده 9 ـ در کلیه مواردیکه متقاضی واجد شرایط حاضر به پرداخت بهای واحد مسکونی به صورت نقد باشد اولویت داشته و نیاز به امتیاز بندی ندارد و در غیر این صورت امتیاز متقاضیان به شرح زیر محاسبه می شود :
1 ـ تاهل 8 امتیاز
2 ـ هر فرزند تحت تکفل 4 امتیاز
3 ـ هر فرد تحت تکفل (به استثنای
همسر و اولاد ) 2 امتیاز
4 ـ بازای هرسال عضویت پیوسته درشرکت2 امتیازحداکثر10امتیاز
5 ـ بازای هر سال سن بیشتر از 25 سال 1 امتیاز حداکثر 10 امتیاز
6 ـ بازای هرسال سابقه سکونت در محل 2 امتیاز حداکثر 10 امتیاز
7 ـ داشتن حکم تخلیه از مراجع قضائی با
الزام به تخلیه خانه سازمانی 20 امتیاز
8 ـ کارمند رسمی دولت 30 امتیاز
9 ـ بازای هر سه ماه خدمت در جبهه
جنگ تحمیلی 10 امتیاز حداکثر 50 امتیاز
10 ـ اضعف الناس جامعه نظیر ایتام و
معلولین که تحت پوشش سازمان بهزیستی
کشور قرار دارند و با تایید آن سازمان 50 امتیاز
تبصره ـ در صورتیکه خریدارانی واجد شرایط نقدی بیش از تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده باشند ، امتیاز بندی به طریق فوق در مورد آنها اعمال و واحدهای مشکونی به خریداران براساس امتیازات حاصله واگذار می گردد .
ماده 10 ـ در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها مستقیما به بنیاد و یا مؤسسه مربوطه صورت گرفته و راسا مسئول پرداخت بهاء به صورت نقدی می باشد .
بنیاد شهید و بانکها در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات خود وسایر مقررات مربوط عمل می کنند لیکن ، سایر اشخاص حقوقی در فورش واحدهای مسکونی به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این فصل از آئین نامه می باشد .
ماده 11 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این آئین نامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونی ارزان قیمت قابل فروش و عرضه انها از طرق اگهی در روزنامه کثیر الانتشار استان اقدام و در استاهائیکه فاقد روزنامه می باشد از طریق آگهی محلی اقدام نماید متن آگهی بایستی شامل تعداد واحدهای مسکونی ، محل احداث ، مشخصات آنها از قبیل تکمیل شده یا ناتمام ( با ذکر درصد عملیات انجام شده آپارتمانی یا تک واحدی ، متراژ با ذکر قیمت و اینکه احتمال تغییر قیمت وجود دارد و یا قید عنوان جهت فروش یا پیش فروش و ذکر اولویتها و شماره حساب بانکی در هر محل و حداکثر تاریخ مهلت ارسال تقاضا باشد .
تبصره ـ در صورتیکه برای واحدهای ارزان قیمت مذکور در ماده 11 قبلا آگهی در روزنامه ها داده شده باشد به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 6 می توان از انتشار اگهی مجدد صرقنظر نموده و نسبت به نصب اعلانات محلی و ابلاغ مراتب به ادارات کل و سازمانها و نهادهای موجود در استان و فرماندایها و بخشداریها اکتفا نمود .
ماده 12 ـ متقاضیان باید تقاضاهای خود را به انضمام قیش بانکی مبنی بر پرداخت پانصد هزار ریال و مدارک خواسته شده به ادارات کل مسکن و شهرسازی تسلیم و رسید دریافت دارند .
در صورتیکه متقاضی واجد شرایط یا اولویت نباشد و یا از خرید خانه قبل از تنظیم سند یا قرارداد منصرف شود مبلغ پرداختی عینا به وی مسترد می شود ولی در صورت تعلق واحد مسکونی به وی مبلغ مزبور بابت قسمتی از بهای خانه محسوب خواهد شد .
ماده 13 ـ واحدهای مسکونی ارزان قیمتی که مورد استفاده مهاجرین جنگ تحمیلی است در صورت موافقت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و پس از معرفی و تایید و واجد شرایط بودن ساکنین توسط آن بنیاد به آنها بر طبق مفاد این آئین نامه واگذار می گردد.
تبصره ـ در موارد لازم و پس از تایید بنیاد امور مهاجرین جنگ و پیشنهاد کمیسیون ماده 6 و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی اینگونه واحدها بدون اخذ پیش قسط و حداکثر اقساط 10 ساله واگذار می گردد.
