جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

شماره 45598 / ت 372 - 26/4/1368
سازمان انرژی اتمی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1368 بنا به پیشنهاد نخست وزیری( سازمان انرژی اتمی ایران ) و تائیدیه شماره 539/93 ـ 4344ـ1 مورخ 30/4/1368 وزارت برنامه و بودجه آئین نامه دریافت حق الزحمه خدمات فنی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی موضوع مواد 4 و 11 قانون سازمان انرژی اتمی ایران و بند 9 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند :

فصل اول ـ وصول درآمد
ماده 1 ـ سازمن انرژی ایران و شرکتها و مؤسسات تابعه آن مجازند حق الزحمه انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی و بهای تولیدات خود را به شرح وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمایند .
الف ـ برای خدمات پرتوسنجی و دزیمتری فردی و محیطی قیمت تمام شده خدمات مشتمل بر هزینه تهیه مواد اولیه و لوازم انجام تحقیقات و پردازش اطلاعات به علاوه هزینه خدمات کارشناسی.
ب ـ برای ارائه خدمات کالیبره کردن انواع دستگاههای پرتوده و پرتوسنج که در امور پزشکی ، صنایع کشاورزی ، آموزش ، پژوهش و به طور کلی پرتوسنج که در امور پزشکی ، صنایع کشاورزی آموزش ، پژوهش و به طور کلی خدمات کاربرد دارد . قیمت تمام شده سرویس و تنظیم دستگاه مشتمل بر هزینه تهیه مواد و قطعات یدکی و لوازم هزینه خدمات کارشناسی .
تبصره ـ برای بازدید ادواری از دستگاههای مذکور حسب مورد ، برای هر بازدید مبلغ ده هزار تا یکصد هزار ریال وصول خواهد گردید .
پ ـ برای تهیه و تولید رادیو داروها و انواع رادیو ایزوپ جهت مصارف پزشکی ، صنعتی ، آموزشی ، پژوهشی و به طور کلی خدمات ، قیمت تمام شده مشتمل بر هزینه تهیه مواد اولیه و هزینه خدمات آزمایشگاهی و کارشناسی و حمل نقل این مواد.
ت ـ برای تهیه و ساخت یا تعمیر انواع دستگاههای الکترونیکی و دستگاههای طیف نگاری و ادواتی که با انواع لیزر کار می کنند هزینه تهیه قطعات و لوازم به علاوه هزینه خدمات کارشناسی و آزمایشگاهی .
ث ـ برای تهیه و تولید اواع گازهای مایع جهت مصارف پزشکی و صنعتی قیمت تمام شده مشتمل بر هزینه کار انجام شده توسط دستگاههای آزمایشگاهی به علاوه هزینه خدمات کارشناسی و نظارت فنی .
ج ـ هزینه پرتودهی جهت سترون کردن محصولات بر مبنای ده درصد ارزش محتوی کارتن و در موارد ضد عفونی کردن مبلغ هزینه به میزان دزو چگالی محصول بستگی خواهد داشت .
چ ـ برای ارائه خدمات سنجش پرتو مواد پرتوزا و صدور ترخیص انواع مواد غذائی ، مواد پرتوزای مورد کاررد در امور مختلف کشاورزی ، پزشکی ، صنایع و آموزش و پژوهش و به طور کلی خدمات برابر 5 در هزار ارزش تمام شده محموله مندرج در اسناد رسمی کالا و برای کاهائی وارداتی که دولت جهت انها سوبسید پرداخت می نماید مبلغ مذکور به 5/2 در هزار تقلیل می یابد.
ح ـ برای ارائه خدمات سنجش پرتو و صدور مجوزهای لازم جهت ترخیص انواع مواد و لوازم و دستگاههای پرتوساز که ارزش مندرج در پروفرمای آن کمتر از پنجهزار دلار باشد مبلغ 10000 تا 20000 ریال به تشخیص سازمان از هر صندوق (نگه ) به طور مقطوع دریافت خواهد شد .
خ ـ برای انواع خدمات کامپیوتری طبق نرخ متداول و متعارف وزرات برنامه و بودجه .
د ـ در مورد فروش کتب ـ مجلات و رسالات فنی یا تهیه کپی از اسناد و نقشه های فنی ، بهای تمام شده مشتمل بر هزینه تهیه مواد اولیه و هزینه خدمات کارشناسی بکار رفته .
ذ ـ در مورد قرارددهای مربوط به خدمات فنی و آزمایشگاهی و تجزیه شیمیائی براساس تشخیص سازمان .
ر ـ برای خدمات مشاوره ای برحسب تخصص و رتبه علمی و ساعات کار انجام شده تا 20000 ریال در ساعات .
ماده 2 ـ علاوه بر مبالغ مذکور ، به منظور جبران قسمتی از هزینه های اداری و استهلاک دستگاهها و لوازمی که انجام خدمات مذکور به کمک آنها میسر می گردد ، هزینه بالاسری به میزان 15% قیمت تمام شده و تولیرات مندرج در بندهای ماده 1 باستثنای چ و ح محاسبه و دریافت خواهد شد .
ماده 3 ـ جمع مبالغ وصولی به شرح فوق باید طبق مقررات مربوط در پایان هر ماه به حساب درامد عمومی کشور در خزانه واریز گردد .
فصل دوم ـ تخصیص اعتبار هزینه های تحقیقاتی
ماده 4 ـ میزان 70% از مجموع درآمدهای وصولی به شرح فوق که به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود حداکثر تا سقف 1000000000 ریال به عنوان اعتبار هزینه های تحقیقاتی از محل اعتبار ردیف 144002 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1368 در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار خواهد گرفت که براساس مواقتنامه هائی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود به مصرف برسد .
ماده 5 ـ 100% اعتبار هزینه های تحققیاتی مذکور مطابق ماده یک آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 که در جلسه مورخ 28 /8/1365 هیات محترم وزیران بهتصویب رسیده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی بوده و مصرف آن تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و این آئین نامه خواهد بود .
ماده 6 ـ سازمان می تواند بنا به ضرورت جهت انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی مربوطه قسمتی از اعتبار هزینه های تحیقاتی موضوع این آئین نامه را در اختیار مؤسسات تابعه قرار دهد . لکن در هر حال در مصرف آن باید مفاد 5 این آئین نامه رعایت شود .
ماده 7 ـ در مصرف اعتبار مذکور از نظر انواع هرینه ها و مبادله موافقتنامه مربوط باید حدود زیر رعایت شود :
الف ـ هزینه های پرسنلی و اداری حداکثر 60% ب ـ هزینه های سرمایه ای حداقل 40% تبصره 1 ـ خرید و احداث ساختمانهای اداری و غیر آزمایشگاهی از محل اعتبار مذکور مجاز نمی باشد .
تبصره 2 ـ میزان پرداخت حق التحقیق بر اساس آئین نامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 موضوع تصویبنامه شماره 64032 مورخ 20/9/1365 خواهد بود .
ماده 8 ـ رئیس سازمان مکلف است گزارش عملکرد درآمدهای موضوع این آئین نامه و هزینه های تحقیقاتی را در پایان هر چهار ماه از ابتدای سال مالی از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ماده 9 ـ حقوقی کهدر اثر اجرای طرحها و فعالیتهای مختلف موضوع این آئین نامه تحصیل شود کلا متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران خواهد بود .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12929
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/02
دستگاه اجرایی :
سازمان انرژی اتمی
موضوع :