بخش چهارم ـ نحوه قیمت گذاری و پرداخت بهای واحدهای مسکونی ارزان قیمت
ماده 14 ـ بهای واحدهای مسکونی ارزان قیمت با احتساب هزینه های زیر بنائی و. جنبی براسا قیمت کارشناسی که وسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل استان ، طبق ضوابطی که وزیر مسکن و شهرسازی ابلاغ این آئین نامه بایستی تهیه و ضمن ابلاغ به استانها یک نسخه برای وزارت برنامه و بودجه نیز ارسال شود .
ماده 15 ـ در کلیه مواردیکه واحدها به صورت اقساط فروخته میشود پس از کسر پیش قسط به ازای هر سال مدت بازپرداخت 1% ( به عنوان افاوت بین فروش نقدی و اقساطی ) فقط یک بار به باقی مانده کل بهای واحدهای مسکونی که به شرح ماده 14 بدست امده است اضافه می شود درصد مذکور برای مناطق محروم موضوع تصویبنامه شماره 58946/ ت مورخ 12/7/1367 هیئت محترم وزیران نیم درصد تعیین می گردد .
ماده 16 ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر پیش قسط واحدهای مسکونی تکمیل شده بر اساس جدول و با توجه به مقتضیات محل و بهای واحدهای مسکونی و امکانات واحد مسکونی تنا تمام مشمول صدر تبصره ماده 2 می باشد در این صورت پیش پرداخت و اقساط آن نیز وسیله کمیسیون مذکور با توجه به قیمتهای مشابه در موارد تکمیل شده در قالب حدول زیر به صورت علی الحساب تعیین می شود :
4 درصد باقی مانده نسبت به یک سال آخر محاسبه میشود .
28 درصد باقی مانده نسبت به سه سال آخر محاسبه می گردد .
تبصره ـ در صورتیکه نسبت به سه سال آخر محاسبه می گردد .
تبصره ـ در صورتیکه خریدار بانک بهای واحد مسکونی نقدا پرداخت خواهد شد .
ماده 17 ـ در صورت آماده بودن سند تفکیکی واحدهای مسکونی ارزان قیمت که نقدا فروخته می شود به صورت بیع قطعی واگذار می گردد و در مورد واحدهای مسکونی که به اقساط فروخته می شود واگذاری به صورت بیع مشتمل به رهن خواهد بود در این صورت فروشنده ملزم است برای خود به مدت پنج سال خیار فسخ معامله را ملحوظ نماید تا چنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت پنج سال عین واحد مسکونی را به هر نحوی از انحاء به غیر واگذار یا منتقل نمود یا معلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این آئین نامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد را داشته باشد در صورت فسخ معامله مبالغ دریافتی پس از کسر اجرت المثل مدت استفاده و سایر هزینه های متعلقه به خریدار مسترد و واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار می شود چنانچه خریدار قبل از مضی مدت پنج سال باقی مانده بهاء را نقدا پرداخت کند اجازه انتقال به غیر داده خواهد شد .
تبصره 1 ـ در صورتیکه خریدار اضطرارا ناگزیر از فورش واحد مسکونی خود باشد در این صورت به پیشنهاد کمیسیون ماده 6 موافقت وزیر مسکن و شهرسازی می تواند واحد مسکونی خود را به شخصی که طبق ضوابط مندرج در این آئین نامه مورد تایید اداره کل مسکن و شهرسازی باشد بفروشد.
تبصره 2 ـ بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجد شرایط و اعضای شرکت اقدام نمایند لیکن به هر حال شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی و شهرئتریها ( غیر از بنیاد شهید ) نیز ملزم به رعایت مفاد مندرج در ماده 17 این آئین نامه می باشند .
تبصره 3 ـ اجرت المثل مدت استفاده ماهانه یک دویست و چهلم بهای واحد مسکونی خواهد بود .
ماده 18 ـ چنانچه تکلیف عرصه واحدهای کسکونی ارزان قیمت روشن نبوده و یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا به هر علت دیگر اسناد واحدها آماده نباشد در این صورت اعیانی ساختمانها طبق قرارداد واگذار می شود و انتقال رسمی از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت در این صورت اداره کل مسکن و شهریازی مکلف است قبل از اعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع متقاضی برساند .
ماده 19 ـ چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات ، بایر یا دایر بودن آن باشد در این صورت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری موظف و مکلف است صرفنظر از محل وقوع ملک با توجه به اسناد و مدارک و سوابق موجود مسبت به مورد اظهار نظر کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور اداره کل مسکن و شهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف عرصه مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد .
ماده 20 ـ در صورتیکه عرصه واحدهای مسکونی وقفی و یا اجاره ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستاجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد بود .
ماده 21 ـ کلیه هزینه های متعلقه مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است .
ماده 22 ـ چنانچه برای خانه های ارزان قیمت خریدار واجد شرایط وجود نداشته باشد با اجازه کمیسیون ماده 6 می توان خانه ها را به افرادیکه فاقد بعضی از شرایط باشند واگذار نموده و در صورتیکه باز هم تمامی واحدها به فروش نرود مراتب به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود تا وزارت خانه مذکور طی آگهی در روزنامه کثیر الانتشار واحدهای باقی مانده را به عموم عرضه نماید و در این صورت چنانچه متقاضیان بیش از تعداد واحدهای موجود باشد طبق این آئین نامه واگذار گردد .
ماده 23 ـ ادارات کل مسکن و شهرسازی و یانک مسکن مکلف هستند ( خصوصا در تهران ) کلیه واگذاریهای انجام شده قبلی را کنترل نموده و در صورتیکه با مواردی مواجه شوند که خریدار بیش از سه قسط عقب افتادخ دارد پس از یک اخطار 15 روزه در صورت عدم وراجعه بدهکار جهت واریز اقساط معروقه یا دادن ترتیبی جهت پرداخت ، ان نسبت به فسخ قرارداد و صدور اجرائیه و تخلیه ملک و واگذاری ان به اشخاص واجد شرایط اقدام کنند .
همچنین ادارات کل مذکور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ساکنین واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که بدون قرارداد و موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی اقدام به تصرف واحدهای مزبور کرده اند شناسائی و در صورت احراز شرایط نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند و چنانچه متصرفین فاقد شرایط مندرج در این آئین نامه باشند ادارات کل ملزم به تخلیه سریع واحدهای مذکور و واگذاری انها به اشخاص واجد شرایط می باشند .
تبصره ـ متقاضی خرید خانه ارزان قیمتی که با موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی در خانه ساکن شده ولی هنوز با ت.جه به آئین نامه مربوط حسب مورد جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند اقدام نکرده است در صورت اخطار یک ماهه اداره کل مسکن و شهرسازی و عدم مراجعه ظرف مدت مذکور جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند منصرف از خرید خانه محسوب شده و مکلف به تخلیه خانه و تحویل ان به اداره کل مسکن و شهرسازی می باشند و در صورت استنکاف در حکم غاصب خواهد بود و در صورت مراجعه بر طبق آئین نامه همان سال مربوطه قرارداد منعقد می گردد ماده 24 ـ در صورتیکه خریدار خانه ارزان قیمت از کارکنان دولت بوده و یا در خرید واحد از مزایای عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن ( اعم از کارمندی و یا کارگری ) استفاده کرده باشد ، از این پس بایستی ضمن عقد بیع یا در قرارداد واگذاری به انها شرط شود که خریدار از تاریخ تحویل واحد مسکونی لغایت 5 سال ملزم به حفظ رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع می باشد مگر در موارد بازنشستگی یا از کار افتادگی و یا انکه دستگاه مذکور راسا ه علت انتقال یا ماموریت و یا قطع رابطه استخدامی یا وی ( به هر دلیل ) اقدام نماید در صورت تخلف از این شرط با قی مانده بهای مسکونی حال شده و خریدار بایستی بهای واحد مسکونی را یک جا پرداخت کنند .
ماده 35 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه وجوه ، حاصل از فروش را پس از قطعی شدن معامله به حساب شماره 67 خزانه بنام ( برنامه تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکیمل شده ) واریز نماید .
ماده 26 ـ ادارات کل مسکن و شهرسازی موظف می باشند در هر مورد یک نسخه از اعلامیه واریز وجه به حساب مذکور در ماده فوق را به ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی و هر سه ماه یک بار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند .
گزارش مربوط به عملکرد بند د تبصره مذکور را نیز به همراه لیست خانه های ارزان قیمت هر چهار ماه یک بار ارسال نمایند .
ماده 27 ـ در کلیه مواردیکه امر واگذاری دچار اشکال و ابهام شده و یا آئین نامه ساکت است و در موارد استثنائی رفع ابهام و یا اتخاذ بعهده وزیر مسکن و شهرسازی می باشد .
نخست وزیر ـ نیر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12924
تاریخ تصویب :
1368/03/27
تاریخ ابلاغ :
1368/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :